Slim monitoren van de waterkwaliteit in ruimte en tijd

Slim monitoren van de waterkwaliteit in ruimte en tijd

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV21042

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C4. Verbeteren waterkwaliteit

Samenvatting

In veel waterlichamen is de ecologische waterkwaliteit ontoereikend en is het doelbereik voor een goede waterkwaliteit nog ver weg. Om effectieve verbetermaatregelen te nemen moeten de knelpunten in de betreffende waterlichamen worden gediagnosticeerd. De huidige monitoring is echter ruimtelijk te ijl en in de tijd te laagfrequent om de oorzaken goed te kunnen duiden. Het doel van dit PPS-project is om slimme innovatieve milieumeettechnieken in combinatie met Quickscan ecologische monitoringsmethoden in te zetten, die de relevante tijdsperioden en de passende ruimtelijke resolutie bestrijken. Het beoogde resultaat is gebruiksvriendelijke tool voor de waterbeheerder waarmee de achterliggende oorzaken van de ontoereikende waterkwaliteit doelgericht gediagnosticeerd kunnen worden en waarmee maatregelstrategieën om de waterkwaliteit te verbeteren kunnen worden bepaald.