Transitie naar een op ecologie gebaseerde kringlooplandbouw door toepassing van gewasdiversiteit

Transitie naar een op ecologie gebaseerde kringlooplandbouw door toepassing van gewasdiversiteit

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV19129

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A5. Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

De huidige productiesystemen voor éénjarige gewassen bestaan uit monoculturen. Deze monoculturen hebben een relatief lage biodiversiteit een hoge druk van ziekten en plagen en een lage weerbaarheid. Uit de wetenschappelijke literatuur en recent onderzoek is bekend dat productiesystemen met een hogere ruimtelijke gewasdiversiteit van verschillende éénjarigen, potentieel een lagere ziektedruk, een hogere biodiversiteit, een hogere resource efficiency, een hogere opbrengst en een hogere weerbaarheid hebben. Deze mengteelten kunnen uit verschillende ruimtelijke samenstellingen bestaan, van volledige menging van 2 of meer gewassen tot menging per rij of in strokenteelten.
Met de voornoemde potenties sluit dit voorstel naadloos aan bij de LNV missies Kringlooplandbouw. subthema’s: “Herstel en benutten biodiversiteit ” , ‘Robuuste teelten met een gezonde, robuuste bodem en nagenoeg geen emissies naar grond- en oppervlaktewater’; Verminderen gebruik meststoffen en water.

Doel van dit programma is om de potentie vast te stellen van strokenteelten en andere vormen van ruimtelijke gewasdiversiteit in éénjarige gewassen voor een verhoogde gewasweerbaarheid tegen ziekten en plagen, een verhoogde algemene biodiversiteit en een verhoogde resource efficiency. Daarnaast beoogd het project de kennis en de praktische uitvoerbaarheid van ruimtelijke gewasdiversiteit en meer specifiek strokenteelt te verhogen.

De aanpak in het project in inhoudelijk tweeledig. Er is een aanpak vanuit de agro-ecologie en een van de sociaal maatschappelijke en economische kant. Een bèta en gamma benadering zijn noodzakelijk om de ’lock-inns’ van het huidige landbouwsysteem te doorbreken en te komen tot een volhoudbare landbouw die circulair is en een breed scala van ecosysteemdiensten levert. Om deze reden is ook de onderzoek infrastructuur zowel gericht op veldexperimenten als op co-innovatie met individuele of groepen telers en maatschappelijke actoren.
Het project levert nieuwe kennis op over:
• De effecten van gewasdiversiteit in het algemeen en meer specifiek van strokenteelt op biodiversiteit, weerbaarheid tegen zieken en plagen en resource efficiency
• De kosten en baten van dergelijke teeltsystemen
• De wijze waarop ruimtelijke gewasdiversiteit in functie van kosten en arbeid en effecten op weerbaarheid en biodiversiteit het beste toegepast kan worden (strookbreedte, welke gewascombinaties, mechanisatie etc.)
• Handelingsperspectieven voor de teler om een hogere ruimtelijke gewasdiversiteit het bedrijf toe te passen.

Doel van het project

Doel van dit project is om de potentie vast te stellen van strokenteelten en andere vormen van ruimtelijke gewasdiversiteit in éénjarige gewassen voor een verhoogde gewasweerbaarheid tegen ziekten en plagen, een verhoogde algemene biodiversiteit en een verhoogde resource efficiency. Daarnaast beoogd het project de kennis en de praktische uitvoerbaarheid van ruimtelijke gewasdiversiteit en meer specifiek strokenteelt te verhogen.

Relatie met missie (Motivatie)

De huidige monoculturen van éénjarige gewassen hebben een relatief lage biodiversiteit een hoge druk van ziekten en plagen en een lage weerbaarheid. Door technologische ontwikkelingen zal de noodzaak om met grootschalige monoculturen te werken echter veel minder groot worden. De maatschappelijke urgentie om naar minder omgeving belastende productiesystemen te gaan, samen met ontwikkelingen in de technologie geven een noodzaak maar ook nieuwe kansen om nieuwe productiesystemen te ontwikkelen.

Geplande acties

Het project levert nieuwe kennis op over:
• De effecten van gewasdiversiteit in het algemeen en meer specifiek van strokenteelt op biodiversiteit, weerbaarheid tegen zieken en plagen en resource efficiency
• De kosten en baten van dergelijke teeltsystemen
• De wijze waarop ruimtelijke gewasdiversiteit in functie van kosten en arbeid en effecten op weerbaarheid en biodiversiteit het beste toegepast kan worden (strookbreedte, welke gewascombinaties, mechanisatie etc.)
• Handelingsperspectieven voor de teler om een hogere ruimtelijke gewasdiversiteit het bedrijf toe te passen.
Het project levert de volgende producten op:
• Drietal langjarige systeem experimenten met focus op strokenteelt
• 15 tal telers die strokenteelt hebben geoptimaliseerd en één of meer langjarige experimenten waar de effecten van gewasdiversiteit kunnen worden onderzocht
• Faciliteiten (telersnetwerken + systeemexperimenten) voor fundamenteel onderzoek (KB, NWO, EU Horizon2020).
• In samenhang met WUR KB onderzoek, EU Horizon 2020 onderzoek én NWO gefinancierd onderzoek, een aantal promovendi.
• Rapporten, lezingen, nieuwsberichten, wetenschappelijke publicaties, demonstraties en excursies waar bovenstaande wordt vastgelegd en gecommuniceerd. Per jaar minimaal 1 vakbladpublicatie en 3 lezingen. Totaal over de projectperiode een viertal wetenschappelijke publicaties. Jaarlijkse cursus strokenteelt. 2 jaarlijks inhoudelijke projectrapporten