Bewustwording en preventie van Q-organismen in de boomkwekerijsector

Projecttitel: Bewustwording en preventie van Q-organismen in de boomkwekerijsector 
Projectnummer: KOM21019
Status: gestart
Projectleider: Jelle Hiemstra
Projectpartners: LTO Nederland, Greenport Boskoop, Tree Centre Opheusden, Treeport Zundert, Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas, Boomteeltstudieclub Midden Brabant, Anthos, NAC Tuinbouw, Yuverta, Wageningen University & Research
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A2 – Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Dit project wil het risicobewustzijn over de mogelijke introductie van EU-Q (quarantaine) organismen in de natuur en de teelt van boomkwekerijgewassen vergroten; en een bijdrage leveren aan het nemen van preventieve maatregelen door de verschillende ketenpartijen in de boomkwekerijsector om zo de risico’s op een uitbraak van Q-organismen te verkleinen. Door te werken aan preventie beoogt het project zowel de desastreuze gevolgen van een uitbraak voor de natuur en de groene omgeving, als grote economische schade voor de boomkwekerijbedrijven, de regio’s waarin deze gevestigd zijn en de landelijke sector te voorkomen. Daartoe zal bestaande wetenschappelijke en praktijk kennis worden vertaald naar relevante informatie en handelingsperspectieven voor ondernemers in en om de boomkwekerijsector.  

Door de kennis op maat te ontwikkelen voor de verschillende typen ondernemers in de keten, in samenwerking met vertegenwoordigers uit de praktijk, wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de fytosanitaire weerbaarheid in de keten van boomkwekerijproducten. Dit sluit aan op het meerjarige missie gedreven innovatieprogramma Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie, dat een onderdeel is van de missie Kringlooplandbouw in de kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel. 

Het project richt zich primair op de ondernemers in de verschillende schakels in de sector (uitgangsmateriaal/vermeerdering, teelt, handel). Daarnaast zullen ook partijen om de keten zoals adviseurs, onderwijs en afnemers actief worden benaderd.     

In een samenwerking van ondernemers uit de vijf Nederlandse boomteeltregio’s (Tree Centre Opheusden, Treeport Zundert, Greenport Boskoop, Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas en Boomteeltstudieclub Midden Brabant), LTO vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen, handelsorganisatie Anthos, Naktuinbouw, NVWA en Wageningen Research zal worden gewerkt aan:  

  1. het vertalen van de beschikbare wetenschappelijke en praktijk kennis over de 4 belangrijkste Q-organismen naar de praktijk van de boomkwekerijsector,  
  1. Het in beeld brengen van de cruciale punten in de boomkwekerijketen waar de risico’s het grootst zijn,  
  1. Het bieden van handelingsperspectieven ter preventie aan ondernemers,  
  1. Het motiveren van telers en andere schakels in de keten om deze preventieve maatregelen toe te passen  
  1. Het breed delen van de ontwikkelde informatie en middelen via een daartoe opgezet communicatieplan.  

Om de ondernemers in en om de sector te informeren en motiveren zal een mix van communicatiemiddelen worden gebruikt. Onderdeel hiervan is een samen met Naktuinbouw op te zetten e-learning. Voor een effectieve doorstroming van informatie naar de verschillende schakels in en om de sector zal in samenwerking met WUR Communication Services aan het begin van het project een communicatieplan worden geformuleerd. De ontwikkelde informatie en middelen worden verder ontsloten via GroenKennisNet en FytoCompass en naar het Groene Onderwijs om zo continuïteit in de toekomst te garanderen.