Projecten Kringlooplandbouw

Kennis-op-Maat

2020
KoM20001 – Kennistransfer Plantgezondheid
KoM20004 – Digitale gids natuurinclusieve landbouw
KoM20011 – Leerreis Nutriëntenkringloop
KoM20018 – Circulaire Tuinbouw Greenport West-Holland
KoM20019 – Biodiversiteitsmonitoring voor melkveehouderijbedrijven
KoM20020 – CRKLS – digitaal kennisplatform voor praktijkonderzoek
KoM20025 – Fruit 4.0: Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk
KoM20026 – Voer voor adviseurs
KoM20032 – Kennisnetwerk Invasieve Exoten
KoM20039 – Biologisch: inspiratiebron voor kringlooplandbouw

2021
KoM21001 – Voer voor adviseurs, fase 2
KoM21002 – Op naar meer gewasdiverse teelt in Nederland
KoM21003 – Faunabeheer in de praktijk
KoM21005 – Biodiversiteitsmonitor Open teelten
KOM21006 – Smart Farming Open Teelten
KoM21007 – Hennep uit de Kast
KoM21008 – Klaar voor de toekomst?Productie-efficiëntie verbetering in de insectenteelt in Nederland
KoM21010 – GoChem
KoM21011 – Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw
KoM21015 – Preventie van bodemverdichting in de akkerbouw
KoM2016 – Praktijk-Raamwerk voor GLOBALG.A.P. v6
KoM21017 – Biobased Materials for Future Proof Design
KoM21019 – Bewustwording en preventie van Q-organismen in de boomkwekerijsector

Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht (A1)

2021
LWV20.022 – Ionselectieve elektrodialyse voor terugwinnen van nutriënten
LWV20.119 – Valorisatie van biomassastromen (BIOVALOR)
LWV20.146 – Verbetering stikstofkringloop 
LWV20.189 – Voeding op Maat
LWV20.203 – Feed4Foodure-III: Sustainable animal nutrition in circular agri-food systems
LWV20.245 – Betere stal, betere mest, betere oogst
LWV20.249 – Micronutriënten in de kringloop
LWV20.360 – Koeien & Kansen 2.0
LWV20.365 – Roughage management in a circular dairy system

2020
LWV19075 – NIRS and manure composition
LWV19246 – Impact regionale vergisting op bodem, water en kringlopen

2019

AF-18016 – Kringlooptoets 2.0
AF-18047 – Beter (dan) vergisten
AF-18054 – Circulaire inzet digestaat bodemleven en biodiversiteit
AF-18136 – Next Level mestverwaarden

2018
AF-15204 – Gebruik je Brijn
TU-17003 – Safe and save water in the fresh produce supply chain
AF-17021 – Verbeteren van de Kringloopwijzer
AF-17027 – Circulaire Bio-economie
AF-17052b – Biobased opwaarderen mest en digestaat
 
2017
AF-16123 – Feed4Foodure – fase 2
AF-16137a – Meerwaarde Mest en Mineralen 2: K en K
AF-16137b – Meerwaarde mest en mineralen 2: MVI

Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater (A2)

2021
LWV20.008 – Innovatieve maisteelt – op weg naar chemievrij, minder uitspoeling, biodiverser
LWV20.026 – Moleculaire karakterisering waardplantenstatus van stengelaaltjerassen
LWV20.042 – PPS Beter Bodembeheer, integraal en naar de praktijk
LWV20.047 – Bouwstenen voor het oplossen van het knelpunt Trichodoriden en TRV in de systeemaanpak voor de akkerbouw op de lichte gronden
LWV20.080 – Slimme sluipwespen, effectieve biologische bestrijding
LWV20.154 – Masterplan Fusarium 2.0
LWV20.163 – Effecten van nutriënten op ziekten, plaagorganismen en hun bestrijders
LWV20.166 – Weet wat er leeft—Real time monitoring van plagen en bestrijders
LWV20.167 – Rol van gewasresten voor bladpathogenen van suikerbiet in bouwplanverband
LWV20.235 – Detectie van moeilijk bereikbare Q-organismen door gebruik van smart collecties en Pantools
LWV20.237 – Towards a RESilient POTato cropping system (RESPOT)
LWV20.248 – Groen op Zaad
LWV20.287 – Weerbare teeltsystemen tegen invasieve tripsplagen in de glastuinbouw
LWV20.320 – Systeemaanpak duurzame teelt voor de fruitteelt van morgen

2020
LWV19003 – Gewasrestenmanagement tegen ziekten
LWV19010 – Uireka: naar een integraal duurzame uienteelt
LWV19017 – Fysische behandeling aardappelpootgoed tegen ziekteverwerkers
LWV19041 – Fundamentele systeemsprong bloembollen
LWV19042 – Bollencoaster
LWV19077 – Wortelmilieu
LWV19093 – Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand
LWV19095 – Sensing the soil
LWV19100 – Stabiele ecosystemen voor beheersing opkomende plagen in kassen
LWV19108 – Naar een duurzame koolteelt 2
LWV19119 – Duurzame gewasbescherming van bladgewassen
LWV19139 – Biologisch ecosysteem in de circulaire kas
LWV19158 – Biorationals binnen IPM in strijd tegen ondergrondse ziekten
LWV19162 – Functionele biodiversiteit in en om de kas
LWV19166 – Kringloop organische stof en bodemweerbaarheid bevorderen
LWV19179 – Sustainable protection of vegetables against soil diseases
LWV19180 – Weerbaar teeltsysteem 2024 – casus Aardbei
LWV19193 – Duurzame beheersing van onkruiden
LWV19195 – Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw
LWV19227 – AM-DBCs

2019

AF-18032 – Slimme bouwplannen voor bodemgezondheid
AF-18085 – Groenbemesters in de praktijk
TU-18007 – Natuurlijke plantweerbaarheid tegen echte meeldauw
TU-18028 – Strategische kennis preventie bacterieziekten in pootaardappelteelt
TU-18040 – Innovatieve alternatieve teeltsystemen grondgebonden snijbloemen
TU-18046 – Teelt de grond uit
TU-18049 – Virus- en vectorbeheersing in pootaardappelen
TU-18079 – Standaardisatie diagnostiek met next generation sequencing
TU-18088 – FAB+: integratie natuurlijke plaagbestrijding en diversificatie
TU-18095 – Fytosanitair belangrijk voor Nederland BV
TU-18110 – Jaarrond biologische bestrijding
TU-18115 – De Groene Tulp, teeltstrategieën met inzet van groene/low-risk
TU-18126 – Verlagen risico’s voor het optreden van bacteriële ziekten
TU-18128 – Totaalsysteem voor plaagbestrijding met generalistische predatoren

TU-18143 – Milieu-indicator Gewasbescherming
TU-18148 – On-site plantpathogeen-detectie
TU-18150 – Groenbemesters in de praktijk
TU-18153 – Ouderdomsresistentie om virusziekten te beheersen

2018
AF-17003- Effect bodem op weerbaarheid aardappelknollen
AF-17106 – Regeneratieve landbouw
TU-KV1406-084/KV1606-084 – Bestrijding bodemplagen in glastuinbouw en zomerbloemen
TU-1605-032 – Preventiemaatregelen tegen zwartvruchtrot in peer en appel
TU-1605-074 – Op weg naar virusvrij en afzetgericht telen
TU-1605-079 – Masterplan Fusarium
TU-17004 – Teelt de grond uit – Fruit
TU-17009 – Understanding Haploid Embryo Formation in Plants

2017
AF-16064 – Beter bodembeheer
AF-16134 – Vernieuwing bodembeheer en gewas in het biologische fruitteeltsysteem
AF-16186 – Gewasbescherming Robuust Optimaal Economisch & Natuurlijk
TU-1406-040 – Levend of dood, dat is de vraag!
TU-1604-046 – De weerbare plant
TU-1605-028- Beheersing Stemphylium in bouwplanverband
TU-1605-029 – Optimale diagnostiek door gebruik innovatieve detectiemethoden
TU-1605-033 – Integrale ketenaanpak vruchtboomkanker
TU-1605-041 – Versterking plantweerbaarheid door aanpassingen plantmicrobioom
TU-1605-048 – Naar een duurzame koolteelt
TU-1605-075 – Visuele attractie van plaaginsecten
TU-1605-081 – Biologische bestrijding van schadelijke mijten
TU-1605-082 – Preventie Ralstonia uitbraken
TU-1605-090 – Ketenbenadering voor verlaging milieu-impact sierteelt

2016
AF-15261 – Sturen bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen
AF-15284 – Ruwvoerproductie en bodemmanagement
TU-1509-020 – Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen
TU-1509-044 – Routes van Xanthomonas campestris die resulteren in zaadinfecties in Brassica
TU-1509-050 – Ziektewerendheid in de champignonteelt
TU-1509-072 – Het nieuwe verwerken van bloembollen
TU-1509-084 – Fysisch-chemisch inductie van plantweerbaarheid
TU-1509-094 – Plaagvrije tuinbouwproducten in internationale handelsketens

2015
TU-KV1409-014 – Onderzoek naar mogelijkheden tripsresistentie in prei
TU-KV1406-038 – On-site detectie voor verbetering plantgezondheid en fytosanitaire controle
TU-KV1406-043 – Beïnvloeding van wortelontwikkeling door biostimulanten

TU-KV1406-044 – Innovatieve efficiënte toedieningstechnieken
TU-KV1406-085 – Programmeringsstudie meeldauw

2014
TU-1310-027 – Estimating the effect of oxygen on seed storage

Hergebruik zij- en reststromen (A3)

2021
LWV20.011- Development of a circulair sustainable culturing process for natural leather-like materials based on fungal mycelium
LWV20.015 – Functionalized carbohydrates for replacement fossil-based ingredients
LWV20.023 – Innovative Difunctional Biopolymers with Enhanced Performance from Agro Feedstocks (IDEA)
LWV20.034 – Total use van organische reststromen: groeimedia, grondverbeteraars, veenvervanging en koolstofopslag
LWV20.268 – Circularity of biobased and biodegradable plastic food packaging

2020
LWV19007 – Valorisation of fermentation biomass as plant biostimulant
LWV19023 – Dry fractionation of oil-rich crops
LWV19048 – High performance polymers based upon starch
LWV19065 – Brokken maken in de kringlooplandbouw
LWV19073 – De waarde van schimmelbehandeling van laagwaardige biomassa
LWV19074 -Reststromen voor veiligere gewasbescherming
LWV19132 – Electrochemical and enzymatic routes for starch modification
LWV19134 – Starch in adhesives
LWV19154 – CBPM Sustainable Binderless Product Technology
LWV19187 – RES2PULP
LWV19191 – CBPM – Circular Single-Use Catering Products
LWV19192 – Productie fosforzuur en organische zuren
LWV19199 – CBPM – Home compostable / Soil degradable PLA
LWV19220 – CBPM Paper-based food packaging
LWV19221 – Tailor-made microbial oils and (hydroxy) fatty acids

2019
AF-18003 – From sugar beet ‘waste’ to environmentally enhanced detergents (SWEED)
AF-18004 – Biobased plasticizers from agricultural (side) streams
AF-18015 – Waste-to-Aromatics
AF-18030 – PROSPEC
AF-18062 – Bio-First: Bio-gebaseerde formuleringen voor ingebedde railsystemen
 
2018
AF-17010 – Biobased biodegradeble nets for horti- and agriculture
AF-17024 – Non-food-toepassingen van koolhydraten uit suikerbietenraffinage
AF-17029 – Production and evaluation of furanic intermediates and aromatic derivatives from biomass (FIAD)
AF-17037- Koolhydraat-gebaseerde schuimen als duurzame vervangers voor expanded polystyreen
AF-17052a – Kleinschalige bioraffinage van Nederlandse grondstoffen
AF-17102a – Mild technology for obtaining functional and clean label ingredients from agricultural co-products
AF-17102b – Exploration of electrochemical and integrated bi-catalytic chemo-routes or starch modification
AF-17102c – Manufacturing of water-resistant starch containers

2017
AF-16007- Dunwandige biobased voedselverpakkingen via spuitgiettechnologieën
AF-16072 – Environmentally benign process starch derivatisation AF-16104 Cocoashell biorefinery
AF-16156 – Microbial fatty acid
AF-16165 – Biobased, biodegradable and sprayable cover material

2016
AF-14322 – AlgaeLinkages
AF-15204 – Gebruik je brijn
AF-15210 – Soluble biobased support structures for digital printing applications
AF-15233 – Duurzame verpakkingsmaterialen gebaseerd op agrozijstromen
AF-15263 – Harness bacterial platform for mono- and diterpene production

Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen (A4)

2021
LWV20.068 – Clean label solutions for structuring plant-based foods
LWV20.077 – Microheme (Microbial production of heme)
LWV20.078 – Improved sensory quality of meat analogues
LWV20.123- Predictive model for the sensitising capacity of novel nutritional proteins
LWV20.198 – Plant breeding for protein processing efficiency and functionality from agricultural side-streams

2020
LWV19015 – Vermeerdering en veredeling Musca Domestica lijnen
LWV19028 – Pulses optimized for flavour and functionality
LWV19052 – Mild processing of protein-containing, plant-based side streams for feed applications

2019
AF-18017 – Protein compass
AF-18037 – Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij
AF-18050 – Protein valorisation from brewers’ spent grain
AF-18057 – Replacing dairy with plant protein in cheese
AF-18081 – Fermented plant proteins

2018
AF-17002 – Towards a next generation analogues for animal protein based emulsions

2017
AF-16011 – Towards a next generation meat analogues

Biodiversiteit in de kringlooplandbouw (A5)

2021
LWV20.175 – Fokdoelen en runderrassen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw
LWV20.244 – Lekker Bloeien Gezonde Koeien
LWV20.296 – Herkenning kruidenrijk grasland
LWV20.311- Werken aan natuurinclusieve melkveehouderijbedrijfssystemen in een gebied met behulp van backcasting

2020
LWV19129 – Transitie naar een op ecologie gebaseerde kringlooplandbouw
LWV19160 – Robuust telen met biodiversiteit
LWV19184 – Wetenschappelijke bodemvorming onder de voedselbosbouw
LWV19218 – Met precisie naar meer biodiversiteit
LWV19251 – Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw: in theorie en praktijk
LWV19271 – Digitale Gids Natuurinclusieve Landbouw