Valorisatie van biomassastromen (BIOVALOR)

Valorisatie van biomassastromen (BIOVALOR)

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV20119

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A1. Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

Kringlooplandbouw vraagt om optimaal gebruik van nutriënten uit dierlijke mest en rest‐ en afvalstromen
welke beschikbaar zijn in de regio. Het doel van het project is om in de praktijk herwonnen meststoffen te
winnen uit organische reststromen en industrieel afvalwater door toepassing van bestaande en nieuwe
technieken waarbij de samenstelling van deze producten beter aansluiten bij de behoeften van het gewas
waardoor de benutting van nutriënten toeneemt. Ook wordt er gewerkt aan het verwerken van organische
reststromen tot nutriënt‐arme organische bodemverbeteraars voor toepassing op zandgronden en productie
van circulaire grondstoffen voor potgrond als vervanging voor fossiel veen. Voor de nieuwe verwerkingsroutes
worden voordelen in termen van broeikasgasemissies geschat (met Life Cycle Analysis ‐ LCA’s) en voor de
eindproducten worden emissies van nutriënten naar bodem, water en lucht bepaald om zo
afwentelingseffecten te voorkomen.

Naam projectleider

Oscar Schoumans