Succesvol herstel na een heupfractuur met een gecombineerde aanpak van voeding en beweging in ouderen: EMPOWER-GR

Succesvol herstel na een heupfractuur met een gecombineerde aanpak van voeding en beweging in ouderen: EMPOWER-GR

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

LWV19287

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D2. De consument, duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

In het EMPOWER-GR project ligt de focus op de combinatie van ondervoeding en sarcopenie (klinisch relevante lage spierstatus), als risicofactor voor vallen en fracturen bij ouderen, met consequenties voor gezond en zelfstandig ouder worden. Dit project biedt bij uitstek kansen op wetenschappelijk, sociaal- economisch en zakelijk terrein voor de aanpak van een van de grootste gezondheidsuitdagingen van de komende jaren. Het EMPOWER-GR project heeft als doel om:
I. POTENTIE: Een gedetailleerd inzicht te krijgen in de voedingstoestand en prevalentie van sarcopenie bij ouderen met een heupfractuur die worden opgenomen in een GRZ-instelling (Geriatrische Revalidatie Zorg).
II. TOEPASBAARHEID: Inzicht te krijgen in de haalbaarheid en gezondheidseffecten van een gecombineerd voeding- en beweegprogramma gericht op de behandeling van ondervoeding en sarcopenie bij ouderen na een heupfractuur, tijdens het verblijf in een GRZ-instelling en na terugkeer in de thuissituatie.
III. BEKENDHEID: Het vergroten van de bekendheid en kennis over ondervoeding en sarcopenie bij zorgprofessionals en ouderen om daarmee de drempel voor een effectieve behandeling te verlagen.
Het behalen van deze drie doelstellingen zal leiden tot verbeterde zorg rondom patiënten in de GRZ. Door het continueren van de voedings- en beweeginterventie in de thuissituatie zal een behoud van de geboekte gezondheidswinst worden behaald, om een volgende val en fractuur te voorkomen en langer zelfstandig thuis te kunnen wonen met een verhoogde kwaliteit van leven en langere overlevingsduur.
Door het vergroten van de bekendheid en kennis over ondervoeding en sarcopenie zullen kwetsbare patiënten beter herkend en behandeld kunnen worden.
Het EMPOWER-GR project is een samenwerking tussen de VU, Amsterdam UMC, Cordaan revalidatiezorg en Danone Nutricia Research en is een strategische combinatie van een TKI AgriFood met een TKI Health Holland project.

Doel van het project

Het project draagt aan de maatschappelijke uitdaging van ‘Landbouw en Voeding’ (MU2) bij, in het bijzonder de innovatiethema ‘gezond en veilig’ / missie ‘gewaardeerd, gezond en veilig voedsel’ / MMIP ‘gezonde voeding en makkelijke keuze’ (D2). Het project zal kennis leveren over de voedingstoestand en voedingsinname van geriatrische revalidatiepatienten

I. POTENTIE (cross-sectionele cohort studie): Het in kaart brengen van de voedingsstatus en de prevalentie van sarcopenie in heupfractuur patiënten in de geriatrische revalidatie: Deze cross-sectionele cohort studie is gericht op 1) de voedingsstatus (o.a. ondervoeding) van de geriatrische revalidatie patient - en 2) sarcopenie assessment - middels metingen van spiermassa, kracht en functie, bij patiënten in de geriatrische revalidatie (n=200). Hiermee wordt een gedetailleerd inzicht verkregen in de voedingstoestand en prevalentie van sarcopenie bij ouderen met een heupfractuur die worden opgenomen in een GRZ-instelling
Milestones: het beoogd aantal deelnemers gemeten, de gegevens van deze populatie zijn inzichtelijk/ gepubliceerd in internationale vakbladen / publiek gedeeld.
II. TOEPASBAARHEID (interventie studie): beoordeling van de toepasbaarheid (feasibility) en mogelijke winst van een gerichte, gecombineerde voedings- en spierinterventie in de GRZ bij in totaal n=40 patiënten na een heupfractuur. Deze interventie omvat een voedingsinterventie d.m.v. suppletie met een hoog-eiwit, leucine en vitamine D verrijkt voedingssupplement (medische voeding), gecombineerd met een beweegprogramma bestaande uit krachtoefeningen. De interventiegroep wordt systematisch vergeleken (Randomized Controlled Trial) met een controlegroep die reguliere GRZ zorg krijgt (n=40 patiënten na een heupfractuur). De voorgestelde voedingsgerichte interventie is een uitbreiding van een geplande en separaat gefinancierde interventie gericht op sarcopenie. Deze uitbreiding behelst concreet:
1) metingen: om de voedingsstatus te beoordelen worden metingen toegevoegd voor eiwitinname, ondervoeding, lengte en gewicht, 2) duur: van 3 weken naar 13 weken, waarin de interventie na ontslag uit de geriatrische revalidatie in de thuissituatie wordt voortgezet, 3) aantal patiënten: van 60 naar 80 deelnemers (=heupfractuur patiënten) bij aanvang, om te compenseren voor de verwachte uitval tijdens de langere interventie. De interventieduur is gebaseerd op eerdere voedingsinterventiestudies gericht op sarcopenie bij ouderen in de thuissituatie en heeft als doel:
• Het vergroten van de impact van de interventie door een langere interventie duur.
• Het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden en haalbaarheid van een gecombineerde voedings- en beweeginterventie in heupfractuurpatiënten in de thuissituatie na ontslag vanuit de geriatrische revalidatie.
• Het verkrijgen van inzicht in de impact van een gecombineerde voedings- en beweeginterventie op de voedingsstatus van heupfractuurpatiënten.
Milestones: het beoogd aantal deelnemers heeft de studie afgerond, de resultaten van de studie zijn inzichtelijk/ gepubliceerd/ gedeeld.
III. INZICHT in de haalbaarheid van een gecombineerd voedings- en beweegprogramma bij heupfractuur patiënten, als onderdeel van de zorg door kwalitatief onderzoek: middels interviews met de deelnemers aan de interventie, (mantel)zorgers en zorgprofessionals wordt een beeld verkregen van de opgedane ervaringen met het gecombineerde voeding- en bewegingsprogramma.
Milestones: de deelnemers, (mantel)zorgers en zorgprofessionals zijn geïnterviewd, de resultaten van de interviews zijn inzichtelijk/ gepubliceerd/ gedeeld.

Relatie met missie (Motivatie)

Het EMPOWER-GR project is relevant voor de missie van landbouw, water en voedsel, in het bijzonder gewaardeerd, gezond en veilig voedsel. Uit evaluatie van literatuur weten we dat 1 op de 5 thuiswonende ouderen boven de 65 jaar ondervoed is of een risico heeft op ondervoeding. In de geriatrische revalidatie is ruim driekwart van de patiënten ondervoed of heeft een risico op ondervoeding. Daarnaast is bekend dat de voedingsinname van eiwit in kwetsbare groepen vaak niet toereikend is en de vitamine D status vaak onvoldoende. Onvoldoende inname van eiwit en een tekort aan vitamine D zijn belangrijke risicofactoren voor sarcopenie. Bij ouderen met sarcopenie in de thuissituatie is de inname van eiwit en vitamine D lager dan bij ouderen zonder sarcopenie. Ook in de geriatrische revalidatie is de inname van eiwit in twee-derde van de patiënten ontoereikend, en heeft 60% een vitamine D deficiëntie. Meer kennis over de voedingstoestand en sarcopenie bij ouderen in de geriatrische revalidatie is echter nodig en kan bijdragen aan het optimaliseren van doelgericht en gepersonaliseerde voedings- en beweegbehandeling.
Een optimale inname met de voeding van eiwit en vitamine D is gewenst en vraagt om de ontwikkeling en implementatie van gewaardeerd en gezond voedsel met hoogwaardige eiwitten en verrijkt in vitamine D.
Het EMPOWER-GR project is relevant voor de sector, wetenschap en maatschappij en sluit goed aan bij de doelstellingen van de kennis en innovatie agenda 2018-2021. Ondervoeding en sarcopenie zijn een grote uitdaging, vanwege de verouderende samenleving en de stijgende zorgkosten. Zowel ondervoeding als sarcopenie is gerelateerd aan ongunstige gezondheidsuitkomsten en is een bedreiging door het verlies van onafhankelijkheid in risicopopulaties, zoals thuiswonende kwetsbare ouderen met een verhoogd valrisico en ouderen die zijn opgenomen in een ziekenhuis of revalidatiecentrum na een fractuur. Door ouderen die revalideren een optimale combinatie van voeding en beweging aan te bieden wordt de kans op herstel, en daarmee op een zelfstandig bestaan vergroot. De opgedane ervaringen met het gecombineerde voeding- en bewegingsprogramma zullen beschikbaar worden gesteld voor andere gezondheidszorg aanbieders in verschillende delen van Nederland. Het programma kan worden aangepast naar de behoeften van patiënten op verschillende locaties.

Geplande acties

2020:
 Niet-WMO METc goedkeuring voor de cross-sectionele cohort studie
 WMO METc goedkeuring voor de interventie studie
 Start cross-sectionele cohort studie
 Zorprofessionals vragenlijst over kennis over sarcopenie, de behandeling van sarcopenie en barrières hierin uitgestuurd en >400 responses ontvangen.
 Eerste PhD publicatie in internationaal tijdschrift (Clinical Nutrition): associatie tussen ondervoeding en sarcopenie in geriatrische revalidatie
 Draft manuscript protocol voor publicatie in 2021
2021:
1) Website online voor het delen van informatie over sarcopenie en het onderzoek met zorgprofessionals, patiënten en algemene populatie
2) Cross-sectionele cohort studie: inclusie van 200 patiënten, database lock, begin data analyse
3) Start interventie studie: inclusie van 20-30 patiënten (incl. de interviews)
2022:
1) Cross-sectionele cohort studie: publicatie van de resultaten in een internationaal vakblad, resultaten gedeeld met zorgprofessionals via onze website
2) Interventie studie: inclusie 40 patiënten (incl. de interviews)
2023:
1) Interventie studie: inclusie van de laatste patiënten in het begin van het jaar (tot N=80) + database lock + data analyse + publicatie van de resultaten in een internationaal vakblad

Naam projectleider

Andrea Maier