Weerbare teeltsystemen tegen invasieve tripsplagen in de glastuinbouw

Weerbare teeltsystemen tegen invasieve tripsplagen in de glastuinbouw

Organisatie-onderdeel

WR-cap TU

Projectcode

LWV20287

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>A. Kringlooplandbouw>A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Startdatum

01/02/21

Einddatum

31/01/24

Samenvatting

Invasieve tripsplagen zijn een enorme bedreiging voor de Nederlandse glastuinbouw. Dit project is gericht op het beschikbaar maken van essentiële ontbrekende kennis voor het ontwerpen van weerbare teeltsystemen tegen verschillende invasieve tripssoorten, zoals de Japanse bloementrips Thrips setosus en de pepertrips Thrips parvispinus. Verder wordt een aantal innovatieve methoden en stapeling van maatregelen getest die de weerbaarheid van teeltsystemen tegen deze tripssoorten verhoogt, wat wordt geïntegreerd in een beslissingsondersteunend model.

Doel van het project

Dit project draagt bij aan Prioriteit 4 van de missie Kringlooplandbouw, welke als doel heeft om gezonde, weerbare bodem- en teeltsystemen te ontwikkelen, gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater. Binnen deze prioriteit wordt nadrukkelijk gevraagd om voorstellen met een integrale systeemaanpak, gericht op handelingsperspectief voor telers. In dit voorstel is daarom gekozen om een aanpak te ontwikkelen waarmee telers en voorlichters weerbare teeltsystemen tegen huidige en toekomstige invasieve tripssoorten kunnen ontwikkelen. Het aantal combinaties van tripssoorten en gewassen en de mogelijke manieren van bestrijding is enorm divers. Dit project zal telers met een praktisch beslissingsondersteunend model helpen om een integrale systeemaanpak te ontwikkelen op basis van eigenschappen van het gewas, de tripssoort en de teeltcondities. Deze tool zal telers handelingsperspectief bieden om tot een meer preventieve manier van bestrijding te komen op basis van ecologische weerbaarheid. Deze aanpak is uniek en noodzakelijk omdat veel essentiële basiskennis van invasieve tripssoorten ontbreekt om weerbare teeltsystemen tegen deze en toekomstige tripsplagen te kunnen ontwikkelen.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project is technologisch vernieuwend omdat het een beslissingsondersteunend model oplevert dat het helpt bij het ontwerpen van een op weerbaarheid gerichte en op maat gemaakte bestrijdingsstrategie voor invasieve tripssoorten. De bestrijding van een invasieve tripssoort is sterk afhankelijk van het soort invasieve trips, het gewas en de daarbij horende klimaatcondities, dus een veelvoud van mogelijke combinaties. Met een modelbenadering willen we een generieke aanpak ontwikkelen om per situatie maximale weerbaarheid te ontwikkelen op basis van de gewaseigenschappen, het teeltsubstraat, de klimaatcondities en de eigenschappen van de invasieve tripssoort. De aanpak van deze invasieve plaagsoorten is vooral gericht op preventieve weerbaarheidsmaatregelen, waardoor de noodzaak voor chemisch ingrijpen overbodig of geminimaliseerd wordt. Dit project dient daarmee ook het maatschappelijk en ecologisch belang om het gebruik en de afhankelijkheid van pesticiden te verminderen.

Geplande acties

2022: deelrapport met eigenschappen 4 invasieve tripssoorten (maand 18)
2022: deelrapport met resultaten nieuwe biologische bestrijders en entomopathogene schimmels
2023:
• stappenplan en beslissingsondersteunend model (flowchart) voor het ontwerpen van weerbare teeltsystemen voor
beheersing van invasieve tripssoorten in de glastuinbouw op basis van nieuwe inzichten uit dit project
• Eindrapport met gevonden effecten van innovatieve weerbaarheidsstrategieën tegen
• wetenschappelijk artikel met resultaten van experimenten

Naam projectleider

Gerben Messelink