To Control Coccidiosis (2CC)

To Control Coccidiosis (2CC)

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

AF18022

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Coccidiose is een belangrijk gezondheidsprobleem bij pluimvee, veroorzaakt door infecties met een zeer besmettelijke darmparasiet (Eimeria species). Ondanks strikte hygiënemaatregelen, zijn Eimeria infecties bij vleeskuikens niet te voorkomen. Het leidt tot ziekteverschijnselen in vleeskuikenkoppels en daarmee tot verminderd dierenwelzijn. Daarnaast leiden infecties tot een slechtere voederconversie en verminderde groei. Dit heeft grote economische gevolgen en verhoogt de milieubelasting van de vleeskuikenhouderij. Ook kunnen Eimeria infecties leiden tot secundaire infecties die gepaard gaan met hoge sterfte, antibioticagebruik en mogelijk voedselinfecties bij consumenten. Coccidiose en secundaire infecties kosten jaarlijks wereldwijd miljoenen euro’s. Om de gevolgen van deze infecties, en daarmee verminderd dierenwelzijn en verminderde productie-efficiëntie te beperken, worden preventief (antimicrobiële) middelen (coccidiostatica) aan het voer van vleeskuikens toegevoegd. Deze kunnen de coccidioseproblemen maar beperkt tegengaan, o.a. door resistentieontwikkeling. Daarom wordt ter afwisseling soms met levend vaccin gevaccineerd, maar dit is duur en loont alleen als het lukt om een vroege, uniforme infectie door de vaccinstam en tijdige weerstandopbouw te krijgen. Dit lukt vaak onvoldoende, waardoor Eimeria veldstammen en secundaire infecties toch nog problemen geven. De inzet van medicatie ter preventie en behandeling van coccidiose en secundaire infecties is niet alleen kostbaar, maar ook ongewenst uit oogpunt van volksgezondheid en maatschappelijke acceptatie van de vleeskuikenhouderij. Omdat insleep van Eimeria op dit moment niet te voorkomen is, is het van groot belang om de infecties beheersbaar te maken, zodat negatieve afwenteling op dierenwelzijn en productie worden voorkomen.
Het doel van de PPS ‘To Control Coccidiosis’ is het beheersbaar maken van coccidiose in de vleeskuikenhouderij door het vergroten van de weerbaarheid van het kuiken, waarbij mogelijk op termijn de inzet van medicatie (ook voor secundaire infecties) niet meer nodig is. De hypothese is dat door middel van een geïntegreerde aanpak de gevolgen van de infectie voor het dierenwelzijn en de technische prestaties van een koppel vleeskuikens worden geminimaliseerd. Deze geïntegreerde aanpak is gericht op het stimuleren van vroege bescherming door het uniformeren van natuurlijke of met vaccin geïnduceerde infecties, waardoor interventies ter ondersteuning van de darmgezondheid voor, tijdens en bij herstel van infectie optimaal ingezet kunnen worden. Deze aanpak is vernieuwend, omdat het niet is gericht op eliminatie of onderdrukken van de parasiet, wat tot nu toe maar matig succesvol is gebleken, maar juist op ondersteuning van het kuiken bij de onvermijdelijke infecties met de parasiet.

Doel van het project

Het doel van de PPS ‘To Control Coccidiosis’ is het beheersbaar maken van coccidiose in de vleeskuikenhouderij door het vergroten van de weerbaarheid van het kuiken, waarbij mogelijk op termijn de inzet van medicatie (ook voor secundaire infecties) niet meer nodig is.

Relatie met missie (Motivatie)

De integrale en innovatieve benadering van dit project, door zowel gebruik te maken van de natuurlijke infectiedynamiek om de opbouw van de afweer tegen Eimeria te stimuleren en uniformeren, als het kuiken te ondersteunen tijdens het doormaken van de infectie door het bevorderen van de darmgezondheid, levert de sector een flinke kostenbesparing op in vergelijking met de huidige grootschalige toepassing van coccidiostatica die de schade door coccidiose maar gedeeltelijk tegengaat. Het sturen van de infectiedynamiek vraagt geringe investeringen, maar maakt de koppelinfectie meer uniform en voorspelbaar en bevordert de vroege weerstand van de kuikens. Hierdoor wordt het rendement van darmgezondheid ondersteunende middelen extra groot, wat de diergezondheid en de voerefficiëntie vergroot. Uiteindelijk zullen ook de uitgaven voor coccidiostatica omlaag gaan. Daarnaast zorgt de vermindering van secundaire infecties voor lager antibioticagebruik. Daarmee beantwoordt deze PPS aan de doelstellingen binnen het topsector thema klimaatneutraal: gezonde dieren zonder het substantieel toedienen van medicijnen. Dit project adresseert tevens de maatschappelijke zorgen over toepassing van medicatie in de veehouderij en komt daarmee tegemoet aan de maatschappelijke behoefte aan een verantwoorde voedselproductie. De maatschappelijke druk om de toepassing van (antimicrobiële) middelen in de vleeskuikenhouderij te beperken speelt niet alleen in Nederland maar ook in de ons omringende landen. Een eventueel verbod op het gebruik van coccidiostatica, zoals op dit moment al in Noorwegen speelt, kan daarom de toepassing van de resultaten uit dit project versnellen. De partners zullen dan ook voorop lopen en tijdig voorbereid zijn op deze ontwikkelingen.

Geplande acties

Het resultaat van deze PPS zijn getoetste voer- en managementstrategieën die de vleeskuikenhouder ondersteunen in het beheersen van coccidiose, en daarmee leiden tot een verminderd medicijngebruik en een verhoogd dierenwelzijn. Voor de vleeskuikensector leidt dit tot een sterke reductie van de bestrijdingskosten van coccidiose en secundaire infecties. Het vergroot het maatschappelijk draagvlak voor de sector doordat het de zorgen over medicijngebruik in de sector adresseert. Bovendien zorgt een betere coccidiosebestrijding voor een lagere milieubelasting, waardoor pluimveevlees meer duurzaam, veilig en betaalbaar wordt voor de wereldwijde markt. De integrale aanpak, waarbij door manipuleren van de koppelinfectiedynamiek gerichte interventies ingezet kunnen worden die optimaal aansluiten bij de klinische fase van het koppel, zal ook wetenschappelijk gezien een doorbraak zijn, die ook bij andere ziekteverwekkers en andere landbouwhuisdieren kan worden toegepast.