SMARAGD

SMARAGD

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF16190

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

Smaragd richt zich op het vormgeven van een nieuw landbouwconcept waarin zware grootschalige mechanisatie vervangen wordt door lichte, autonome, innovatieve technologieën. Deze systeeminnovatie leidt tot minder bodemstructuurbederf, een betere bodemkwaliteit en daardoor tot een hogere gewasopbrengst. Het geeft nieuwe mogelijkheden voor realisatie van intercropping/mengteelten en daardoor een weerbaarder systeem met hogere opbrengsten. Bovendien draagt het bij aan een lager verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, energie en meststoffen.

Doel van het project

- Directe link met MMIP A1 omdat teeltsysteem bijdraagt aan een weerbaar teeltsysteem met lager verbruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen
- Directe link met MMIP C2 omdat grootschalige mechanisatie vervangen wordt door lichte technologieën.

Relatie met missie (Motivatie)

De PPS richt zich op het aanjagen van een systeeminnovatie. Dat betekent dat de aanpak breder is dan het recht toe recht aan uitwerken van prototypes. De te ontwikkelen prototypes zijn gericht op toepasbaarheid binnen 5 jaar maar voor een opschaling zijn er vele vragen over de inpassing in de bedrijfsvoering, afspraken en ICT-standaards in ketenverband en wetgeving. Er zijn in de volle breedte ontwikkelstappen nodig, waarbij draagvlak en participatie nodig is vanuit bedrijfsleven, beleid, NGO’s en onderzoek. Daarom wordt in deze PPS extra aandacht besteed aan interactie met deze stakeholders en verbinding met andere initiatieven.

Geplande acties

Resultaten van het project zijn onder andere:
• een model voor simulatie van een lay-out voor een bedrijf met een mengteelten systeem en ontwerpeisen voor te ontwikkelen prototypes;
• een autonoom ‘swarming’ robot prototype die uitgerust kan worden met verschillende werktuigen voor agrarische toepassingen;
• een flexibel batterij management voor effectieve energievoorziening en energieverbruik van voertuigen;
• 3 concrete ontwerpen en ontwikkelde prototypes voor bovengenoemde toepassingen in de akkerbouw;
• deze zijn in een Field Lab getest en in een interactieve setting gedemonstreerd en geëvalueerd met akkerbouwers en andere stakeholders.