Transparant gezond & duurzaam

Transparant gezond & duurzaam

Organisatie-onderdeel

TKI AF

Projectcode

AF18060

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D1. Waardecreatie en verdienvermogen

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Sinds 2019 hebben alle Nederlandse food-retailers (CBL) en de Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University & Research de handen ineengeslagen voor het onderzoeksproject ‘Transparant Gezond en Duurzaam’. Het onderzoek richt zich op interventies om de transparantie te verhogen en consumenten te ondersteunen bij het maken van gezondere en duurzame productkeuzen. Zowel vanuit maatschappelijk als vanuit individueel perspectief is er een belang dat het keuzegedrag van consumenten zich verschuift in de richting van meer gezond en meer duurzaam. Verschillende consumenten (-segmenten) bevinden zich (qua willen, kennen en kunnen) in verschillende fases van die transitie. De transitie is lastig voor consumenten omdat (a) gezond en duurzaam niet-ondubbelzinnige concepten zijn, (b) het zogenaamde geloofs-attributen betreffen die consumenten niet zelf kunnen verifiëren, (c) gezond en duurzaam secundaire (“hoe”) en niet primaire doelen (“wat”) zijn in consumptie, daarmee is er voor elke voorgenomen keuze een veelheid aan meer of minder gezonde en duurzame alternatieven voor handen, en (d) het realiseren van gezondheid en duurzaamheid in keuze (in de beleving van consumenten) vaak ten koste gaat van primaire doelen (bijv. de “healthy is untasty intuition”; Raghunathan, Naylor and Hoyer, 2006). Daarmee is het realiseren van gezond en duurzaam keuzegedrag een “balancing act” voor consumenten.

Om gezond en duurzaam consumentengedrag een impuls te geven in de retail context is het van belang dat consumenten:
• tastbaar (disclosure), eerlijk (accuracy) en helder (clarity) inzicht hebben in bijdrage van individuele producten / afzonderlijke keuzes;
• Dat oordeel en overweging kunnen plaatsen in de context van hun bredere repertoire van keuzes (feedback vanuit complementaire en eerdere keuzes);
• Concrete aangrijpingspunten krijgen (advies met concreet handelingsperspectief) ten aanzien van volgende keuze. Wat precies dat advies zou moeten zijn, is persoonsafhankelijk naast een resultante van eerder keuzegedrag.

In termen van interventies kunt u binnen dit onderzoek onder meer denken aan de effectiviteit van voedselkeuzelogo’s en schapindelingen op basis van de mate van gezondheid, of het informeren van consumenten over duurzamere alternatieven door middel van slimme winkelwagens of in de webshop.

Het inhoudelijke onderzoek wordt door wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University & Research uitgevoerd. Het project is 1 september 2019 van start gegaan en duurt vier jaar.

Doel van het project

Het onderzoek heeft als doel om beter te begrijpen wat consumenten beweegt om gezonde en duurzame keuzes te maken en hoe retailers consumenten beter in staat kunnen stellen om de gezonde en duurzame keuze te maken tijdens het winkelen in de supermarkt (online en fysiek) door middel van transparantie interventies.

De centrale onderzoeksvraag van het project luidt: Is het mogelijk om consumenten vrijwillig hun keuzegedrag in meer gezonde en duurzame richting bij te sturen door middel van een beslissingsondersteunend systeem dat middels customer-facing technology informatie transparant maakt als basis voor real-time product keuze advies met handelingsperspectief (product substitutie)?

De belangrijke deelvragen hierbij zijn:
• Hoe worden gezondheid en duurzaamheid het best gemodelleerd en gekwantificeerd op het niveau van een shopping trip / product portfolio, en in de tijd?
• Wat voor type (inhoud) en format van informatie is het meest effectief in het stimuleren van gezonde en duurzame keuze?
• Wat is de optimale invulling (inhoud en format) van informatie-gebaseerd advies om gezond en duurzaam keuzegedrag te stimuleren?
• Hoe kan gemodelleerde feedback over huidige en eerdere keuze(s) het best toegankelijk gemaakt worden voor de consument?
• In welke mate en hoe verschillen deze effecten en optimaal design tussen relevante groepen van consumenten (segmenten) en keuze contexten?

Als zodanig draagt dit project bij aan de doelstelling “Gezonde voeding een makkelijke keuze”, maar met de uitbreiding dat het project ook de duurzame keuze ondersteunt.

Relatie met missie (Motivatie)

Zoals we hebben toegelicht, er is een groeiende behoefte aan concrete inzichten die retailers ondersteunen in hun beleid om de gezonde en duurzame keuze van consumenten te ondersteunen.

Geplande acties

Jaar 1:
• Groepsbijeenkomst om wederzijdse verwachtingen af te stemmen en groepsafspraken te maken (bijv. over delen data en resultaten, externe communicatie, in-kind bijdragen)
• Review van de literatuur
• Samen met retailers uitwerken van onderzoeksvragen in concrete onderzoeksprojecten
• Begin van onderzoeksprojecten middels MSc pilotprojecten (zie 4.4)
Jaar 2:
• Twee groepsbijeenkomsten
• Afspraken met individuele retailers om onderzoeksbehoeften en -zwaartepunten te bepalen
• ‘Tech in retail’ bijeenkomst
• Afronding review van de literatuur
• Start van verschillende onderzoeksprojecten (zie par. 4.1)
Jaar 3:
• Twee groepsbijeenkomsten
• Afspraken met individuele retailers omtrent lopende in-kind samenwerkingstrajecten
• Eerste inzichten beschikbaar (o.b.v. lab experimenten) over het effect van verschillende onderzoeksprojecten (zie par. 4.1)
• Inzicht in de subjectieve consument-ervaring met de adviesdienst
• Algoritmes voor modellering van individuele keuzes binnen de shopping trip operationeel
Jaar 4:
• Twee Groepsbijeenkomsten
• Resultaten van verschillende onderzoeksprojecten komen beschikbaar
• Integratie van resultaten in operationele set van algoritmes
• Afsluitend seminar