True Price – Van Inzicht Naar Actie

True Price – Van Inzicht Naar Actie

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV20286

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D1. Waardecreatie en verdienvermogen

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

Verdere verduurzaming van de Nederlandse agrofoodketens is noodzakelijk en staat hoog op de agenda van vele stakeholders in de keten, NGO’s en overheden. Daartoe worden verschillende maatregelen genomen, maar versnelling is wenselijk. True pricing kan daarbij helpen. True pricing is een innovatie met de potentie om verduurzaming (lees vermindering van maatschappelijke kosten en verhoging van de maatschappelijke baten) te versnellen, volgens LNV. In deze PPS wordt gekeken naar hoe true pricing kan helpen om de transitie naar een duurzaam voedselsysteem te stimuleren. Er worden verschillende opties verkend in praktijkexperimenten: opties waarin bedrijven met behulp van true pricing consumenten stimuleren duurzamer te kopen, hun leveranciers aanzetten duurzamer te produceren en hun eigen bedrijfsvoering verduurzamen. Daarnaast worden de mogelijkheden van true pricing voor een verdere ontwikkeling van de markt van keurmerken verkend. Tot slot wordt gekeken of en hoe true pricing een bouwsteen is voor overheidsbeleid. Deze opties worden verkend met verschillende praktijkexperimenten in nauwe interactie en afstemming met (groepen van) PPS-partners. De ervaringen uit deze experimenten leiden tot een roadmap van mogelijkheden om met true pricing de maatschappelijke kosten van voedselsystemen te verlagen. Deze PPS wordt in nauwe afstemming met het Meerjarig Experimenteerprogramma Echte en Eerlijke Prijzen, de Community of Practice rondom true price experimenten, het NWA project “Transitie naar een duurzaam voedselsysteem” en de bestaande PPS “Echte en Eerlijke Prijs voor Duurzame Producten” uitgevoerd.

Doel van het project

De PPS resulteert in inzichten hoe true pricing kan bijdragen aan duurzamer gedrag van de relevante stakeholders (alle marktactoren in de keten, van agrariër tot en met aanbieder van voedsel; overheid, NGO’s, keurmerkorganisaties) rond de Nederlandse agrofoodketens in internationale context en ook welke toepassingen in de praktijk niet werken. De PPS laat zien hoe true pricing het verduurzamingsproces kan versnellen. Bij diverse stakeholders worden verkenningen uitgevoerd – waar wenselijk en mogelijk praktijkexperimenten, maar ook virtuele experimenten, modelstudies en literatuurstudies naar ervaringen elders – die ons leren wat de mogelijkheden van true pricing zijn en hoe true pricing in de praktijk ingevuld moet/kan worden om maximaal bij te dragen aan verduurzaming. Vervolgens worden deze ervaringen samengebracht om een combinatie van effectieve true pricing implementaties te verkennen, uiteindelijk uitmondend in een roadmap hoe true pricing het gedrag van de stakeholders in de Nederlandse agrofoodketen kan verduurzamen.

Relatie met missie (Motivatie)

Met bovenstaande doelen sluit deze PPS aan bij prioriteit 25 “ D1. Waardecreatie en verdienvermogen - True pricing en keuzegedrag van consumenten”, waarin gevraagd wordt om te komen tot praktijkexperimenten met het beprijzen en monetariseren van de ‘echte’ prijs -in diverse agrobased (voedsel)ketens. Ook is er intensieve afstemming tussen deze PPS en het lopende Experimenteerprogramma rondom True Price alsook de CoP rondom True Price initiatieven.

Naam projectleider

Marieke Meeusen