The Next Fruit 4.0

The Next Fruit 4.0

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV20131

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/24

Samenvatting

In The Next Fruit 4.0 zal worden gewerkt aan technologische oplossingen voor de fruitteelt van morgen. Door een volgende stap te zetten in precisiespuittechnologie op boomniveau, door nieuwe vormen / toepassingsmogelijkheden van sensing te ontwikkelen, door de ontwikkeling van decision support models en dashboards en door sensingtechnologie te koppelen aan prototypes van robots die teelthandelingen kunnen uitvoeren. Tevens wordt verdieping gezocht in toepassing van nieuwe technologie na de oogst t.b.v. bewaring en verkoop.

Doel van het project

Bijdragen aan doelen KIA
The Next Fruit 4.0 draagt bij aan de ontwikkeling van technologie ten behoeve van (1) verduurzaming van teelt en keten, (2) opbrengstmaximalisatie en (3) kostenminimalisatie in de fruitteelt.

Bijdrage aan de MMIP’s / Sleutel technologieën.
Dit project draagt bij aan sleuteltechnologie ST1. Smart Technologies in Agri-Horti-Water en- Food. In het project wordt sensing, thinking (data-analyse & support met behulp van AI en ICT) en acting (robotisering) nadrukkelijk aan elkaar verbonden. Middels optimalisatie en verbreding van diverse technologische toepassingen wordt verspilling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen gereduceerd en wordt derving in de verdere keten beperkt. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van het landelijk gebied en de natuur en zorgt voor gezonde producten die residu-arm geleverd kunnen worden aan consumenten in binnen- en buitenland. Door robotisering van de arbeid en het verzamelen van informatie in de boomgaard wordt het mogelijk de keten efficiënter in te richten wat bijdraagt aan het voorkomen van voedselverspilling. Door het combineren van data vanuit de teelt en de na-oogst wordt gewerkt aan beslissingsondersteunende modellen voor een betere voorspelling van de bewaarheid van partijen waardoor voedselverspilling tijdens bewaring wordt voorkomen.

Bijdrage aan de missies:
In “The Next Fruit 4.0” wordt met onderzoek op het gebied van ‘Smart Technology’ een bijdrage geleverd aan missie (A) Natuur inclusieve kringlooplandbouw door het reduceren van voedselverspilling door een betere inschatting van productkwaliteit, verminderen van de inzet van meststoffen en het reduceren van emissies naar bodem, water en lucht door het effectiever en efficiënter gebruik van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

Relatie met missie (Motivatie)

Een data gedreven fruitteelt is economisch efficiënter en in staat om beter te voldoen aan de eisen van de afnemers. De eerste testen, zoals gedaan in Fruit 4.0, laten zien dat data gedreven teelt economische en ecologische voordelen heeft, doordat minder middelen hoeven worden gebruikt in de teelt. Het middelengebruik kan fors worden gereduceerd, en door precisietechnieken worden in de toekomst alleen de doelorganismen geraakt. Nuttige soorten blijven gespaard, met positieve gevolgen voor de biodiversiteit en de weerbaarheid van het boomgaardecosysteem. Door veel gedetailleerde en betrouwbare gegevens te verzamelen, wordt het management gerichter en verfijnder, zowel op het fruitbedrijf als in de keten. Dezelfde gegevens zijn bruikbaar om tracking en tracing te verbeteren, marktpartijen goed te informeren over kwaliteit en duurzaamheid, en tevens om te voldoen aan de strenge eisen vanuit regelgeving en certificering.

Veel technologie is al voorhanden en wordt steeds betaalbaarder. Denk daarbij bijvoorbeeld aan betaalbare sensoren en robotarmen, maar dit moet nog verder worden ontwikkeld richting fruitteelt-specifieke robotisering. Op dit punt wordt een belangrijke bijdrage verwacht van de partners uit de Verenigde Staten, die al meer ervaring met robotisering in de fruitteelt hebben opgedaan. Als ook relevante expertkennis wordt verwerkt in managementsystemen, dan kunnen deze systemen zelf adviezen formuleren en ondersteunen bij te nemen beslissingen in de boomgaard. Ook kunnen taakkaarten geproduceerd worden voor het geautomatiseerd en uiterst doelgericht uitvoeren van bespuitingen en andere teelthandelingen. Hierdoor kan de samenwerking en de informatievoorziening in de keten verbeteren, en kan gewerkt worden aan een ecologisch en economisch duurzamere fruitteelt.

Geplande acties

Beoogde resultaten:
Smart Technology voor de fruitteelt is technologie die via digitalisering enerzijds bijdraagt aan oplossingen voor diverse maatschappelijke opgaven zoals het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het verminderen van emissies en anderzijds aan het waarborgen van het rendement voor de telers door te werken aan opbrengstoptimalisatie en automatisering van arbeid.

In The Next Fruit 4.0 werken WUR en het Delphy Improvement Center samen met het consortium aan:
• Een gevalideerde prototype precisiespuit voor meerdere fruitgewassen en (vrucht)bomen die op basis van slimme rekenregels en beslismodellen en gecombineerd met ziekte- en plaagdetectie tot op dopniveau wordt aangestuurd.
• Gevalideerde prototypen robots voor snoei- en oogst in grootfruit en opslagverwijdering in kleinfruit.
• Gevalideerde sensoren en rekenregels om fysiologische en fytopathologische eigenschappen te verzamelen van meerdere fruitgewassen.
• Gevalideerde beslismodellen ontwikkeld op basis van verzamelde data en expertkennis. Dit gericht op teeltoptimalisatie, gewasbescherming en bewaring.
• Uitbreiding van maatregelen ter vermindering van risico op derving tijdens bewaring.
• Datastandaarden en -protocollen voor data-uitwisseling.
• Duidelijkheid over randvoorwaarden zoals geschikte boomgaardinrichting.
• Economische validatie en bredere adoptie van de nieuwe technologie.

Naam projectleider

Peter Frans de Jong