Bouwstenen voor het oplossen van het knelpunt Trichodoriden en TRV in de systeemaanpak voor de akkerbouw op de lichte gronden

Projecttitel: Bouwstenen voor het oplossen van het knelpunt Trichodoriden en TRV in de systeemaanpak voor de akkerbouw op de lichte gronden
Projectnummer: LWV20.047
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A2 – Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Door het knelpunt Trichodoriden en Tabaksratelvirus op te lossen, draagt dit voorstel bij aan een systeemaanpak voor de akkerbouw op de lichte gronden. Kennis van de waardplantstatus van groenbemesters maakt een slimme gewasvolgorde mogelijk. Resistente aardappelrassen leveren een schade- en virusvrij product en verlagen de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. Resistentie in groenbemesters maakt deze teelt ter verbetering van het bodembeheer mogelijk, met lagere emissies als gevolg.