Verbeteren van de Kringloopwijzer

Verbeteren van de Kringloopwijzer

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF17021

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A1. Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht

Startdatum

01/01/18

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

De Kringloopwijzer (KLW) is het belangrijkste instrument binnen de melkveehouderij om excretie van stikstof en fosfaat te monitoren en te verminderen. Het Nederlandse netto energiewaarderingssysteem voor herkauwers (het VEM systeem) wordt binnen de KLW gebruikt om te berekenen wat de voeropname is en bepaalt daarmee ook in belangrijke mate wat de excretie van fosfaat en stikstof in mest en de berekende opbrengst van het zelfgeteelde ruwvoer. Er zijn echter duidelijke aanwijzingen dat in het VEM systeem de berekende energie benodigd voor lichaamsonderhoud van melkvee met 30% te laag wordt ingeschat, met als gevolg dat ook de berekende stikstof- en fosfaatexcreties en de gewasopbrengst op het melkveebedrijf te laag worden ingeschat. De reden voor de onderschatting van de VEM behoefte voor onderhoud is dat de huidige normen gebaseerd zijn op de koe van vóór 1970, terwijl die koe door fokkerij inmiddels flink is veranderd. Dit project ontwikkelt een energieonderhoudsbehoeftenorm voor de moderne Nederlandse melkkoe. Tevens wordt in dit project ook opnieuw de energiebehoefte voor onderhoud en melkproductie van lacterende koeien vastgesteld. Daarmee wordt de basis van de Kringloopwijzer (het berekenen van de voeropname van de veestapel) verstevigd en kunnen de N en P kringlopen op het melkveebedrijf nauwkeuriger berekend worden.

Doel van het project

Subdoelen van dit project zijn:
1. Het vaststellen van de energiebehoefte voor onderhoud voor droogstaande koeien onder Nederlandse omstandigheden
2. Het vaststellen van de energiebehoefte voor onderhoud voor lacterende koeien onder Nederlandse omstandigheden
3. Het vaststellen van de efficiëntie waarmee metaboliseerbare energie wordt omgezet in melk en groei bij verschillende melkproductieniveaus
Het uiteindelijke doel is om d.m.v. het nauwkeuriger inschatten van energiebehoeften (en daarmee ook de voeropname) de excretie van P en N in mest voor zowel hoogproductieve als laagproductieve dieren (droogstaande dieren) beter in te schatten.

Geplande acties

In het projectplan staan de volgende geplande resultaten.
1. Geactualiseerde energiebehoeftenormen voor onderhoud voor droogstaande en lacterende koeien
2. Geactualiseerde conversiefactoren waarmee metaboliseerbare energie uit voer wordt omgezet in melk
3. Valideren van geschatte energiebehoeftenormen op koeien gehuisvest in ligboxenstallen (om zodoende te kunnen inschatten of een extra energiebehoefte voor beweging nodig is doordat de geactualiseerde energiebehoeftenormen zijn gemeten bij dieren die minder bewegingsvrijheid hadden dan koeien in een ligboxenstal)
4. 1 wetenschappelijke paper, 3 rapporten en 3 artikelen in agrarische vakbladen

Naam projectleider

Wouter Spek