Projecten Kringlooplandbouw

Kennis-op-Maat

2020
KoM20001 – Kennistransfer Plantgezondheid
KoM20004 – Digitale gids natuurinclusieve landbouw
KoM20011 – Leerreis Nutriëntenkringloop
KoM20018 – Circulaire Tuinbouw Greenport West-Holland
KoM20019 – Biodiversiteitsmonitoring voor melkveehouderijbedrijven
KoM20020 – CRKLS – digitaal kennisplatform voor praktijkonderzoek
KoM20025 – Fruit 4.0: Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk
KoM20026 – Voer voor adviseurs
KoM20032 – Kennisnetwerk Invasieve Exoten
KoM20039 – Biologisch: inspiratiebron voor kringlooplandbouw

2021
KoM21001 – Voer voor adviseurs, fase 2
KoM21002 – Op naar meer gewasdiverse teelt in Nederland
KoM21003 – Faunabeheer in de praktijk
KoM21005 – Biodiversiteitsmonitor Open teelten
KoM21007 – Hennep uit de Kast
KoM21008 – Klaar voor de toekomst? Productie-efficiëntie verbetering in de insectenteelt in Nederland

Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht (A1)

2021
LWV20.022 Ionselectieve elektrodialyse voor terugwinnen van nutriënten
LWV20.119 Valorisatie van biomassastromen (BIOVALOR)
LWV20.146 Verbetering stikstofkringloop 
LWV20.189 Voeding op Maat
LWV20.245 Betere stal, betere mest, betere oogst
LWV20.249 Micronutriënten in de kringloop
LWV20.360 Koeien & Kansen 2.0
LWV20.365 Roughage management in a circular dairy system

2020
LWV19075 NIRS and manure composition
LWV19246 Impact regionale vergisting op bodem, water en kringlopen

2019

AF-18016 Kringlooptoets 2.0
AF-18047 Beter (dan) vergisten
AF-18054 Circulaire inzet digestaat bodemleven en biodiversiteit
AF-18136 Next Level mestverwaarden

2018
Biobased opwaarderen mest en digestaat
AF-15204 Gebruik je Brijn
TU-17003 Safe and save water in the fresh produce supply chain
AF-17021 Verbeteren van de Kringloopwijzer
AF-17027 Circulaire Bio-economie
 
2017
AF-16123 Feed4Foodure – fase 2
AF-16137a Meerwaarde Mest en Mineralen 2: K en K
AF-16137b Meerwaarde mest en mineralen 2: MVI

Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater (A2)

2021
LWV20.008 Innovatieve maisteelt – op weg naar chemievrij, minder uitspoeling, biodiverser
LWV20.026 Moleculaire karakterisering waardplantenstatus van stengelaaltjerassen
LWV20.042 PPS Beter Bodembeheer, integraal en naar de praktijk
LWV20.047 Bouwstenen voor het oplossen van het knelpunt Trichodoriden en TRV in de systeemaanpak voor de akkerbouw op de lichte gronden
LWV20.080 Slimme sluipwespen, effectieve biologische bestrijding
LWV20.154 Masterplan Fusarium 2.0
LWV20.163 Effecten van nutriënten op ziekten, plaagorganismen en hun bestrijders
LWV20.166 Weet wat er leeft—Real time monitoring van plagen en bestrijders
LWV20.167 Rol van gewasresten voor bladpathogenen van suikerbiet in bouwplanverband
LWV20.235 Detectie van moeilijk bereikbare Q-organismen door gebruik van smart collecties en Pantools
LWV20.237 Towards a RESilient POTato cropping system (RESPOT)
LWV20.248 Groen op Zaad
LWV20.287 Weerbare teeltsystemen tegen invasieve tripsplagen in de glastuinbouw
LWV20.320 Systeemaanpak duurzame teelt voor de fruitteelt van morgen

2020
LWV19003 Gewasrestenmanagement tegen ziekten
LWV19010 Uireka: naar een integraal duurzame uienteelt
LWV19017 Fysische behandeling aardappelpootgoed tegen ziekteverwerkers
LWV19041 Fundamentele systeemsprong bloembollen
LWV19042 Bollencoaster
LWV19077 Wortelmilieu
LWV19093 Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand
LWV19095 Sensing the soil
LWV19100 Stabiele ecosystemen voor beheersing opkomende plagen in kassen
LWV19108 Naar een duurzame koolteelt 2
LWV19119 Duurzame gewasbescherming van bladgewassen
LWV19139 Biologisch ecosysteem in de circulaire kas
LWV19158 Biorationals binnen IPM in strijd tegen ondergrondse ziekten
LWV19162 Functionele biodiversiteit in en om de kas
LWV19166 Kringloop organische stof en bodemweerbaarheid bevorderen
LWV19179 Sustainable protection of vegetables against soil diseases
LWV19180 Weerbaar teeltsysteem 2024 – casus Aardbei
LWV19193 Duurzame beheersing van onkruiden
LWV19195 Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw
LWV19227 AM-DBCs

2019

Call NRO SIA
Optimalisering gezamenlijk grondgebruik akkerbouw en veehouderij
AF-18032 Slimme bouwplannen voor bodemgezondheid
AF-18085 Groenbemesters in de praktijk
TU-18007 Natuurlijke plantweerbaarheid tegen echte meeldauw TU-18028 Strategische kennis preventie bacterieziekten in pootaardappelteelt TU-18040 Innovatieve alternatieve teeltsystemen grondgebonden snijbloemen
TU-18046 Teelt de grond uit
TU-18049 Virus- en vectorbeheersing in pootaardappelen
TU-18079 Standaardisatie diagnostiek met next generation sequencing
TU-18088 FAB+: integratie natuurlijke plaagbestrijding en diversificatie
TU-18095 Fytosanitair belangrijk voor Nederland BV
TU-18110 Jaarrond biologische bestrijding
TU-18115 De Groene Tulp, teeltstrategieën met inzet van groene/low-risk TU-18126 Verlagen risico’s voor het optreden van bacteriële ziekten
TU-18128 Totaalsysteem voor plaagbestrijding met generalistische predatoren

TU-18143 Milieu-indicator Gewasbescherming
TU-18148 On-site plantpathogeen-detectie
TU-18150 Groenbemesters in de praktijk
TU-18153 Ouderdomsresistentie om virusziekten te beheersen

2018
Soil microbial farming to increase plant productivity
AF-17003 Effect bodem op weerbaarheid aardappelknollen
TU-KV1406-084/KV1606-084 Bestrijding bodemplagen in glastuinbouw en zomerbloemen
TU-1605-032 Preventiemaatregelen tegen zwartvruchtrot in peer en appel
TU-1605-074 Op weg naar virusvrij en afzetgericht telen
TU-1605-079 Masterplan Fusarium
TU-17004 Teelt de grond uit – Fruit
TU-17009 Understanding Haploid Embryo Formation in Plants

2017
Vernieuwing bodembeheer en gewas in het biologische fruitteeltsysteem
AF-16064 Beter bodembeheer
AF-16186 Gewasbescherming Robuust Optimaal Economisch & Natuurlijk
TU-KV1406-040 Levend of dood, dat is de vraag!
TU-1605-028 Beheersing Stemphylium in bouwplanverband
TU-1605-029 Optimale diagnostiek door gebruik innovatieve detectiemethoden TU-1605-033 Integrale ketenaanpak vruchtboomkanker
TU-KV1605-041 Versterking plantweerbaarheid door aanpassingen plantmicrobioom TU-1605-048 Naar een duurzame koolteelt
TU-KV1605-075 Visuele attractie van plaaginsecten TU-1605-082 Preventie Ralstonia uitbraken
TU-1605-090 Ketenbenadering voor verlaging milieu-impact sierteelt
TU-KV1605-081 Biologische bestrijding van schadelijke mijten
TU-1604-046 De weerbare plant

2016
Back2Roots
AF-15261 Sturen bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen
AF-15284 Ruwvoerproductie en bodemmanagement
TU-1509-020 Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen
TU-1509-044 Routes van Xanthomonas campestris die resulteren in zaadinfecties in Brassica
TU-1509-050 Ziektewerendheid in de champignonteelt
TU-1509-072 Het nieuwe verwerken van bloembollen
TU-1509-084 Fysisch-chemisch inductie van plantweerbaarheid
TU-1509-094 Plaagvrije tuinbouwproducten in internationale handelsketens

2015
TU-KV1409-014 Onderzoek naar mogelijkheden tripsresistentie in prei TU-KV1406-038 On-site detectie voor verbetering plantgezondheid en fytosanitaire controle
TU-KV1406-043 Beïnvloeding van wortelontwikkeling door biostimulanten

TU-KV1406-044 Innovatieve efficiënte toedieningstechnieken
TU-KV1406-085 Programmeringsstudie meeldauw

2014
TU-1310-027 Estimating the effect of oxygen on seed storage

Hergebruik zij- en reststromen (A3)

2021
LWV20.011 Development of a circulair sustainable culturing process for natural leather-like materials based on fungal mycelium
LWV20.015 Functionalized carbohydrates for replacement fossil-based ingredients
LWV20.023 Innovative Difunctional Biopolymers with Enhanced Performance from Agro Feedstocks (IDEA)
LWV20.034 Total use van organische reststromen: groeimedia, grondverbeteraars, veenvervanging en koolstofopslag
LWV20.268 Circularity of biobased and biodegradable plastic food packaging

2020
LWV19007 Valorisation of fermentation biomass as plant biostimulant
LWV19023 Dry fractionation of oil-rich crops
LWV19048 High performance polymers based upon starch
LWV19065 Brokken maken in de kringlooplandbouw
LWV19073 De waarde van schimmelbehandeling van laagwaardige biomassa
LWV19074 Reststromen voor veiligere gewasbescherming
LWV19132 Electrochemical and enzymatic routes for starch modification
LWV19134 Starch in adhesives
LWV19154 CBPM Sustainable Binderless Product Technology
LWV19187 RES2PULP
LWV19191 CBPM – Circular Single-Use Catering Products
LWV19192 Productie fosforzuur en organische zuren
LWV19199 CBPM – Home compostable / Soil degradable PLA
LWV19220 CBPM Paper-based food packaging
LWV19221 Tailor-made microbial oils and (hydroxy) fatty acids

2019
Economische effecten kringlooplandbouw
Groene Chemie (Gochem)
AF-18003 From sugar beet ‘waste’ to environmentally enhanced detergents (SWEED)
AF-18004 Biobased plasticizers from agricultural (side) streams
AF-18015 Waste-to-Aromatics
AF-18030 PROSPEC
AF-18062 Bio-First: Bio-gebaseerde formuleringen voor ingebedde railsystemen
 
2018
Kunststof bedrijfsafval
LCA-studie lignine bio-asfalt
Vetverwaarding als onderdeel van kleinschalige bioraffinage
AF-17010 Biobased biodegradeble nets for horti- and agriculture
AF-17024 Non-food-toepassingen van koolhydraten uit suikerbietenraffinage
AF-17029 Production and evaluation of furanic intermediates and aromatic derivatives from biomass (FIAD) AF-17037 Koolhydraat-gebaseerde schuimen als duurzame vervangers voor expanded polystyreen
AF-17052a Kleinschalige bioraffinage van Nederlandse grondstoffen
AF-17102a Mild technology for obtaining functional and clean label ingredients from agricultural co-products AF-17102b Exploration of electrochemical and integrated bi-catalytic chemo-routes or starch modification
AF-17102c Manufacturing of water-resistant starch containers

2017
AF-16007 Dunwandige biobased voedselverpakkingen via spuitgiettechnologieën
AF-16072 Environmentally benign process starch derivatisation AF-16104 Cocoashell biorefinery
AF-16156 Microbial fatty acid
AF-16165 Biobased, biodegradable and sprayable cover material

2016
AF-14322 AlgaeLinkages
AF-15204 Gebruik je brijn
AF-15210 Soluble biobased support structures for digital printing applications
AF-15233 Duurzame verpakkingsmaterialen gebaseerd op agrozijstromen
AF-15263 Harness bacterial platform for mono- and diterpene production

Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen (A4)

2021
LWV20.068 Clean label solutions for structuring plant-based foods
LWV20.077 Microheme (Microbial production of heme)
LWV20.078 Improved sensory quality of meat analogues
LWV20.123 Predictive model for the sensitising capacity of novel nutritional proteins
LWV20.198 Plant breeding for protein processing efficiency and functionality from agricultural side-streams

2020
LWV19015 Vermeerdering en veredeling Musca Domestica lijnen
LWV19028 Pulses optimized for flavour and functionality
LWV19052 Mild processing of protein-containing, plant-based side streams for feed applications

2019
AF-18017 Protein compass
AF-18037 Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij
AF-18050 Protein valorisation from brewers’ spent grain
AF-18057 Replacing dairy with plant protein in cheese
AF-18081 Fermented plant proteins

2018
AF-17002 Towards a next generation analogues for animal protein based emulsions

2017
AF-16011 Towards a next generation meat analogues

Biodiversiteit in de kringlooplandbouw (A5)

2021
LWV20.175 Fokdoelen en runderrassen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw
LWV20.244 Lekker Bloeien Gezonde Koeien
LWV20.296 Herkenning kruidenrijk grasland
LWV20.311 Werken aan natuurinclusieve melkveehouderijbedrijfssystemen in een gebied met behulp van backcasting

2020
LWV19129 Transitie naar een op ecologie gebaseerde kringlooplandbouw
LWV19160 Robuust telen met biodiversiteit
LWV19184 Wetenschappelijke bodemvorming onder de voedselbosbouw
LWV19218 Met precisie naar meer biodiversiteit
LWV19251 Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw: in theorie en praktijk
LWV19271 Digitale Gids Natuurinclusieve Landbouw

EU-projecten

AF-EU-20002 | FERTIMANURE
AF-EU-20020 | EJP (European Joint Programme)-SOIL
AF-EU-20021 | SUSINCHAIN
AF-EU-20030 | Go_GRASS
AF-EU-20032 | Enzycle
AF-EU-20033 | MODEL2BIO AF-EU-17001 | Resolve, REnewable SOLVEnts with high performance in applications and improved toxicity profiles

AF-EU-17002 | Zelcor; Zero Waste Ligno-Cellulosic Biorefineries by Integrated Lignin Valorisation
AF-EU-17003 | STAR4BBI, Standards and Regulations for the Bio-based Industry
AF-EU-17004 | Agroinlog
AF-EU-17005 | Macrocascade
AF-EU-17007 | Gentore
AF-EU-17008 | SusPigSys
AF-EU-17009 | EUPig
AF-EU-17010 | Freewalk
AF-EU-17011 | Inno4Grass
AF-EU-17013 |Legvalue
AF-EU 17025 | TransVac2
AF-EU-17026 | Medaid
AF-EU-17027 | VetBioNet
AF-EU-17028 | Agrilink
AF-EU-17030 | Fairway
AF-EU-17031 | IWMPraise
AF-EU-17034 | Systemic
AF-EU-17035 | Plaid
AF-EU-17036 |Aquaexcel
AF-EU-17038 |Pigs
AF-EU-17039 | EnergyKeeper
AF-EU-17041 | Vivaldi AF-EU-16002 | Micro Algae Biorefinery

AF-EU-16003 | Macrofuels
AF-EU-16004 | Pulp2Value
AF-EU-16009 | EuroDairy
AF-EU-16011 | LANDMARK
AF-EU-16013 | Smart AKIS

AF-EU-15001 | Biotrade2020+
AF-EU-15002 | Simwood- Sustainable Innovative Mobilisation of Wood for the Bioeconomy
AF-EU-15006 | SAPHIR
AF-EU-15007 | Camelina and crambe Oil crops as Sources of Medium-chain Oils for Specialty oleochemicals
AF-EU-15021 | RECARE
AF-EU-15022 | Zoonoses Anticipation and Preparedness Initiative (ZAPI)
AF-EU-15025 | Adaptation and Mitigation through Bio-Succinate Innovation (ADMIT Bio-SuccInnovate)
AF-EU-15028 | Hennovation
AF-EU-15029 | AnimalChange (AN Integration of Mitigation and Adaptation options for sustainable Livestock production under climate CHANGE)
AF-EU-15030 | Bright Farm by Precision Livestock Farming
AF-EU-15035 | SIGMA: Mondiale monitoring landbouwproductie
AF-EU-15040 | iSQUAPER: Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China
AF-EU-15041 | Low temperature hydrogen production from second generation biomass

AF-EU-14001 | VMERGE
AF-EU-14002 | BioEconomy Regional Strategy Toolkit
AF-EU-14003 | RENESENG
AF-EU-14004 | Drive4EU
AF-EU-14005 | EDUFLUVAC
AF-EU-14006 | MIRACLES: Multi-product Integrated Biorefinery of Algae
AF-EU-14007 | Grow2Build
AF-EU-14008 | Open-Bio
AF-EU-14005 | EDUFLUVAC
AF-EU-14009 | EFFORT
AF-EU-14014 | ENREMELK
AF-EU-14015 | FLINT, providing a data-infrastructure
AF-EU-14018 | Biorefine/Innofer
AF-EU-14019 | Feed-a-Gene

AF-EU-13001 | GreenCook
AF-EU-13003 | SPLASH: Sustainable PoLymers from Algae Sugars and Hydrocarbons
AF-EU-13004 | GRATITUDE
AF-EU-13005 | Duurzame Aquacultuur in de grensregio Vlaanderen Nederland, Fase II
AF-EU-13007 | FUEL4ME – FUture European League 4 Microalgal Energy
AF-EU-13008 | S2BIOM
AF-EU-13009 | BIOECOSIM
AF-EU-13010 | HYSOL AF-EU-13029 |  Strengthening Networking on Biomass Research and Bio-waste Conversion – Biotechnology for Europe India Integration
AF-EU-13018 | Interplay
AF-EU-13022 | AUTOGRASSMILK

Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie (A1)

2020 

LWV19075 NIRS and manure composition 
LWV19246 Impact regionale vergisting op bodem, water en kringlopen 

2019 


Beter (dan) vergisten 
Circulaire inzet digestaat ter bevordering van bodemleven en       Kringlooptoets 2.0 
Next Level mestverwaarden 

2018 

Biobased opwaarderen mest en digestaat 
Circulaire Bio-economie 
Gebruik je Brijn 
Safe and save water in the fresh produce supply chain 
Verbeteren van de Kringloopwijzer 

2017 

Feed4Foodure – fase 2 
Meerwaarde Mest en Mineralen 2: K en K 
Meerwaarde mest en mineralen 2: MVI

Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater (A2)

2020 

LWV19003 Gewasrestenmanagement tegen ziekten 
LWV19010 Uireka: naar een integraal duurzame uienteelt 
LWV19017 Fysische behandeling aardappelpootgoed tegen ziekteverwerkers 
LWV19041 Fundamentele systeemsprong bloembollen 
LWV19042 Bollencoaster 
LWV19077 Wortelmilieu 
LWV19093 Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand 
LWV19095 Sensing the soil 
LWV19100 Stabiele ecosystemen voor beheersing opkomende plagen in kassen 
LWV19108 Naar een duurzame koolteelt 2 
LWV19119 Duurzame gewasbescherming van bladgewassen 
LWV19139 Biologisch ecosysteem in de circulaire kas 
LWV19158 Biorationals binnen IPM in strijd tegen ondergrondse ziekten 
LWV19162 Functionele biodiversiteit in en om de kas 
LWV19166 Kringloop organische stof en bodemweerbaarheid bevorderen 
LWV19179 Sustainable protection of vegetables against soil diseases 
LWV19180 Weerbaar teeltsysteem 2024 – casus Aardbei 
LWV19193 Duurzame beheersing van onkruiden 
LWV19195 Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw 
LWV19227 AM-DBCs 

2019 


Call NRO SIA 
De Groene Tulp, teeltstrategieën met inzet van groene/low-risk 
Een totaalsysteem voor plaagbestrijding met generalistische predatoren 

FAB+: integratie van natuurlijke plaagbestrijding en doeltreffende diversificatie in plantaardige productiesystemen 
Fytosanitair belangrijk voor Nederland 
Groenbemesters in de praktijk: een stap naar diversificatie van plantaardige productiesystemen  (via Topsector Agri & Food) 
Groenbemesters in de praktijk: een stap naar diversificatie van plantaardige productiesystemen  (via Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) 
Innovatieve alternatieve teeltsystemen voor grondgebonden snijbloemenJaarrond biologische bestrijding 
Milieu-indicator Gewasbescherming 
Natuurlijke plantweerbaarheid tegen echte 
On-site plantpathogeen detectie voor plantgezondheid en fytosanitaire controle 
Optimalisering gezamenlijk grondgebruik akkerbouw en veehouderij 
Ouderdomsresistentie als een nieuwe manier om virusziekten te beheersen 
Slimme bouwplannen voor bodemgezondheid 
Standaardisatie diagnostiek met next generation sequencing 
Strategische kennis preventie bacterieziekten in pootaardappelteelt 
Teelt de grond uit 
Verlagen risico’s voor het optreden van bacteriële ziekten 
Virus- en vectorbeheersing in pootaardappelen 

2018 

Effect van de bodem op weerbaarheid aardappelknollen tegen biotische stress 
Masterplan Fusarium 
Nieuwe bestrijdingsmethoden voor bestrijding van 
Preventiemaatregelen tegen zwartvruchtrot in peer en appel 
Op weg naar virusvrij en afzetgericht telen 
Soil microbial farming to increase plant productivity 
Teelt de grond uit – Fruit 
Understanding Haploid Embryo Formation in Plants 

2017 

Beheersing Stemphylium in bouwplanverband 
Beter bodembeheer 
Biologische bestrijding van schadelijke mijten 
De weerbare plant 
Gewasbescherming Robuust Optimaal Economisch & Natuurlijk (GROEN) 
Integrale ketenaanpak vruchtboomkanker 
Ketenbenadering voor verlaging milieu-impact sierteelt 
Levend of dood, dat is de vraag! 
Naar een duurzame koolteelt 
Optimale diagnostiek door gebruik innovatieve detectiemethoden 
Preventie Ralstonia uitbraken 
Vernieuwing bodembeheer en gewas in het biologische fruitteeltsysteem 
Versterking plantweerbaarheid door aanpassingen plantmicrobioom 
Visuele attractie van plaaginsecten 

2016 

Back2Roots 
Fysisch-chemisch inductie van plantweerbaarheid 
Het nieuwe verwerken van bloembollen 
Plaagvrije tuinbouwproducten in internationale handelsketens 
Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen 
Routes van Xanthomonas campestris die resulteren in zaadinfecties in     Brassica 
Ruwvoerproductie en 
Sturen bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen 
Ziektewerendheid in de champignonteelt 

2015 

Beïnvloeding van wortelontwikkeling door biostimulanten 
Innovatieve efficiënte toedieningstechnieken 
Onderzoek naar mogelijkheden tripsresistentie in prei 
On-site detectie voor verbetering plantgezondheid en fytosanitaire controle 
Programmeringsstudie meeldauw 

2014 

Estimating the effect of oxygen on seed storage

Hergebruik zij- en reststromen (A3)

2020 

LWV19007 Valorisation of fermentation biomass as plant biostimulant 
LWV19023 Dry fractionation of oil-rich crops 
LWV19048 High performance polymers based upon starch 
LWV19065 Brokken maken in de kringlooplandbouw 
LWV19073 De waarde van schimmelbehandeling van laagwaardige biomassa 
LWV19074 Reststromen voor veiligere gewasbescherming 
LWV19132 Electrochemical and enzymatic routes for starch modification 
LWV19134 Starch in adhesives 
LWV19154 CBPM Sustainable Binderless Product Technology 
LWV19187 RES2PULP 
LWV19191 CBPM – Circular Single-Use Catering Products 
WV19192 Productie fosforzuur en organische zuren 
LWV19199 CBPM – Home compostable / Soil degradable PLA 
LWV19220 CBPM Paper-based food packaging 
LWV19221 Tailor-made microbial oils and (hydroxy) fatty acids 

DFI 

Biorefinery of protein containing biomass 
Watertechnology program: purification & separation technology 

2019 

Biobased plasticizers from agricultural (side) streams 
Bio-First: Bio-gebaseerde formuleringen voor ingebedde railsystemen 
Economische effecten kringlooplandbouw 
From sugar beet ‘waste’ to environmentally enhanced detergents (SWEED) 
Groene Chemie (Gochem) 
PROSPEC – Processing of pectin and chitin/chitosan from side streams into functional and high-value ingredients 
Waste-to-Aromatics 

2018 

Biobased biodegradeble nets for horti- and agriculture 
Exploration of electrochemical and integrated bi-catalytic chemo-routes or starch modification 
Kleinschalige Bioraffinage van Nederlandse grondstoffen 
Koolhydraat-gebaseerde schuimen als duurzame vervangers voor expanded polystyreen 
Kunststof bedrijfsafval 
LCA-studie lignine bio-asfalt 
Manufacturing of water-resistant starch containers 
Mild technology for obtaining functional and clean label ingredients from          agricultural co-products 
Non-food-toepassingen van koolhydraten uit suikerbietenraffinage 
Production and evaluation of furanic intermediates and aromatic derivatives from biomass (FIAD) 
Vetverwaarding als onderdeel van kleinschalige bioraffinage 

2017 

Biobased, biodegradable and sprayable cover material 
Cocoashell biorefinery 
Dunwandige biobased voedselverpakkingen via spuitgiettechnologieën 
Environmentally benign process starch derivatisation 
Microbial fatty acid 

2016 

AlgaeLinkages 
Duurzame verpakkingsmaterialen gebaseerd op agrozijstromen 
Gebruik je brijn 
Harness bacterial platform for mono- and diterpene production 
Soluble biobased support structures for digital printing applications

Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen (A4)

2020 
LWV19015 Vermeerdering en veredeling Musca Domestica lijnen 

LWV19028 Pulses optimized for flavour and functionality 

DFI 


Plantaardige eiwitten en postharvest technology  

2019 


Akkerbouw-bouwplan onder klimaatverandering en eiwittransitie 
Fermented plant proteins (FLARE) 
Protein compass 
Protein valorisation from brewers’ spent grain 
Replacing dairy with plant protein in cheese 
Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij 

2018 

Plant meat matters – extended 

2017 

Towards a next generation meat analogues

Biodiversiteit in de kringlooplandbouw (A5)

2020 

LWV19129 Transitie naar een op ecologie gebaseerde kringlooplandbouw 
LWV19160 Robuust telen met biodiversiteit 
LWV19184 Wetenschappelijke bodemvorming onder de voedselbosbouw 
LWV19218 Met precisie naar meer biodiversiteit 
LWV19251 Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw: in theorie en praktijk 
LWV19271 Digitale Gids Natuurinclusieve Landbouw