Trager groeiende vleeskuikens: Op weg naar integraal duurzaam dierenwelzijn

Trager groeiende vleeskuikens: Op weg naar integraal duurzaam dierenwelzijn

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF18091

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

In de afgelopen vijf jaar heeft de consumptie en productie van trager groeiende vleeskuikens (TGK) in Nederland een enorme vlucht genomen. Eind 2017 was ca. 90% van al het verse kippenvlees in de Nederlandse supermarkten afkomstig van trager groeiende vleeskuikens, dit komt overeen met ca. 30% van de totale Nederlandse productiecapaciteit. TGK hebben ten aanzien van reguliere, snelgroeiende, vleeskuikens een aantal belangrijke en bewezen voordelen op het gebied van dierenwelzijn (minder problemen met mobiliteit, nauwelijks voetzoollaesies) en gezondheid (lagere uitval en lager antibioticagebruik). Er zijn echter binnen de trager groeiende vleeskuikenconcepten een aantal knelpunten die op langere termijn negatieve effecten kunnen hebben op de ‘licence to produce’, met name op het gebied van milieu (resource-efficiëntie, klimaatneutraliteit, reductie van schadelijke stoffen) en diergezondheid (terugkeer ‘ouderwetse ziekten’). Daarnaast ontbreekt het op dit moment vrijwel op ieder vlak aan kennis omtrent specifieke behoeften van het TGK, aangezien vrijwel alle (wereldwijde) kennis is gebaseerd op onderzoek met reguliere kuikens.

Het doel van dit project is om door kennisontwikkeling, innovatieve aanpassingen aan huisvesting, management en geoptimaliseerde data-uitwisseling de concepten met trager groeiende kuikens toekomstbestendiger te maken door een duidelijke verbetering van de knelpunten ten aanzien van klimaatneutraliteit (resource-efficiëntie, reductie van uitstoot van schadelijke stoffen) en hernieuwde aandacht voor dierziekten (‘ouderwetse’ ziekten). Dit om een nog hoger niveau van dierenwelzijn en diergezondheid te bereiken. Om te bereiken dat de innovatieve aanpassingen zo goed mogelijk aansluiten bij de TGK, met een compleet andere genetische achtergrond dan snelgroeiende kuikens, is het van het allergrootste belang om fundamenteel- en praktijkonderzoek naar de specifieke behoeften van deze dieren te doen (gewenst gedrag, behoefte aan nutriënten, licht, temperatuur, etc.). Dit project richt zich specifiek op de diverse Kip van Morgen concepten en Beter Leven keurmerk 1 ster.

Door betere en specifiekere kennis van de werkelijke behoefte van deze dieren in combinatie met innovatieve aanpassingen van huisvesting, management, voeding en geoptimaliseerde data-uitwisseling binnen deze concepten, zal het daaruit voortvloeiende efficiënter gebruik van grondstoffen en vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen het huidige positieve beeld van de consument en producent bestendiger maken en op langere termijn verbeteren. Dierenwelzijn en diergezondheid zullen daarnaast minimaal gewaarborgd blijven en maar waarschijnlijk ook verbeteren. Op de lange termijn zullen de concepten met TGK door alle beoogde aanpassingen op alle facetten van duurzaamheid (People, Planet en Profit) positiever scoren.

Doel van het project

Het doel van dit project is om door kennisontwikkeling, innovatieve aanpassingen aan huisvesting, management en geoptimaliseerde data-uitwisseling de concepten met TGK toekomstbestendiger te maken door een duidelijke verbetering van de knelpunten ten aanzien van klimaatneutraliteit (resource-efficiëntie, reductie van uitstoot van schadelijke stoffen) en hernieuwde aandacht voor dierziekten (‘ouderwetse’ ziekten). Dit om een nog hoger niveau van dierenwelzijn en diergezondheid te bereiken.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project zal ten eerste via wetenschappelijk en praktijkonderzoek gedetailleerde kennis over de werkelijke behoeften van TGK genereren. Geoptimaliseerde data-uitwisseling tussen alle schakels in de productiekolom is hierbij cruciaal om punten van verbetering te identificeren. Onder andere door uitwisseling van gegevens van ouderdierenkoppels en broederij waarmee de kwaliteit van de vleeskuikens verbeterd kan worden. Op basis van de verkregen kennis kunnen nieuwe of aangepaste elementen van de huisvesting (o.a. verwarming, ventilatie, licht), houderijsysteem (o.a. licht, inrichting en ontwerp van de overdekte uitloop, voeding, voersystemen, functiegebieden, etc.) worden ontwikkeld. Hierdoor kan de resource-efficiëntie significant verbeteren, de uitstoot van stoffen verminderen en de diergezondheid met proactieve en aangepaste methoden (nieuwe vaccins, vaccinatietijdstippen (evt. in-ovo)) op een natuurlijke manier verbeteren en een hoger niveau van dierenwelzijn bereikt worden. Een omgeving die is aangepast aan de behoefte van het dier/het koppel zorgt voor minder stress, betere gezondheid en daarmee een verhoging van de weerbaarheid van het koppel. Deze kennis leidt tot verbetering van de huidige concepten met TGK waarin alle aspecten van integrale duurzaamheid worden meegenomen en die toekomstbestendig zijn voor producenten en consumenten.

Geplande acties

Het project levert alle deelnemende partners en de sector die zich richt op trager groeiende vleeskuikens in Nederland inzicht op in:
- de werkelijke behoeften aan nutriënten van TGK zodat de samenstelling van de voeders hierop kan worden afgestemd en de excretie van nutriënten wordt beperkt;
- de werkelijke gedragsbehoeften van het trager groeiende vleeskuiken zodat de verlichting en inrichting van de stallen aangepast kan worden om de interactie tussen het dier en omgeving, en daarmee de weerbaarheid en het welzijn van het kuikenkoppel, te verbeteren;
- een geoptimaliseerde data-uitwisseling op het gebied van productkwaliteit waardoor het management en houderij beter op individuele koppels vleeskuikens afgestemd kan worden;
- emissies van fijnstof en ammoniak en hoe deze te beperken zijn via gerichte innovatieve aanpassingen aan de huisvestingssystemen waarbij goed welzijn is geborgd;
- kennis omtrent natuurlijke weerstand, te gebruiken vaccins en moment en methode van toediening.