Versnelling verduurzaming van de melkgeitenhouderij

Versnelling verduurzaming van de melkgeitenhouderij

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV20274

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D3. Veilige en duurzame primaire productie

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

Het belangrijkste doel van dit project is om de kennisvragen te beantwoorden en innovatieopgaven in te vullen die voortkomen uit sectorplan ‘Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij’. Hiervoor is een consortium gevormd bestaande uit bedrijfsleven: Platform Melkgeitenhouderij (NGZO en LTO), Wageningen Research (Wageningen Livestock Research en Wageningen Economic Research) en Gezondheidsdienst voor Dieren en het ministerie van LNV.

Het totale project is onderverdeeld in een aantal deelprojecten.
• Drie deelprojecten richten zich respectievelijk op de thema’s dierenwelzijnsmonitor, duurmelken en zorg voor jonge dieren. Deze deelprojecten beginnen alle drie met een gedegen analyse van de uitgangssituatie, vervolgens wordt er toegewerkt naar een instrument waarmee de geitenhouder zich kan benchmarken ten opzichte van collega’s en/of ten opzichte van streefwaarden. Doel is dat deze projecten resulteren in de volgende instrumenten: een dierenwelzijnsmonitor, een tool voor afweging/advies rond duurmelken en een dashboard en benchmark voor de zorg van jonge dieren.
• Het salmonellose onderzoek gaat van start met het onderzoeken van de mate van voorkomen binnen de sector, onderzoeken van mogelijke bron van introductie, verspreidingswijze binnen de sector en het inventariseren van mogelijke interventiemaatregelen. Op basis van deze analyse wordt vervolgens een bestrijdingsstrategie ontwikkeld.
• Het deelproject Instrument duurzame bedrijfsontwikkeling richt zich op de ontwikkeling van een instrument (eventueel een certificaat) dat de individuele geitenhouder perspectief geeft op ontwikkeling van zijn bedrijf en tevens voor de omgeving kan waarborgen dat dit niet tot een ongewenste toename van de impact leidt. Het project gaat van start met een inventarisatie van de eisen en wensen bij de betrokken stakeholders. Vervolgens worden deze eisen omgezet in een concreet concept (bij voorbeeld een certificaat). Dit concept wordt vervolgens getoetst in de praktijk.
• In het integratie en coördinatie project wordt in het eerste jaar een onderzoek naar de positie van sector rond kringlooplandbouw uitgevoerd. Voor de daaropvolgende jaren wordt de inhoud van het onderzoek afgestemd met de stuurgroep. Jaarlijks wordt een analyse (duiding) opgesteld van het proces van verduurzaming in de sector en in de vorm van een advies aan de stuurgroep opgeleverd.

Doel van het project

Het totale project is onderverdeeld in een aantal deelprojecten.
• Drie deelprojecten richten zich respectievelijk op de thema’s dierenwelzijnsmonitor, duurmelken en zorg voor jonge dieren. Deze deelprojecten beginnen alle drie met een gedegen analyse van de uitgangssituatie, vervolgens wordt er toegewerkt naar een instrument waarmee de geitenhouder zich kan benchmarken ten opzichte van collega’s en/of ten opzichte van streefwaarden. Doel is dat deze projecten resulteren in de volgende instrumenten: een dierenwelzijnsmonitor, een tool voor afweging/advies rond duurmelken en een dashboard en benchmark voor de zorg van jonge dieren.
• Het salmonellose onderzoek gaat van start met het onderzoeken van de mate van voorkomen binnen de sector, onderzoeken van mogelijke bron van introductie, verspreidingswijze binnen de sector en het inventariseren van mogelijke interventiemaatregelen. Op basis van deze analyse wordt vervolgens een bestrijdingsstrategie ontwikkeld.
• Het deelproject Instrument duurzame bedrijfsontwikkeling richt zich op de ontwikkeling van een instrument (eventueel een certificaat) dat de individuele geitenhouder perspectief geeft op ontwikkeling van zijn bedrijf en tevens voor de omgeving kan waarborgen dat dit niet tot een ongewenste toename van de impact leidt. Het project gaat van start met een inventarisatie van de eisen en wensen bij de betrokken stakeholders. Vervolgens worden deze eisen omgezet in een concreet concept (bij voorbeeld een certificaat). Dit concept wordt vervolgens getoetst in de praktijk.
• In het integratie en coördinatie project wordt in het eerste jaar een onderzoek naar de positie van sector rond kringlooplandbouw uitgevoerd. Voor de daaropvolgende jaren wordt de inhoud van het onderzoek afgestemd met de stuurgroep. Jaarlijks wordt een analyse (duiding) opgesteld van het proces van verduurzaming in de sector en in de vorm van een advies aan de stuurgroep opgeleverd.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit voorstel sluit naadloos aan bij MMIP D3 ‘Veilige en duurzame primaire productie’. Het sectorplan ‘Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij’ vormt de basis voor dit voorstel. Dit sectorplan is uitgewerkt in een implementatieplan. Een belangrijk deel van de onderzoeks- en innovatieopgaven uit het implementatieplan zijn opgenomen in dit voorstel. Aanvullend is een deelproject opgenomen gericht op de ontwikkeling van een instrument om een duurzame ontwikkeling voor individuele geitenhouders mogelijk te maken en te borgen.

Naam projectleider

Alfons Beldman