Voldoen aan zorgplicht grondgebonden teelten

Voldoen aan zorgplicht grondgebonden teelten

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

TU18101

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied>C4. Verbeteren waterkwaliteit

Startdatum

01/01/19

Einddatum

31/12/22

Samenvatting

Er is nog altijd een kleine 15 % van het kasareaal met in de grond geteelde gewassen. Het voldoen aan de emissienormen voor stikstof en uiteindelijk nul-emissie is een fikse uitdaging. De belangrijkste aanpak hierbij is het afstemmen van de gift aan water- en mest op de plantbehoefte. In dit project wordt een zogenaamde ‘Virtuele Lysimeter’ ontwikkeld, dit is een model dat zowel de gewasbehoefte aan water bijhoudt maar ook het vocht en de verplaatsing van het vocht in de bodem zichtbaar maakt. Dit is dan een belangrijk hulpmiddel voor telers waarmee ze de gift precies kunnen afstemmen op de behoefte en zo uitspoeling kunnen tegengaan. Nadat het model ontwikkeld en getoetst is, zal het onder begeleiding worden toegepast op meerdere bedrijven en uiteindelijk komt het voor iedereen beschikbaar .
Een andere mogelijkheid om emissie te voorkomen is het drainagewater uit de grond te hergebruiken. Helaas kan dat lang niet overal, daar waar kwelwater omhoog komt, komen er teveel zouten mee en is het drainagewater niet meer geschikt voor hergebruik. In dit project gaan we de kwel terugdringen via verhoging van de grondwaterstand, door het niveau van drainage te verhogen. Dit zal op een aantal bedrijven worden uitgetest en daarna breder in de sector uitgedragen.

Doel van het project

Het ontwikkelen, testen en implementeren van hulpmiddelen die telers van grondgebonden gewassen in staat stelt het beregeningsoverschot te minimaliseren, of daarnaast de kwelstroom te beperken, zodat zij daarmee te kunnen voldoen aan de ‘zorgplicht’

Relatie met missie (Motivatie)

In het activiteitenbesluit glastuinbouw zijn maatregelen opgenomen, waaronder ‘zuiveringsplicht’ en voor grondteelten specifiek ook de ‘zorgplicht’, om versneld aan de normen voor oppervlaktewater te gaan voldoen. Omdat voor substraatbedrijven al langer aandacht is voor gesloten telen, en er bij grondgebonden teelten een zekere achterstand is in te halen, is de urgentie om aan de eisen van het activiteitenbesluit te voldoen groot. Hergebruik van drainagewater is niet altijd mogelijk vanwege ophoping van zouten ( Na, Cl), ook vanwege het volume kwel/inzijging.
Bedrijven met diep grondwater hebben geen drainage en zullen ook moeten voldoen aan de ‘zorgplicht’.

Geplande acties

1. De ‘Virtuele Lysimeter’ (VL), een model waarmee een advies voor de watergift wordt gegenereerd, gebaseerd op de gewasvraag en rekening houdend met het bodemvocht .
2. Validatie van de VL bij vier praktijkbedrijven met chrysant, tomaat (bio), zomerbloemen en alstroemeria met een fysieke lysimeter.
3. Web-applicatie van de VL
4. Implementatie en monitoring VL op een minimaal tien pilot praktijkbedrijven .
5. Implementatie en monitoring van de aanpak kwelvermindering via peilverhoging op ca 10 pilot bedrijven.

De resultaten van het onderzoek worden gedeeld tijdens de jaarlijkse WaterEvents of webinars en on-line workshop, via glastuinbouwwaterproof.nl, via de vakbladen rapporten.

Naam projectleider

Wim Voogt