Sharp (sustainable diets)

Sharp (sustainable diets)

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

AF15505

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

Startdatum

01/01/16

Einddatum

31/12/19

Samenvatting

SHARP-BASIC ontwikkelt de wetenschappelijke onderbouwing voor
beleidsadvies over duurzame(re) en gezonde voeding voor
consumenten in Europa. SHARP refereert aan (ecologisch) duurzaam
(Sustainable), (voedingskundig) gezond (Healthy), en voor
consumenten Betaalbaar (Affordable), Betrouwbaar (Reliable) en
Aantrekkelijk (Preferable).
De twee hoekstenen van het project zijn:
PPS-eindrapportage
Over de PPS’en die afgerond zijn dient een inhoudelijke en financiële eindrapportage te worden
opgesteld. Voor de financiële rapportage dient een totaaloverzicht van de projectkosten van de
realisatie en de financiering te worden gegeven. Hier is een apart format voor beschikbaar.
De eindrapportages worden integraal gepubliceerd op de websites van de TKI’s/
topsector. Zorg er s.v.p. voor dat er geen vertrouwelijke informatie in de rapportage
staat.
De PPS-eindrapportages dienen voor 1 maart 2020 te worden aangeleverd bij de TKI’s via
info@tkitu.nl of info@tki-agrifood.nl. Voor Wageningen Research loopt de aanlevering via een
centraal punt.• Betrouwbare gegevens over indicatoren van ecologische
duurzaamheid en gezondheid van de voedingsgewoonten van EUburgers, en
• de ontwikkeling van methoden voor het modelleren van synergiën
en trade-offs tussen de SHARP-dimensies van het voedselpatroon.
Het vier jaar durende project resulteert in verschillende
wetenschappelijke artikelen, twee proefschriften en een database over
duurzaamheidsindicatoren. Het project sluit nauw aan bij de kennis en
expertise binnen het SUSFANS-project (H2020;
http://www.susfans.eu/)

Doel van het project

De transitie naar een duurzame(re) voedselproductie en tegelijkertijd
gezonde consumptie heeft implicaties voor het voedselpakket van de
consument. De meeste modellen inzake de voedseltransitie maken
gebruik van geaggregeerde data van voedselaanbod en
duurzaamheidsindicatoren per hoofd van de bevolking, gebaseerd op
FAO-databases van een twintigtal voedselgroepen. Hierdoor is het niet
goed mogelijk de implicaties van de transitie voor het veel
uitgebreider dagelijks voedselpakket en de voedingskwaliteit van
Europese burgers te evalueren; ook blijven hierbij de gevolgen voor
verschillende subgroepen (naar leeftijd, geslacht, opleiding) buiten
beschouwing.
Het SHARP-project brengt de analyses van huidige en mogelijke
toekomstige voedingspatronen in kaart op basis van hoogwaardige
gegevens over voedselconsumptie van ruim 8000 personen uit 4 EUlanden met uiteenlopende voedingspatronen (Denemarken, Tsjechië,
Italië, Frankrijk). De voedingspatronen worden vergeleken op basis
van food-based dietary guidelines, nutriënt-inname en
duurzaamheidsindicatoren. Toekomstige gezonder en duurzamer
voedingspatronen worden geanalyseerd met geavanceerde
datamodellen; hierbij wordt nadrukkelijk gestreefd naar een wijze van
modelleren die nauw aansluit bij wat voor consumenten acceptabel is.

Relatie met missie (Motivatie)

Het project laat de heterogeniteit zien van Europese voedselpatronen,
voor 4 verschillende landen, naar leeftijd, geslacht en opleiding. Deze
heterogeniteit wordt beschreven in termen van voedingsmiddelen,
voedingskundige kwaliteit en duurzaamheid van de productie.
Vervolgens worden gezonder en duurzamer patronen samengesteld
door modelleringstechnieken. Het realiteitsgehalte hiervan wordt
bewaakt door aan te sluiten bij de huidige dag- en maaltijdpatronen
van consumenten. Om dit te realiseren is een database ontwikkeld
met duurzaamheidsindicatoren van voedsel; deze sluit aan bij de
EFSA-classificatie van voedingsmiddelen, waardoor deze op Europees
niveau bruikbaar is. Het onderzoek zal resulteren in tenminste 8
wetenschappelijke artikelen en 2 proefschriften.
Inzicht in een brede range van huidige en geoptimaliseerde
voedingspatronen verdiept het debat over de voedseltransitie van het
niveau van ‘per capita productie’ naar ‘individuele consumptie’ in
subgroepen van de bevolking. Hierdoor kan de wenselijke consumptie
worden vertaald naar de benodigde productie, terwijl veranderingen in
productie kunnen worden geëvalueerd op gezondheid van de voeding
en ecologische footprint. Samenloop en tegenstellingen tussen
gezonde en duurzame voedingspatronen worden hierdoor inzichtelijk.
De levensmiddelenindustrie kan hierop inspelen door kennis en
keuzes in de productieketen, duurzame technologie en
herformulering. Beleidsmakers kunnen dit vertalen naar maatregelen voor de levensmiddelenindustrie, de preventieve sector en
consumentengedrag.

Geplande acties

De transitie naar een duurzame(re) voedselproductie en tegelijkertijd
gezonde consumptie heeft implicaties voor het voedselpakket van de
consument. De meeste modellen inzake de voedseltransitie maken
gebruik van geaggregeerde data van voedselaanbod en
duurzaamheidsindicatoren per hoofd van de bevolking, gebaseerd op
FAO-databases van een twintigtal voedselgroepen. Hierdoor is het niet
goed mogelijk de implicaties van de transitie voor het veel
uitgebreider dagelijks voedselpakket en de voedingskwaliteit van
Europese burgers te evalueren; ook blijven hierbij de gevolgen voor
verschillende subgroepen (naar leeftijd, geslacht, opleiding) buiten
beschouwing.
Het SHARP-project brengt de analyses van huidige en mogelijke
toekomstige voedingspatronen in kaart op basis van hoogwaardige
gegevens over voedselconsumptie van ruim 8000 personen uit 4 EUlanden met uiteenlopende voedingspatronen (Denemarken, Tsjechië,
Italië, Frankrijk). De voedingspatronen worden vergeleken op basis
van food-based dietary guidelines, nutriënt-inname en
duurzaamheidsindicatoren. Toekomstige gezonder en duurzamer
voedingspatronen worden geanalyseerd met geavanceerde
datamodellen; hierbij wordt nadrukkelijk gestreefd naar een wijze van
modelleren die nauw aansluit bij wat voor consumenten acceptabel is.