Werken met Waterlandschappen

Werken met Waterlandschappen

Organisatie-onderdeel

WR-cap AF

Projectcode

LWV20192

MMIP

Landbouw, Water, Voedsel>E. Duurzame en veilige Noorzee, oceanen en binnenwateren>E3. Duurzame rivieren, meren en intergetijdengebieden

Startdatum

01/01/21

Einddatum

31/12/26

Samenvatting

Dit project biedt een integrale en projectoverstijgende leeromgeving gecombineerd met onderzoek dat aansluit
bij actuele inrichtingstrajecten in de land-waterovergangszones in zoete wateren en estuaria. Hierbij wordt de
nadruk gelegd op landschapstransformaties in het gebied achter de dijken en het op innovatieve wijze hergebruik
van slib. We leren in bootcamps en twee living labs over de mogelijkheden om economisch medegebruik en
sociale innovatie te combineren met de ideeën uit de PAGW over inrichting en beheer van de deltawateren,
kustnatuur en grote meren ten behoeve van hoogwaardige natuur en biodiversiteit. In elk ‘living lab’ wordt
gestart met bestaande gebiedsprocessen die focussen op land-water overgangen. We stellen economisch
waarde-creatie centraal en zoeken naar win-win combinaties met de publieke opgaven die in dat gebied gelden
(PAGW, klimaatadaptatie, waterberging, biodiversiteit). Het doel is om de publieke opgave op die manier
kansrijker en effectiever te verankeren in een gebied samen met private partijen. Het project levert inzicht op in
verschillende verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouwers die tegelijk de kwaliteit van de
natuur en klimaatbestendigheid versterken. Het project is zo ingericht dat verworven competenties en kennis uit
de living labs beschikbaar blijven voor initiatiefnemers, beheerders, aannemers en gebruikers van de
Nederlandse waterlandschappen. Een belangrijk doel is ook onderzoek en uitvoering van inrichtingsprojecten
meer in samenhang te brengen, dat doen we met hulp van adaptieve monitoring van economische, sociale,
ecologische en morfologische aspecten.

Doel van het project

Doel 1: Een project overstijgende leeromgeving voor natuur-inclusieve inrichtingsconcepten
Er zijn steeds meer projecten en pilots waarbij duurzame concepten voor de ruimtelijke inpassing van gebruiksfuncties gecombineerd worden (Bijlage 1b) met het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit, maar een integrale project overstijgende leeromgeving ontbreekt vaak . Dit project biedt deze omgeving waarin het ontwerpen van verdienmodellen (recreatie, waterbouw, grondgebruik) voor natuur-inclusieve inrichtingsconcepten centraal staan. We willen het ‘van elkaar leren’ stimuleren: wat kunnen initiatiefnemers, de lokale bevolking en ondernemers leren van bijvoorbeeld het achteroever concept (IJsselmeergebied), het dubbele dijk concept (Eems-Dollard) en herstel intergetijde met suppletie (Zuidwestelijke delta) en hoe zijn de inrichtingsconcepten en verdienmodellen toepasbaar te maken in een groter of ander gebied?

Doel 2: Opschalen van inrichtingsconcepten die natuurontwikkeling combineren met medegebruik
In twee living labs werken we aan het concreet maken van verdienmodellen die samengaan met natuur-inclusieve inrichtingsconcepten. Door ontwerpend onderzoek (met ondersteuning van ateliers) en veldwerkbijeenkomsten worden ruimtelijk, economische en sociale concepten integraal ontwikkeld, getest, gemonitord en uitgewisseld met lokale stakeholders. De living labs zijn gericht op innovatie waarbij het doel is om tot opschaalbare werkwijzen en concepten te komen voor grootschalige toepassing van natuur-inclusieve inrichtingsvormen.

Relatie met missie (Motivatie)

Dit project maakt onderdeel uit van missie E3- Duurzame rivieren, meren en intergetijdengebieden. De missie is als volgt geformuleerd: Voor de rivieren, meren en intergetijdengebieden is in 2050 een evenwichtige balans bereikt tussen enerzijds ecologische draagkracht en waterbeheer (waterveiligheid, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en scheepvaart) en anderzijds de opgaven voor hernieuwbare energie, voedsel, visserij en andere economische activiteiten. Er is hierbij uitvoering gegeven aan inrichtingsmaatregelen, duurzaam gebruik en beheer om deze wateren natuurlijker, klimaatrobuuster en toekomstbestendiger te maken. Daarbij wordt de natuur optimaal benut voor het realiseren van waterveiligheid.
MMIP E3 omvat (Bron: KIA WEBSITE):
a. Kennisontwikkeling over de systeemwerking van onze watersystemen, met specifieke aandacht voor de impact van het gebruik èn de impact van klimaatverandering en autonome ontwikkelingen;
b. De ontwikkeling van innovatieve concepten voor het gebruik van onze watersystemen, gebaseerd op inzichten in de werking van de watersystemen met een focus op integrale en duurzame concepten voor de ruimtelijke inpassing van diverse gebruiksfuncties;
c. De demonstratie van deze concepten in gebiedsgerichte integrale inpassing in (deel)gebieden van onze watersystemen (pilots, proeftuinen);
d. De implementatie van bovenstaande resultaten in regulier beheer gebruik en gebiedsinrichting.
Dit project draagt bij aan (b), (c) en (d) en maakt gebruik van kennisontwikkeling die elders in andere onderzoeksprogramma’s gebeurd op het gebied van (a) zoals o.a. BO Ecologie Grote Wateren (LNV). In dit project staan de volgende innovatieve concepten centraal: de recreatieve achteroever (Living Lab Koopmans Polder), het Dubbele Dijk Concept, hergebruik van slib en schorerosie beschermende maatregelen (Living Lab Waterkerende Landschappen). De pilots in de Koopmanspolder en Oosterschelde hebben de potentie om een demonstratie te worden van de onderzochte concepten. De bootcamps, ontwerpateliers en velddagen die in dit TKI-project jaarlijks georganiseerd worden zijn gericht om ervaringen op te schalen naar enerzijds de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en anderzijds naar verdienmodellen voor recreatie en waterbouw, betrokken in natuurbouw en gebiedsontwikkeling. Dit project biedt daarmee een kans om de mogelijkheden van economisch verdienmodellen (recreatie, waterbouw) en sociale innovatie te verbinden met de ideeën uit de PAGW over inrichting en beheer van de rijkswateren. Gezamenlijk leren we van maatregelen die genomen worden om de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en leggen een link met verdienmodellen van sectoren in het betreffende gebied. Met de keuzes van de living labs en de gekozen consortium partners richten we ons op de volgende publieke opgaves: klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, circulaire economie, recreatie en toerisme.

Inrichtingsmaatregelen die een (water)landschapstransformatie vergen in de land-water- overgangszone of aangepast beheer van de wateren staan in dit project centraal. We starten met bestaande gebiedsprocessen maar willen ook nadrukkelijk leren van verschillende gebieden zowel nationaal als internationaal. We houden jaarlijks een project overstijgend bootcamp rond verschillende onderwerpen. De verdienmodellen stellen we hierbij centraal. Hier kunnen stakeholders bij elkaar inspiratie op doen rond aanpak, zowel technische, beleidsmatig als procesmatige ervaringen worden gedeeld. Met de bootcamps dichten we een bestaand hiaat; wat leren we in het ene project dat waardevol kan zijn voor het andere?

Naam projectleider

Jeroen Veraart