Toekomstbestendig diertransport

Toekomstbestendig diertransport

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF18086

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>Sleuteltechnologieën LWV>Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

De veetransportsector wil wetenschappelijk onderbouwd in kunnen spelen op ontwikkelingen die tijdens een diertransport op kunnen treden, dit om te doen wat het beste is voor het diercomfort/-welzijn. Hierdoor kunnen transparantie, consumentenvertrouwen in de veetransportsector en goede prijskwaliteit verhouding worden gewaarborgd.

In de transitie naar duurzame veehouderijketens werkt de transport branche (veehandel, veetransport, verzamelcentra, importeurs en exporteurs) aan de vraag welke impact nationale en internationale maatschappelijke ontwikkelingen hebben op het transport van dieren, hoe hier op kan worden ingespeeld en met name hoe het welzijn van de dieren tijdens het transport structureel kan worden verbeterd.

Door de toepassing van innovatieve (sensor)systemen ontstaat er gedetailleerd overzicht van transportprocessen (“multisensor technology for comfortable animal transport”) die bijvoorbeeld in (big) data-analyses kunnen worden benut om tot een verdere optimalisatie te komen. Daarnaast wordt de informatie gebruikt om richting maatschappij, bijvoorbeeld jaarlijks, te rapporteren over een hoe groot percentage van de transporten op een voor het dier comfortabele wijze heeft plaatsgevonden en waar er ruimte is voor verbeteringen.

Maatschappelijk zijn er zorgen omtrent de kwaliteit van drenkvoorzieningen, zijn deze geschikt om dieren te drenken tijdens transport en maken dieren er ook daadwerkelijk gebruik van? Het doel van het later aan de PPS Toekomstbestendig Diertransport (TBDT, AF18086) project toegevoegde werkpakket verbeteren comfort tijdens vervoer; drinkwatervoorzieningen op maat (VCTV, AF18086) is inzicht te krijgen in de geschiktheid, bereikbaarheid, plaatsing en benodigde ruimte van drenkvoorzieningen in transportmiddelen voor verschillende diercategorieën. De huidige veetransportvoertuigen die worden ingezet voor diertransporten > 8 uur zijn voorzien van een drenksysteem voor dieren, deze is afhankelijk van de toepassing tijdens het gehele transport of tijdens de rustpauzes van een transport beschikbaar voor de dieren. De meeste transportvoertuigen kunnen worden ingezet voor meerdere diercategorieën terwijl het geïnstalleerde drinksysteem niet per definitie geschikt is voor al de diercategorieën. Het onderzoek richt zich op het opstellen van specificaties waaraan drinkwatervoorzieningen per diercategorie moeten voldoen, geeft per diercategorieën voorbeelden van geschikte, minder geschikte en ongeschikte drenkvoorzieningen.

Doel van het project

Door het ministerie van LNV is het verbeteren van het comfort tijdens vervoer van dieren als een belangrijk aandachtveld benoemd (Call topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 2019, Thema D Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel, Sub thema 4 Gezondheid, welzijn en integriteit dier op orde). Door de directie Strategie, Kennis en Innovatie van LNV is het verzoek neergelegd om een project idee aan te leveren met betrekking tot het welzijn van dieren tijdens transport in relatie tot geschiktheid en gebruik van drenkvoorzieningen.

Het transporteren van dieren staat in Nederland qua diercomfort/-welzijn op een hoog niveau, vanuit de noodzaak om te voldoen aan regelgeving vinden er op transportvoertuigen registraties, metingen en conditioneringen plaats die in (papier)bestanden worden geregistreerd. De gegevens worden vastgelegd om het voor instanties mogelijk te maken om te controleren of aan wettelijke voorwaarden is voldaan. De transportsector wil de gegevens zoveel mogelijk in geautomatiseerde geïntegreerde gegevensbestanden beschikbaar krijgen om:
• interactief te kunnen reageren (sturen) op omstandigheden die optreden tijdens transporten om het comfort/welzijn van de dieren tijdens transport, onder gegeven condities, te optimaliseren
• mogelijkheid te hebben op een kwantitatieve wijze het comfort/welzijn tijdens transporten inzichtelijk te krijgen voor de gehele sector om, bijvoorbeeld jaarlijks, de maatschappij hierover te informeren via rapportages (ketentransparantie naar maatschappij en consument).

Het doel van het verbeteren comfort tijdens vervoer (VCTV) is inzicht te krijgen in de geschiktheid, bereikbaarheid, plaatsing en benodigde ruimte van drenkvoorzieningen in transportmiddelen voor verschillende diercategorieën. Hierbij ligt de focus op het voldoen aan de vereisten van de hiervoor genoemde punten uit transportverordening 1/2005. Daarbij is het krijgen van inzicht over het gebruik van drenkvoorzieningen tijdens rijden (varkens), en rustmomenten (alle diersoorten) voor de betreffende diercategorieën van belang in relatie tot de te stellen eisen.

Relatie met missie (Motivatie)

Er spelen een groot aantal aspecten omtrent de transitie die de transportsector wil bewerkstellingen. Het betreft bovendien verschillende spelers met verschillende belangen, er moeten een aantal ontwikkelingen worden opgestart, waarvan de economische meerwaarde ongewis is en bovenal is er coördinatie en regie nodig om de transitie te kunnen sturen. De noodzakelijke regie en experimenteerruimte wordt gecreëerd en ingevuld door het project ‘Toekomstbestendig Diertransport’ met het additioneel werkpakket: Verbeteren comfort tijdens vervoer (VCTV); drinkwatervoorzieningen op maat.

Geplande acties

Milestone 1:
Eind 2019 wordt een overzicht gerapporteerd over hoe het diercomfort/-welzijn non-invasief gemeten kan worden en welke methoden gedurende het project gebruikt worden.

Milestone 2:
Eind 2019 wordt een overzicht gerapporteerd van de type transportvoertuigen die gebruikt worden (voor de zes diersoorten) en er wordt aangegeven en gemotiveerd welke worden gebruikt in het onderzoek.

Milestone 3:
Eind 2019 is wordt gerapporteerd hoe reeds in gebruik zijnde systemen kunnen worden benut om het comfort/welzijn inzichtelijk te maken/verbeteren.

Milestone 4:
Eind 2020 wordt gerapporteerd welke voertuiginnovaties (additionele systemen) bij kunnen dragen om het comfort/welzijn beter inzichtelijk te maken/te verbeteren.

Milestone VCTV 1 (2020):
Vaststellen van de voor het project relevante diercategorieën, waarbij een drenkvoorziening aanwezig moet zijn ingevolge de Transportverordening.

Milestone VCTV 2 (2020):
Drenksystemen die in de praktijk (primair bedrijf, transport) worden toegepast en voor welke diercategorieën deze voldoen (specifiek gericht op bestaande systemen). Hierin wordt ook meegenomen de internationaal beschikbare informatie omtrent de in het buitenland gangbare drenksystemen.

Milestone VCTV 3 (2020):
Fysieke mogelijkheden van verschillende diercategorieën om van drenksystemen gebruik te kunnen maken (algemene eisen voor bestaande en nieuw op de mark te brengen systemen).

Milestone 5:
Eind 2021 wordt gerapporteerd welke non-invasieve sensormetingen bij kunnen dragen om het comfort/welzijn beter inzichtelijk te maken/te verbeteren.

Milestone VCTV 4 (2021):
Besluit nemen omtrent de te volgen onderzoekaanpak.
a. Het evalueren van methoden onder geconditioneerde omstandigheden, waarbij er ook voor de systemen wordt onderzocht in hoeverre de installatie positie van invloed is op de mogelijkheid van de dieren om bij de betreffende unit water tot zich te nemen, of
b. Het evalueren van methoden onder praktische omstandigheden waar bij de te testen opstellingen worden ingebouwd in een transportvoertuig waarbij met behulp van RFID en/of video observaties wordt bepaald of dieren in staat zijn bij de betreffende opstelling (voldoende) water op te nemen.
Milestone VCTV 5 (2021):
In de praktijk vastleggen (bijvoorbeeld met camera’s en/of radio frequency identification systemen) hoe en wanneer dieren een drenksysteem gebruiken tijdens rustpauze (en voor varkens ook tijdens het rijden).

Milestone 6:
Eind 2022 wordt gerapporteerd op welke wijze kan worden geanticipeerd om de impact van externe omstandigheden op het comfort/welzijn tot een minimum te beperken.

Milestone 7:
Eind 2022 wordt er een stappenplan opgeleverd om te komen tot een jaarlijkse rapportage ‘stand van zaken diercomfort/-welzijn tijdens diertransporten’ (inclusief voorstel rapportage format).

Milestone 8:
Eind 2022 wordt er een stappenplan opgeleverd omtrent de uitrol van de verschillende systemen. Het betreft een jaarlijkse rapportage m.b.t. de uitrol van deelsystemen en een eindrapportage m.b.t. de uitrol van een volledig systeem.

Milestone VCTV 7 (2022):
Minimale voorwaarden die nodig zijn om alle dieren de gelegenheid te geven om te drinken (plaatsing en aantal drenkpunten, ruimte,..).

Milestone VCTV 8 (2022):
Rapportage van advies / eisen / praktische handvatten voor drenksystemen voor verschillende diercategorieën.