Transmissie humaan pathogenen

Transmissie humaan pathogenen

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

TU18096

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D4. Duurzame en veilige verwerking

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Humaan-pathogene bacteriën kunnen via mest en/ of water, dat gebruikt wordt voor irrigatie, voedingsgewassen besmetten. Besmettingen die tijdens de teeltfase optreden, werken door in de gehele productieketen en kunnen uiteindelijk tot productbesmettingen leiden, resulterend in recalls of zelfs tot ziekte-uitbraken. Er zijn richtlijnen voor telers met betrekking tot gebruik van mest en water (o.a. GLOBALG.A.P.) in de primaire productie, maar deze richtlijnen zijn mogelijk (te) beperkt voor de diverse teeltomstandigheden. Er is nog onvoldoende kennis over voedselpathogenen in plantproductiesystemen aanwezig om gericht nieuwe richtlijnen op te kunnen stellen of de oude te verbeteren/aan te passen voor specifieke teeltomstandigheden. Onderzoek binnen deze PPS geeft invulling aan deze vraag en is er op gericht om meer kennis aan te leveren door middel van praktijkbemonstering en analyse van mest, water en gewassen afkomstig van mest-behandelde en water-behandelde percelen en d.m.v. veldproeven en praktijklocaties.

Doel van het project

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het gedrag van humaan pathogenen in groentegewassen in open teelten waarmee risico inschattingen kunnen worden gemaakt van besmetting van plantaardige producten met humaan pathogenen. Op basis van deze risico-inschattingen kunnen beheersmaatregelen worden voorgesteld aan telers waarmee de risico’s op besmetting worden verkleind tot algemeen aanvaardbare niveaus. Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn wachttijden en technieken van irrigatie, bewerking of inwerking van mest en het behandelen van water of mest voorafgaand aan bepaalde toepassingen.

Relatie met missie (Motivatie)

Borgen van de voedselveiligheid in de gehele groenten en fruitketen is belangrijk voor een veilig voedselaanbod (o.a. microbiologie). De transmissie van humane pathogenen door de productie keten heen vraagt continue aandacht. In dit project wordt nadrukkelijk gekeken of het gebruik van mest uit verschillende bronnen invloed kan hebben op transmissie van pathogenen naar gewassen voor menselijk gebruik. Het resultaat van het onderzoek zal bijdragen aan het opstellen van nieuwe richtlijnen of het verbeteren/aanpassen van oude richtlijnen om de voedselveiligheid verder te optimaliseren.

Geplande acties

De beoogde resultaten van het gehele project zijn een wetenschappelijk verslag/publicatie over de overleving van humaan pathogenen in groenten (en eventueel fruitgewassen) onder veldomstandigheden en de praktische vertaling naar nieuwe richtlijnen gekoppeld aan communicatie naar telers. Hiermee wordt de kennis van telers over humane microbiologie en microbiologische gevaren vergroot en kan er verdieping plaatsvinden in de huidige risico inschattingen van GLOBALG.A.P. voor gewasteelt. De beoogde resultaten voor 2020 was het uitbreiden van de mestinzameling voor pathogeen analyse, het verkrijgen van een telersgroep die bereid is om veldgewassen te laten analyseren n.a.v. de uitkomsten van de mestanalyses en het (statistisch) analyseren van E. coli bepalingen van oppervlaktewater gebruikt voor beregening/irrigatie van gewassen, afkomstig van Foodcompass. Verder zijn er gecontroleerde veldproeven gedaan met mest en beregening om overleving van bacteriën in de tijd in grond en gewas te analyseren.

Naam projectleider

Leo van Overbeek