SIOM 2: Connecting disruptive data technology to the greenhouse technology sector

SIOM 2: Connecting disruptive data technology to the greenhouse technology sector

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

TU18092

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Met SIOM is het mogelijk om voor een bepaalde locatie een passend technologieconcept (kastype, omhulling, scherming, koeling, etc.) te ontwerpen. SIOM gebruikt een combinatie van ontwerpmodellen om de effecten van technologie in de situatie te bepalen. Validatie van de modellen is hierbij bewerkelijk wegens het grote aantal technologieën, klimaten en combinaties van deze; ook zijn gedetailleerde sensor- en klimaatcomputerdata van functionerende kassen nodig. Tegelijk is verbreding van SIOM nodig qua data-uitwisseling en -analyse, zowel om innovatiemogelijkheden voor kassen te versterken, als om wereldwijd beschikbare waardevolle data mee te kunnen wegen in de simulaties die SIOM en ook CASTA (voor de kasconstructie) uitvoeren.

Doelen van het project zijn:
1) SIOM verbreden zodat naast de huidige gebruikers (turn key kassenbouwers) ook toeleveranciers van kascomponenten betrokken worden in het ontwerp en optimalisatieproces voor buitenlandse projecten. Doel is om het innoverend vermogen van kassenbouwer en toeleverancier te combineren zodat betere concepten ontwikkeld kunnen worden. SIOM dient hierbij als faciliterend systeem (beslissingsondersteunend).
2) Historische sensordata van bestaande kassen gebruiken om de SIOM modellen te valideren en verbeteren.
3) Inzicht geven aan de hand van GPS- en satellietdata en andere beschikbare databases in de lokale situatie in een land. Denk hierbij aan beschikbaarheid van energie, fysieke infrastructuur, kennisinfrastructuur, water, etc., en aan te verwachten lokale omstandigheden m.b.t. wind, sneeuw, economische ontwikkeling, etc.
4) M.b.v. 3D meetdata van sensornetwerken SIOM geschikt maken om prestaties van geleverde kassen te kunnen monitoren en lokale effecten in kassen zoals bijvoorbeeld temperatuurverschillen te kunnen optimaliseren.

Doel van het project

Het project heeft tot doel om SIOM tot een steeds preciezer en in alle klimaten toepasbaar beslissingsondersteunend instrument voor kasontwerp te maken. De interactie tussen de verschillende componenten in de kas – sensoren, actuatoren, toenemend intelligente controllers en (weers)invloeden van buiten – wordt steeds nauwkeuriger gesimuleerd. Daartoe worden ook componentleveranciers ingeschakeld bij de ontwikkeling van SIOM.

Relatie met missie (Motivatie)

‘Smart Technology in Agri-Horti-Water-Food’ is een thema dat een groot deel van de andere missies doorsnijdt. Het omvat een aantal technologische pilaren: sensoren, data-analyse, modellering, interpretatie, beslissingen, standaarden, robots, sociale en economische impact. Dit project richt zich op het ontwikkelen van simulatiemodellen om de export van kassentechnologie te kunnen bevorderen. Hierbij worden op het publish subcribe framework vernieuwende modellen en datasets gekoppeld. Ook de geautomatiseerde modelvalidatie op basis van historische praktijkdata past goed binnen ST1.

Geplande acties

Ieder WP zal resulteren in een document of rapportage van de genoemde resultaten. Alle activiteiten worden in afstemming en werkgroepen met deelnemende bedrijven en (later in het project) met de proefbedrijven uitgevoerd. Op resultaten weergegeven in deze kleur is een wijziging van toepassing, zie 3.2.
• WP1A Uitbreiding GPS Toolbox:
* Databases met historische data zoals grondsoort, hagel, sneeuw en aardbevingen (2020)
* Methodiek voor opvragen actuele satellietdata (2020)
* Rekenmodellen voor seismische belasting en sneeuwbelasting op kassen (2021)
* Koppeling van modellen en data aan GPS Toolbox (2021)
• WP1B Aanleggen geo-kasdatabase:
* Algoritmen voor kasclassificatie en gewasherkenning vanuit satellietbeelden en -data (2020)
* Database met deze gegevens, gekoppeld aan de SIOM-software (2022)
• WP2 Validatiestrategie SIOM:
* Validatieresultaten van SIOM a.h.v. sensornetwerken in enkele productiekassen (2020)
* Validatieresultaten van SIOM a.h.v. data uit enkele internationale productiekassen (2021)
* Wetenschappelijke publicatie over de validatie (2021)
* Validatietool als add-on module voor SIOM (2022)
• WP3 Innovatiesystematiek leveranciers:
* Drie casussen: inzicht in verbetermogelijkheden interactie kassenbouwer-leverancier (2021)
* Toevoeging van functionaliteit SIOM om innovatie bij leveranciers te ondersteunen (2022)
• WP4 3D kastechnologie prestatievoorspeller:
* Prototype rekenmodel: 3D klimaateffecten / inhomogeniteit in de kas voorspellen (2022)