Uireka: naar een integraal duurzame uienteelt

Uireka: naar een integraal duurzame uienteelt

Organisatie-onderdeel

TKI TU

Projectcode

LWV19010

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

De PPS Uireka legt zich in belangrijke mate toe op het versterken van de duurzaamheid en weerbaarheid van de teelt van uien in Nederland. Het project zal zich richten op het ontwikkelen van bouwstenen die bijdragen aan de ontwikkeling van een integrale aanpak van belangrijke ziekten en plagen zoals Fusarium, stengelaal en insecten als uienvlieg, bonenvlieg en trips. In al deze gevallen zal nauw samengewerkt worden met andere systeem- en thematische gerichte PPS’en en projecten op agro-ecologische grondslag. Die samenwerking zal bestaan uit kennisuitwisseling en vooral gebruik maken van meerjarige proeven die agro-ecologische benaderingen beproeven of van percelen die op agro-ecologische grondslag opgezet zijn. Daarnaast zal de PPS zich richten op het ontwikkelen van een duurzaam alternatief voor het kiemremmingsmiddel maleïne-hydrazide en zal aandacht besteed worden aan de invloed van droogte met oog op de klimaatverandering (klimaatadaptatie). Het doel is om belangrijke inzichten te verwerven die een integraal duurzame uienteelt (beduidend minder emissies en geringere afhankelijkheid van chemische middelen, bijdrage aan biodiversiteit en klimaatbestendig) dichterbij te brengen.
De PPS Uireka bundelt de gehele uiensector samen van veredelaar via boer tot exporteur. Daarmee verkrijgt de PPS draagvlak én belangrijke toegang tot de dagelijkse praktijk in de uiensector.

Doel van het project

Het doel van Uireka is om een integraal duurzame en klimaatbestendige teelt te ontwikkelen die met minimale emissies en met een positief effect op biodiversiteit een bijdrage levert aan een duurzame bedrijfsvoering in de akkerbouw op agro-ecologische grondslag. Het project draagt in belangrijke mate bij aan de missie Kringlooplandbouw van de KIA. Binnen deze missie kan de grootste bijdrage verwacht worden aan de MMIP A2.

Relatie met missie (Motivatie)

De bijdrage aan de MMIP A2 levert Uireka op twee manieren:
1. Uireka voert deelonderzoek uit binnen uienteelt in meerjarig onderzoek op agro-ecologische grondslag (Boerderij van de Toekomst, strokenteelt) en in meerjarig onderzoek over Geïntegreerder Teeltaanpak Gewasgezondheid en vergelijkt dit met gangbare teelt en met strokenteelt in de praktijk. Uireka kijkt dus naar het functioneren van de uienteelt in nieuwe teeltsystemen.
2. Uireka ontwikkelt kennis over belangrijke ziekten en plagen binnen de uienteelt hetgeen gebruikt kan worden bij de inrichting van bovengenoemde en andere duurzame teeltsystemen (zoals schadedrempels en voorvruchteffecten).
Daarnaast werkt Uireka aan een klimaatbestendige teelt van uien via waterefficiënte maatregelen (druppelirrigatie) en aan een alternatief voor het gebruik van MH. Beide aspecten dragen bij aan de integrale duurzaamheid van de uienteelt in bestaande én nieuwe teeltsystemen.

Geplande acties

De beoogde resultaten van de PPS laten zich als volgt opsommen per werkpakket.
WP1: Gebruikswaardeonderzoek. Dit levert per jaar een vergelijk op tussen rassen. Ook gaan we ons oriënteren op weerbaarheidseigenschappen van rassen en hoe dat het rassenonderzoek kan beïnvloeden.
WP2: De weerbaarheid van een uiengewas in hierboven beschreven nieuwe teeltsystemen wordt onderzocht en dit levert inzichten op die gebruikt kunnen worden om de uienteelt in deze teeltsystemen te verbeteren zoals aangrenzende gewassen in strokenteelt.
WP3: in 2020 wordt met biotoetsen de pathogeniteit van isolaten vastgesteld alsmede de genetische identiteit van de pathogeniteit. Ook wordt onderzoek gedaan naar de verspreiding via drijfmest. In latere jaren wordt inzicht verkregen in de overleving in rotaties en de effecten van laag risico middelen.
WP4: in dit werkpakket wordt in 2020 inzicht verkregen in de ontwikkeling van uienvlieg en trips in nieuwe teeltsystemen. Dit onderzoek wordt in latere jaren voortgezet en daarnaast wordt kennis opgeleverd over het nut en de toepasbaarheid van schadedrempels en over de invloed van bodempredatoren. Ook wordt de invloed van laag risico middelen op trips en uienvlieg beproefd.
WP5: dit werkpakket levert inzichten op in het functioneren van druppelirrigatie in de uienteelt: watergebruik, opbrengst en economie.
WP6: dit werkpakket zal voornamelijk inzicht opleveren in de potentiële bijdrage die alternatieve technieken kunnen leveren in een voldoende lange shelf life van uien zonder toepassing van MH. Daarbij zal ook de rassenkeuze worden betrokken.
WP7: dit werkpakket richt zich op stengelaaltjes en zal kennis opleveren over de effecten van inundatie en van voorvruchten op de vermeerdering en schadelijkheid van het uienras voor stengelaaltjes. Daartoe zal een pottoets ontwikkeld worden. Ook levert dit werkpakket kennis op over de mogelijkheden van de CATT techniek bij de behandeling van zaaizaad.

Naam projectleider

Chris de Visser