Smart Tools voor Vitale Varkens

Smart Tools voor Vitale Varkens

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF16067

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

Preventieve gezondheidszorg staat centraal bij Hoeve BV en de deelnemers van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) om tot een antibioticavrije productie van varkensvlees te komen. vleesvarkens brengen ongeveer 60% van hun tijd door in één gemeenschappelijk verblijf. Een hokbezetting met dieren die bij elkaar passen met signaleringsmethodieken om storingen in kaart te brengen moeten zorgen voor een stabiele groep met een ongestoorde uniforme ontwikkeling van de dieren. Doelstelling van dit project is om voor de varkenshouder Smart Tools voor Vitale Varkens te ontwikkelen waarmee dieren in de juiste samenstelling kunnen worden opgelegd, op de juiste manier kunnen worden gehuisvest en waarmee diergezondheid en -welzijn op dier-, koppel- en bedrijfsniveau continu kunnen worden gemeten en geborgd. Door de inzet van deze tools op een prioritair thema als staartbijten bij vleesvarkens zal door vroegtijdige signalering, het bedrijfsmanagement verbeteren (leren van fouten) en daarmee de algehele diergezondheid, het gedrag en de prestaties verbeteren. Dit moet leiden tot een aantoonbaar effect op verminderd antibioticagebruik. Uitgangspunt hierbij is om bestaande en nieuwe informatiebronnen over dierprestaties, diergezondheid, dierenwelzijn en management op het bedrijf te integreren tot één overzicht (‘dashboard’) met concrete (attentie)signalen en benodigde acties. Deze Smart Tools worden gekoppeld aan een database waar de veehouder en zijn/haar adviseur locatie- en tijdonafhankelijk over kan beschikken. Binnen de PPS worden daarnaast tools ontwikkeld om de kwaliteit en de kwaliteitsverschillen (denk aan geboortegewicht en geslacht) van biggen beter te begrijpen en deze kennis beter te kunnen gebruiken. Denk aan precisie voeding per hok, denk aan eerder leveren van dieren met beperktere capaciteiten. Als voorbeeld van een toepassingsgebied bij vleesvarkens wordt het stoppen met het couperen van staarten genoemd. Voor Hoeve B.V. en de bij KDV aangesloten varkenshouders is dit een hoog prioritair thema i.c.m. het terugdringen van antibiotica. Staartbijten kan gezien worden als een emmer die gevuld wordt met stress. Als de emmer overloopt treden er problemen op. Voorkomen van stress door hokinrichting (denk aan afleiding), maar ook door stabielere groepen kan hierbij helpen De innovatie, vernieuwing bij deze te ontwikkelen vroege signaleringstools kan helpen om stressfactoren eerder en beter in
beeld te krijgen en zo te voorkomen dat de emmer in de toekomst gaat overlopen. Op basis van actuele (sensor)data over dier en omgeving kan een veehouder hiermee bijvoorbeeld via een App op zijn Smart Phone sneller en betrouwbaarder geattendeerd worden op afwijkingen. Deze multivariate methodiek is o.a. door Wageningen UR ontwikkeld en heeft een sterke potentie voor toepassingen op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn. Door de hier geschetste innovatieve, preventieve aanpak en krachtenbundeling van bedrijfsleven en kennisinstellingen ligt de nadruk op een structurele verbetering van diergezondheid en -welzijn door integraal diermanagement.

Doel van het project

Doelstelling van dit project is om met en voor de varkenshouder tools te ontwikkelen waarmee prestaties op dier-, koppel- en bedrijfsniveau continu worden gemeten, bijgestuurd en geborgd. Uitgangspunt is om bestaande en nieuwe informatiebronnen over productie efficiëntie , diergezondheid en dierenwelzijn op het bedrijf te integreren tot één management overzicht (‘dashboard’) met concrete (attentie)signalen en benodigde acties. Dit moet leiden tot een aantoonbaar positief effect op diergezondheid en antibioticagebruik en een verbetering van het bedrijfsresultaat. De ontwikkeling van deze zogenaamde Smart Tools worden als kennismodules gekoppeld aan het managementsysteem van de veehouder.Bij aanvang van het project in 2017 zijn deze doelen uitgewerkt in 3 Werkpakketen (WP’s).

De doelen en opzet van deze WP’s zijn in het projectplan in detail beschreven. Bijgesloten update betreft de voortgang van activiteiten en tussenresultaten over 2019 per WP. KDV leverde in 2019 naast financiële support, In-Kind bijdragen (uren en materiële investeringen) voor het verder ontwikkelen van RFID toepassingen, bedrijfsrapportages en bedrijfsbegeleiding. Nodige In-Kind investeringen vanuit bedrijfsleven bij het RFID experiment in Sterksel (uren en materiële investeringen) werden mede mogelijk gemaakt door projectpartner Hotraco, in samenwerking met RFID reader leverancier Agrident. Topigs-Norsvin en de Varkenspraktijk hebben binnen het programma een In-Kind bijdrage geleverd (uren) vanuit een adviesrol.

Relatie met missie (Motivatie)

Het PPS consortium wil met dit voorstel een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van het Innovatie-contract Agri&Food om het antibioticagebruik in de veehouderij fors terug te dringen. Dit door binnen het project de focus te leggen op preventieve diergezondheidzorg in samenhang met de monitoring en borging van dierenwelzijn en productieprestaties. Deze preventieve aanpak is een cruciale basis om tot antibioticavrije veehouderijketens te kunnen komen met vitale varkens die op gezondheid, gedrag en (re)productie optimaal presteren. De wetenschappelijke meerwaarde van het initiatief is om door integrale zoötechnische en veterinaire kennisontwikkeling en -modellering van diergezondheid, dierenwelzijn en productieprestaties te komen tot concrete innovatieve praktijktoepassingen. Verder levert het project een bijdrage aan de identificatie van risicofactoren voor gezondheid en welzijn waardoor meer inzicht wordt verkregen in onderliggende mechanismen. Uitgangspunt voor het consortium is dat de kennis en toepassingen uit deze innovatie breed beschikbaar komen voor de varkenshouderijsector.

Geplande acties

- Doorontwikkeling referentiemodellen, meetmethodes, algoritmes voor signalering afwijkingen dierprestaties, diergezondheid en welzijn/gedrag aan de hand van nader te kiezen cases varkenshouderij.
- Realisatie en beheer referentiemodellen en ICT infrastructuur voor delen, uitwisselen (sensor)data praktijkbedrijven met erfbetreders. Hierbij zal worden samengewerkt met het projectinitiatief T-Tag.
- Periodieke, jaarlijkse workshops met deelnemende praktijkbedrijven, erfbetreders en ketenpartners om ervaringen met de Smart Tools te delen, te evalueren en ontwikkelrichtingen bij te sturen.