Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen

Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF15261

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/03/16

Einddatum

30/06/20

Samenvatting

Dit project richt zich op het genereren van meerwaarde voor organische reststromen door ze om te zetten in een waardevolle grondstof voor de plantaardige productie met als doel het verhogen van de bodemweerbaarheid. Het effect van diverse organische materialen op ziektewering wordt getest in kasproeven en in het veld. Hierbij wordt de mate van ziekteontwikkeling vergeleken met veranderingen in biologische, chemische en fysische bodemeigenschappen.

Doel van het project

1. Ontwikkelen van strategieën en maatregelen om bodemweerbaarheid te verhogen en daarmee de teelt van gezonde gewassen met minder chemische input mogelijk te maken.
2. Identificeren van eigenschappen en kwaliteitseisen van de organische materialen om weerbaarheid te verhogen.
3. Bijdrage aan de ontwikkeling van biologische bodemindicatoren om het effect van bodemmaatregelen te monitoren en gerichte maatregelen op te baseren.

Relatie met missie (Motivatie)

Toepassing van organische materialen leidt tot een duurzame verbetering van de bodemkwaliteit en draagt bij aan het sluiten van kringlopen en het benutten van mineralen uit de veehouderij in de plantaardige productieketen. Bij verhoging van bodemweerbaarheid zijn minder chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig en het biedt een alternatief voor grondontsmetting. Toename van organische stof in de bodem verhoogt/verbetert waterbergend vermogen, bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid en de hoeveelheid vastgelegde CO2 in de bodem.

Geplande acties

2016 - focus ligt op wetenschappelijke invulling framework en op het analyseren en toetsen van reststromen in lab- en potproeven:
- Beschikbare organische materialen met verschillende eigenschappen inventariseren & selecteren,
- Aangepaste organische materialen of mengsels hiervan ontwerpen en maken (door de bedrijven),
- Karakteristieken organische materialen analyseren; matrix met eigenschappen opstellen,
- Beschikbare kennis over de effecten van de geselecteerde organische materialen samenvatten,
- Effect van organische materialen op ziektewering in potproeven en biotoetsen bepalen; hiervoor worden verschillende gewas-pathogeen combinaties (schimmel, nematode, Pythium) getoetst in verschillende grondsoorten (duinzand, dekzand, zavel/klei),
- Integrale data-analyse,
- Overleg met betrokken partijen t.a.v. voortgang en vervolg planning van het project,
- Rapportage & communicatie.
2017 - focus ligt op vervolg potproeven en bodemanalyses:
- Vervolg ziektewering in potproeven en biotoetsen; afronding, herhaling en eventueel aangepaste en verbeterde materialen toetsen.
- Selectie en analyse verschillende organische materialen voor verder onderzoek in veldexperimenten,
- Voorbereiden en uitvoeren van veldexperimenten waarbij geselecteerde organische materialen aan de bodem worden toegevoegd,
- Monsternames, bodemanalyses (fysisch/chemisch/biologisch) inclusief meten bodemweerbaarheid (biotoetsen), gewasopbrengst,
- Integrale data-analyse,
- Overleg met betrokken partijen t.a.v. voortgang en vervolg planning van het project,
- Rapportage & communicatie.
2018 - focus ligt op toepasbaarheid en effectiviteit in veldproeven:
- Uitvoering veldproeven,
- Bijbehorende bodemanalyses en biotoetsen,
- Integrale data-analyse,
- Overleg met betrokken partijen t.a.v. voortgang en vervolg planning van het project,
- Rapportage & communicatie.
2019 - focus ligt op toepasbaarheid en effectiviteit in veldproeven:
- Integrale analyse en synthese,
- Definiëren organische stof karakteristieken voor weerbaarheid,
- Conclusies over bodemindicatoren die indicatief zijn voor bodemweerbaarheid,
- Wetenschappelijke publicaties,
- Overleg met betrokkenen t.a.v. resultaten en conclusies,
- Rapportage & communicatie,
- Afsluitend symposium.