Vernieuwing bodembeheer en gewas in het biologische fruitteeltsysteem

Vernieuwing bodembeheer en gewas in het biologische fruitteeltsysteem

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF16134

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/01/17

Einddatum

31/12/20

Samenvatting

Aanleiding: de afhankelijkheid van kritische biologische gewasbeschermingsmiddelen en de soms negatieve effecten van deze middelen op de vruchtschil maakt de biologische fruitsector kwetsbaar op gebied van vruchtkwaliteit en van het wegvallen van biologische gewasbeschermingsmiddelen. Verbetering op dit gebied wordt door de sector als een urgente zaak gezien. Er zijn mogelijkheden om de rol van de bodem in de natuurlijke ziekte- en plaagbestrijding beter te benutten en deze zijn daarmee belangrijke oplossingsrichtingen. Ook de afhankelijkheid van mest voor de stikstofvoorziening in combinatie met regelgeving, die de aanwending van mest beperkt, leidt tot verlies in vruchtkwaliteit (vooral maat) en productie. Ook hier kan de verbetering via bodembeheer komen.
Doel: het ontwikkelen van kennis in de praktijk over benodigde veranderingen in het biologische bodembeheer en gewas gerelateerde systeemaanpassingen om te komen tot een fruitteelt-ecosysteem dat minder afhankelijk is van kritische gewasbeschermingsmiddelen en van stikstofaanvoer, dat gepaard gaat met minimale milieubelasting en dat leidt tot een optimale productie en vruchtkwaliteit.

Doel van het project

Het ontwikkelen van kennis in de praktijk over benodigde veranderingen in het biologische bodembeheer en gewas gerelateerde systeemaanpassingen om te komen tot een fruitteelt-ecosysteem dat minder afhankelijk is van kritische gewasbeschermingsmiddelen en van stikstofaanvoer, dat gepaard gaat met minimale milieubelasting en dat leidt tot een optimale productie en vruchtkwaliteit.

Relatie met missie (Motivatie)

Er wordt onderzoek gedaan naar het minder afhankelijk maken van inputs (gewasbeschermingsmiddelen, stikstof) van het biologische fruitteelt-systeem op basis van agro-ecologie (stimulans natuurlijke vijanden, robuustere planten). Dit past bij de doelstelling van circulaire landbouw.

Geplande acties

Resultaten (inhoudelijk):
- ontwikkeling van beheer van regen- en oorwormen en integratie hiervan in het algemeen bodembeheer
- betere strategieën ter benutting van stikstofbindende gewassen en integratie in het fruitteeltsysteem als geheel
- aanpassing van onderstamkeuze voor verminderde ziekte- en plaaggevoeligheid en vermindering stikstoftekort

Resultaten (overig):
- Bijdrage aan Prisma-nieuwsbrief (2x per jaar),
- Artikelen in het vakblad de Fruitteelt (1x per jaar),
- 1 presentatie op de jaarlijkse studiedag van Prisma
- jaarlijkse excursie op één van de bedrijven.
- 1 wetenschappelijke publicatie in Acta Horticultuae.