Succesvol implementeren groene stadsontwikkeling

Succesvol implementeren groene stadsontwikkeling

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV19222.03

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C3. Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied

Startdatum

01/03/20

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

1.1 Samenvatting Geef een korte samenvatting van wat het project inhoudt en beoogt. Het gaat om een publiek beschikbare samenvatting (doel, bijdrage aan de missie, op te leveren resultaten in termen van kennis voor doelgroep x en de partners in het project).

In de praktijk van stadsvernieuwing en –uitbreiding wordt stadsgroen vaak onvoldoende meegenomen om ook echt bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving, ondanks dat de baten van stadsgroen inmiddels breed bekend zijn. Juist in een periode dat de stad voor belangrijke uitdagingen staat zoals de bouwopgave, energietransitie, verduurzaming van vastgoed en ambities voor gezonde, klimaatbestendige en sociale steden leidt dit tot gemiste kansen, waardoor gestelde doelen voor duurzame verstedelijking niet gehaald zullen worden. Dit project wil werken aan een betere implementatie van groen in stadsontwikkeling (verdichten èn vergroenen). Doel is om stedelijke professionals van de juiste kennis te voorzien om de integratie van groen in de stadsontwikkelingsprocessen te verbeteren. Dit project is vernieuwend omdat het systematisch onderzoek doet naar de succes- en faalfactoren bij de integratie van groen in stedelijke planvormingsprocessen, en samen met steden en brancheorganisaties oplossingen aandraagt zoals verbeteringen van richtlijnen, normen, labels, en financieringsmodellen ten behoeve van groen in steden.

In gemeentelijke coalitieakkoorden staan grote ambities m.b.t. vergroening en klimaatbestendigheid van steden. Dit project levert concrete kennis en producten die gemeenten gaan helpen die ambities ook te realiseren. Door de resultaten van het project wetenschappelijk te publiceren en presenteren draagt het project bij aan de wereldwijde discours over stedelijke verdichting en vergroening.

Het project draagt bij aan één van de drie doelen van De Groene Stad [verbinden en stimuleren van groene en niet-groene partijen] en genereert kansen voor ontwerpers van stedelijke en groene ruimte, en voor kwekers, inrichters en beheerders van stadsgroen (meer en specifieker stadsgroen, aangepast beheer). Vandaar dat brancheverenigingen (Stadswerk, BNA, BNSP, NVTL, VHG, DGS, NEPROM) uit de wereld van vastgoed, projectontwikkeling, stedenbouwkundig ontwerp, groeninrichting en -beheer interesse hebben en als partner zijn aangesloten. Twaalf grote en middelgrote steden in Nederland steunen het project. Voor onderzoekers en studenten van WUR biedt het project de kans een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de verduurzaming en vergroening van de stedelijke leefomgeving. Tenslotte, het project adresseert twee in de Kennis- en Innovatie Agenda Landbouw, Water, Voedsel omschreven thema’s: “Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied” [MMIP C-3, meerdere deelprogramma’s] en “Gezonde voeding een makkelijke keuze” [MMIP D2].

Doel van het project

Het project adresseert twee in de Kennis- en Innovatie Agenda Landbouw, Water, Voedsel omschreven thema’s. Binnen het thema “Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied” [MMIP C-3] de deelprogramma’s: 1. Versnellen adaptatie-opgave stedelijk gebied (stakeholder selectie en governance-analyse), 3. Meerwaarde groen en water, 4. Natuur-inclusief en integraal realiseren klimaatbestendige verstedelijking en 5. Kennishiaten droogte en hittestress. Binnen het thema “Gezonde voeding een makkelijke keuze” [MMIP D2] het deelprogramma “Groene leefomgeving en gezondheid” waarbij het als (deel)project invulling geeft aan het als prioriteit opgenomen programma De Groene Agenda.

Relatie met missie (Motivatie)

Voor het behalen van de klimaatadaptatie en natuurinclusief-doelstellingen in steden is opschaling een must. Met 25 sleutelspelers in de (groene) verstedelijking versnelt dit project de kennis over en toepassing van functioneel groen in steden.

Naam projectleider

Robbert Snep