Vermindering emissies en verbetering stalklimaat door bronaanpak in kalverstallen

Vermindering emissies en verbetering stalklimaat door bronaanpak in kalverstallen

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV19057

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>B. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie>B1. Emissiereductie methaan veehouderij

Startdatum

01/01/20

Einddatum

31/12/23

Samenvatting

Het project ‘Kalverstal van de Toekomst’ streeft naar het integraal ontwerpen van duurzamere kalverstalsystemen. De doelstelling is om meerdere principes en concepten te integreren in bestaande en nieuwe kalverstallen om emissies (vooral van ammoniak, methaan, andere broeikasgassen (BKG) en geur) te reduceren op zo’n wijze dat tegelijkertijd ook stalklimaat, diergezondheid (antibiotica reductie) en dierenwelzijn verbeteren. Dit kan vervolgens leiden tot een verbetering van maatschappelijke acceptatie, werkplezier en rendement. Het project is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigingsorganisaties en bedrijven in de agro-sector, namelijk Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), VanDrie Group, Denkavit, Pali Group, LTO Nederland samen met het onderzoeksinstituut Wageningen Livestock Research. Het project is medegefinancierd door de TopSector Agro & Food en loopt door tot 2023. Het project is erop gericht om innovatieve emissie reducerende maatregelen te identificeren en nieuwe concepten/systemen te ontwerpen. Dit om (binnen en ‘buiten’) klimaatvriendelijke stallen te ontwerpen en tegelijkertijd te voldoen aan andere duurzaamheidseisen die gelden vanaf 2023. Deze geïntegreerde ontwerpen voor emissiearme stallen moeten tevens een hoog niveau van dierenwelzijn en diergezondheid waarborgen. Daarmee draagt dit project bij aan zowel de verdere verduurzaming als aan de maatschappelijke acceptatie van de vleeskalverhouderij in Nederland.

Doel van het project

De doelstelling van dit project is het ontwerpen van meerdere nieuwe technische concepten voor emissie arme oplossingen voor de kalverhouderij met als uitgangspunt een brongerichte aanpak van emissies (vooral ammoniak, geur en methaan) zodat ook stalklimaat, diergezondheid (antibiotica reductie) en dierenwelzijn verbeteren. Dit leidt vervolgens tot een verbetering van de maatschappelijke acceptatie, werkplezier en rendement. De technische ontwerpen betreffen mogelijke afvoersystemen van mest en urine (dat zich al dan niet onder de vloer bevindt) in combinatie met het leefoppervlak (welke zorg moet dragen voor leef- en ligcomfort) voor kalveren. Daarnaast zullen ook een aantal opties verkend worden voor de nabewerking en aanwending van de (eventueel primair gescheiden) mest en urine (om emissies verder in de keten te voorkomen en de mest duurzaam te kunnen verwerken). De urgentie binnen de kalverhouderij om een verbeterslag te maken op gebied van emissiereductie is groot. Deze vernieuwende geïntegreerde ontwerpen voor emissie arme stallen zullen een hoog niveau van dierwelzijn en diergezondheid waarborgen. Daarmee draagt dit project aan zowel de verdere verduurzaming als de maatschappelijke acceptatie van de vleeskalverhouderij in Nederland.

Relatie met missie (Motivatie)

Het project sluit aan bij de Missies (1) ‘Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie’ en (2) ‘Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel’, en de MMIP’s (1) ‘Veilige en duurzame primaire productie’, en (2) ‘Emissiereductie methaan veehouderij’, en het daaronder liggende programma ‘Integrale verduurzaming van de dierlijke productie’, met als belangrijk deelprogramma ‘Integrale verduurzaming veehouderij’.

Geplande acties

Jaar 1:
• Systeemanalyse en opstellen van kennisbasis: Dit document beschrijft in het kort, de context van het project, de basis principes rondom het ontstaan van emissies en de gevolgen voor de gezondheid van de dieren. Er wordt ook een inventarisatie van kansrijke maatregelen gemaakt. De kennis die hier wordt gepresenteerd vormt de basis voor het ontwerpproces.
• Ontwerpconcepten ‘snelle spoor’. Deze zijn afkomstig uit de literatuur, andere sectoren, een ontwerpatelier (juni 2020), en uit gesprekken met experts. Ze zijn getoetst/gevalideerd in workshops met kalverhouders en experts. Ze worden gezien als kansrijk en op korte termijn toepasbaar om met name emissies van ammoniak, methaan en geur uit mest te reduceren.

Jaar 2 t/m 4
• Er lopen in deze periode een aantal parallelle initiatieven op het terrein van de ontwikkeling en implementatie van nieuwe emissie-reducerende stalsystemen in de vleeskalverhouderij, waaronder (i) een subsidieregeling waarbij kalverbedrijven subsidie kunnen ontvangen voor het realiseren en uittesten van nieuwe stalsystemen, de zogenaamde ‘Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen’ (Sbv), en (ii) de Regiodeal FoodValley, in Gelderland, in het kader waarvan een proeftuin van (kalver)bedrijven wordt gerealiseerd waarop kansrijke en innovatieve concepten voor de reductie van emissies kunnen worden geïmplementeerd en onderzocht. Vanaf 2021 wordt vanuit de PPS actief contact onderhouden met deze twee initiatieven. Het streven is om toegang te krijgen tot vleeskalverbedrijven met innovatieve stalsystemen, en op basis van de veranderingen in die bedrijven meetprotocollen voor gezondheid en welzijn van kalveren in de context van nieuwe stalsystemen ten behoeve van de reductie van emissies in de praktijk uit te testen.

Jaar 1:
• Systeemanalyse en opstellen van kennisbasis: Dit document beschrijft in het kort, de context van het project, de basis principes rondom het ontstaan van emissies en de gevolgen voor de gezondheid van de dieren. Er wordt ook een inventarisatie van kansrijke maatregelen gemaakt. De kennis die hier wordt gepresenteerd vormt de basis voor het ontwerpproces.
• Ontwerpconcepten ‘snelle spoor’. Deze zijn afkomstig uit de literatuur, andere sectoren, een ontwerpatelier (juni 2020), en uit gesprekken met experts. Ze zijn getoetst/gevalideerd in workshops met kalverhouders en experts. Ze worden gezien als kansrijk en op korte termijn toepasbaar om met name emissies van ammoniak, methaan en geur uit mest te reduceren.

Jaar 2 t/m 4
• Er lopen in deze periode een aantal parallelle initiatieven op het terrein van de ontwikkeling en implementatie van nieuwe emissie-reducerende stalsystemen in de vleeskalverhouderij, waaronder (i) een subsidieregeling waarbij kalverbedrijven subsidie kunnen ontvangen voor het realiseren en uittesten van nieuwe stalsystemen, de zogenaamde ‘Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen’ (Sbv), en (ii) de Regiodeal FoodValley, in Gelderland, in het kader waarvan een proeftuin van (kalver)bedrijven wordt gerealiseerd waarop kansrijke en innovatieve concepten voor de reductie van emissies kunnen worden geïmplementeerd en onderzocht. Vanaf 2021 wordt vanuit de PPS actief contact onderhouden met deze twee initiatieven. Het streven is om toegang te krijgen tot vleeskalverbedrijven met innovatieve stalsystemen, en op basis van de veranderingen in die bedrijven meetprotocollen voor gezondheid en welzijn van kalveren in de context van nieuwe stalsystemen ten behoeve van de reductie van emissies in de praktijk uit te testen.
• Er worden meetprotocollen opgesteld voor het monitoren van gezondheid en welzijn van kalveren in de context van de nieuwe stalsystemen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande kennis en protocollen, zoals bijvoorbeeld de welzijnsmonitor vleeskalveren. In het beoogde protocol wordt de koppeling gemaakt tussen enerzijds gezondheid en welzijn van vleeskalveren en, anderzijds, relevante omgevingsfactoren op dierniveau, die in de tijd gemeten kunnen worden. Daarbij gaat het, bijvoorbeeld, om gehalten aan ammoniak op dierniveau. In het beoogde meetprotocol worden methoden voor het meten van relevante omgevingsfactoren op een zinvolle manier geïntegreerd met die voor het meten van gezondheid en welzijn van vleeskalveren.
• Inventarisatie naar mogelijkheden voor vermindering van emissies (m.n. ammoniak en methaan) op basis van literatuur en praktijkinitiatieven binnen en buiten de vleeskalverhouderij. De focus hier ligt op integrale oplossingsrichtingen en de lange termijn (en mogelijk op nieuwbouw). Hier bouwen we verder op de kennis die we in 2020 hebben opgebouwd. Tegelijkertijd definiëren we (samen met de partners) de eisen en doelen van de nieuwe ontwerpen. Deze zullen worden geformuleerd/geplaatst in de context van de te verwachten ontwikkelingen in de (nabije) toekomst, zoals het voorzetten van de kringlooplandbouw, verdienmodellen, en maatschappelijke en beleidsvoorwaarden t.a.v. emissies en dierenwelzijn. Dit om een lange termijn perspectief te kunnen schetsten.
• Vanaf voorjaar 2021: ontwerpateliers. Er wordt gewerkt op basis van een gestructureerde aanpak. Eerst stellen we de doelen, en de belangrijke randvoorwaarden vast. Die doelen zullen verschillend zijn, en soms ook met elkaar in strijd lijken. De aanpak van het ontwerpatelier is er echter op gericht zoveel mogelijk van die doelen te realiseren. We kijken dan ook speciaal naar de doelen die met elkaar strijdig lijken. Daar gaan we dieper op in: wat zijn de doelen precies, en is hun strijdigheid onvermijdelijk? Visueel meedenkende tekenaars ondersteunen het proces en verbeelden de resultaten. Die worden vervolgens verder uitgewerkt en samengevoegd in concept-ontwerpen.