Verlagen endotoxine-uitstoot bij vleeskuikens

Verlagen endotoxine-uitstoot bij vleeskuikens

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF18031

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Fijnstof waar endotoxinen aan gebonden zijn vormt een risico voor de volksgezondheid; inademing van fijnstof en endotoxinen kan leiden tot longontsteking, verergering van astma en COPD en hart- en vaatziekten. Het lijkt daardoor aannemelijk dat endotoxinen en fijnstof ook een negatief effect hebben op de gezondheid van de dieren in de stal. Het is van belang om, naast het verminderen van de uitstoot naar de omgeving, ook de bron van endotoxinen aan te pakken om te zorgen voor een optimale omgeving voor de dieren en de verzorgers. De belangrijkste bronnen van endotoxinen zijn uitwerpselen van de dieren (vaak ook vermengd met het strooisel), en in mindere mate de veren en huidschilfers van het dier zelf. Endotoxinen kunnen vanuit de strooiselmest met fijnstof in de stallucht terecht komen en worden via de ventilatielucht geëmitteerd naar de leefomgeving. De emissie van fijnstof en endotoxinen is een resultante van de complexe interacties tussen genetica, het microbioom en de fysiologie van het dier en luchtbewegingen in en ventilatiepatroon van de stal. Door deze interacties zijn er echter ook mogelijkheden om tot oplossingsrichtingen te komen door bij de bron (het dier en de endotoxinen) gerichte interventies uit te voeren. Daarnaast kunnen dierenwelzijn en diergezondheid bevorderd worden door het verminderen van de uitscheiding van endotoxinen uit het dier. Binnen deze PPS worden drie potentieel effectieve strategieën ter vermindering van de endotoxinen uitstoot door het vleeskuiken onderzocht: 1. Het beïnvloeden van het microbioom door voerinterventies 2. De invloed van de genetische achtergrond van het kuiken en de interactie tussen genetica en voerinterventies; en 3. Het beïnvloeden van de uitkomstomgeving al dan niet gecombineerd met specifieke vroege voeding. Naast de effecten van de strategieën op de hoeveelheid endotoxinen in de mest worden gezondheids-, welzijns- en productieparameters meegenomen om negatieve afwenteling daarop te voorkomen of zelfs toe te werken naar win-win situaties.
Belangrijk voordeel van de bronaanpak voor endotoxinen zoals toegepast in deze PPS is dat potentieel ook de diergezondheid en de gezondheid van de veehouder (de ontvangers binnen de stal als de bron van emissies) positief worden beïnvloed. Dit effect ontbreekt bij maatregelen die nu gebruikt worden, zoals staltechnieken die fijnstof en daaraan gehechte endotoxinen uit de stallucht verwijderen en ‘end-of-pipe’ oplossingen (luchtwassers en warmtewisselaars). Een mogelijke reductie van endotoxinen kan extra handvatten opleveren om naast verbeteringen in de stal ook de gezondheidseffecten voor omwonenden te verminderen. Endotoxine is een trigger voor immunologische reacties. Als het endotoxine niveau verlaagd kan worden, verlaagt dit ook de gevolgen van deze reacties. Naast verlaging van de endotoxinen kan door de aanpak aan de bron ook de kwaliteit van de mest worden beïnvloed, en daarmee de fijnstof vorming. Met deze aanpak aan de bron worden er extra mogelijkheden gecreëerd om de negatieve gevolgen van emissies van fijnstof en endotoxine uit pluimvee stallen voor de omgeving te verminderen.

Doel van het project

Het doel van deze PPS het ontwikkelen van een integrale bronaanpak, waarbij de bronsterkte van endotoxinen wordt verminderd, met positieve effecten op dier, mens en omgeving. Dit project richt zich specifiek op de vleeskuikenhouderij; de pluimveehouderij in Nederland staat voor de grote uitdaging om de emissies van endotoxinen en fijnstof in de komende jaren flink te verminderen waardoor het risico voor de volksgezondheid wordt verminderd en het maatschappelijk draagvlak wordt vergroot.

Relatie met missie (Motivatie)

De mogelijkheden om de emissie van fijnstof uit stallen te reduceren via nieuwe stalontwerpen wordt onderzocht binnen de MIP ‘Gezondheid voor mens en dier door systeemverandering in de pluimveehouderij’ (AF - 16204), en de gevolgen voor de volksgezondheid van omwonenden van veehouderij bedrijven worden in kaart gebracht door studies veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO onderzoek). Dit voorstel is aanvullend op de hiervoor genoemde initiatieven, doordat de samenstelling van de mest inclusief endotoxine centraal staat om hiermee aan de bron de uitstoot van endotoxinen te verminderen met behoud van dierwelzijn en -gezondheid. Het verbeteren van de diergezondheid is een belangrijke uitdaging voor de vleeskuikenhouderij, zodat de noodzaak van het toepassen van antibiotica wordt geminimaliseerd.

Geplande acties

• Innovaties op management niveau in reductie van endotoxinen concentraties in mest en de kwaliteit van de mest en mogelijkheden tot verstoffing: lijst van kansrijke management maatregelen.
• Effecten van de interventie op gezondheid: inzicht in werkingsmechanismes die aanleiding geven tot verdere verbetering van diergezondheid.
• Effecten van de interventie op locomotie: inzicht in de interactie tussen microbioom samenstelling en locomotie problematiek en mogelijk doorkijk naar verbeteringen in de praktijk.

Communicatie naar toekomstige gebruikers:
Resultaten over mogelijkheden om endotoxine uitscheiding vanuit het dier vanuit de mest te verminderen worden gecommuniceerd via publicaties in de vakpers en media van private partners.
Communicatie naar overige belanghebbenden en overheden:
Doordat dit onderwerp ook de humane gezondheid aangaat zal er ook via het Nederlands centrum One Health (NCOH) gecommuniceerd worden. Doordat Annemarie Rebel de Scientific Director is van het thema Smart en Healthy farming zijn de linken kort om daarbinnen een podium te kunnen krijgen. Daarnaast zal via het Kennis platform Veehouderij en Humane gezondheid ook gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld via een presentatie op het jaarlijks symposium. Ook hier is WUR, via Annemarie Rebel, een partner. Overheden zijn ook betrokken via de klankbordgroep.
Wetenschappelijke communicatie:
Dit project levert nieuwe waardevolle kennis op die wetenschappelijk gepubliceerd zal worden. Met de projectpartners worden afspraken gemaakt om de experimenten zo op te zetten dat de wetenschappelijke integriteit gegarandeerd blijft, en publicaties mogelijk. Ook worden de resultaten gepresenteerd op wetenschappelijke bijeenkomsten en congressen.