Verwerkingsfactoren pesticiden in diervoeding

Verwerkingsfactoren pesticiden in diervoeding

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

AF18029

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel>D4. Duurzame en veilige verwerking

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Bij het vaststellen van limieten van residuen van bestrijdingsmiddelen in verwerkte producten bestemd voor voeding en diervoeders moet verandering in gehaltes als gevolg van verwerking (verwerkingsfactoren) in acht genomen worden. Eenduidige verwerkingsfactoren kunnen duidelijkheid bieden over de wettelijke naleving van de regels voor voedermiddelen aan zowel de industrie als de handhavende autoriteiten. Voor producten die uitsluitend bestemd zijn voor diervoeding is geen officiële residulimiet vastgesteld. Kennis over verwerkingsfactoren kan tevens helpen bij de vraag of een risicobeoordeling gedaan moet worden of niet.

Doel van het project

Verbeterd inzicht in de factoren die een rol spelen bij het bepalen van verwerkingsfactoren. Het inzicht levert een basis voor besluitvorming in de diervoederindustrie en de bevoegde autoriteit met betrekking tot verwerkingsfactoren.

Relatie met missie (Motivatie)

Het project levert een bijdrage aan wetenschappelijk onderbouwde kennis voor het vaststellen van limieten voor (bewerkte) voedermiddelen. Dit leidt uiteindelijk tot veiligere voedingsmiddelen.

Geplande acties

In 2019, tijdens de eerste fase van het project werd de haalbaarheid van de experimenten en bemonstering op industriële schaal onderzocht en besproken binnen het consortium. De conclusie was dat bemonstering op industriële schaal en de daarop volgende analyse van pesticiden geen zinvolle resultaten zou opleveren door lage pesticiden gehalten en onmogelijke exacte koppeling van batches aan geproduceerde (vloeibare) bijproducten van de genomen monsters binnen het industriële proces. Bijgevolg was extra tijd nodig om de scope van het project bij te stellen. Hierdoor werden de volgende fases van het project enkele maanden vertraagd. Na overeenstemming tussen de partners en de WUR is vanaf oktober 2019 begonnen met de uitvoering van de experimenten behorend bij het project.

Voor zowel granen als oliezaden is bepaald welke grondstoffen en welke factoren worden meegenomen in de experimenten. Tijdens een haalbaarheidstest voor oliezaden is geconcludeerd dat de oliezaden homogeen gespiket konden worden met een pesticiden cocktail en is inzicht verkregen over het effect van bewerking van oliezaden op het pesticidengehalte in twee ruwe fracties (olie en perskoek/meel). De resultaten van dit experiment zijn samengevat in een project rapport. Daarnaast is besloten tot het uitvoeren van een haalbaarheidstest voor granen en een pilot experiment voor oliezaden in 2020.

In 2020, zijn de in 2019 geplande experimenten uitgevoerd. Een pilot experiment voor oliezaden is uitgevoerd door middel van spiking, crushing van de oliezaden en verdere raffinage van de gevormde olie. Door middel van dit pilot experiment wordt inzicht verkregen in het effect van bewerking van oliezaden op de verdeling van pesticiden over de bewerkte fracties. Analyses op de fracties worden begin 2021 uitgevoerd en samengevat in een project rapport.
Daarnaast is een haalbaarheidstest voor granen uitgevoerd waarbij de granen gespiket zijn en verwerkt zijn tot fracties (op lab-schaal). Door middel van de haalbaarheidstest is inzicht verkregen in de homogeniteit van de spiking procedure voor granen en in het effect van bewerking van granen en samengevat in een project rapport. Echter, op basis van de globale samenstelling (vocht-, vet- en eiwitgehalte) wed geconcludeerd dat de bewerkte fracties niet representatief waren voor de praktijk. Voor een pilot experiment met graan (mais) zal gezocht worden naar een faciliteit op pilot plant schaal, die representatieve fracties kan produceren.
Naast het pilot experiment en de haalbaarheidstest is in 2020 een opzet gemaakt voor een veldstudie waarbij pesticiden tijdens het groeiproces toegepast kunnen worden i.p.v. spiking en een haalbaarheidstest en pilot experiment voor een derde grondstof, aardappelen. Deze geplande experimenten kunnen in 2021/2022 worden uitgevoerd en worden samengevat in een project rapport in 2022.
Naast praktisch werk is in 2020 ook een opzet gemaakt voor dataverzameling om een meta-analyse uit te voeren op uitgangsproducten, bewerkte producten en het pesticidengehalte.