Detectie van moeilijk bereikbare Q-organismen door gebruik van smart collecties en Pantools

Projecttitel: Detectie van moeilijk bereikbare Q-organismen door gebruik van smart collecties en Pantools
Projectnummer: LWV20.235
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A2 – Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Voor het borgen van een gezond teeltsysteem is het belangrijk quarantaineziekten en -plagen in land- en tuinbouw te detecteren en te monitoren. Innovaties op het gebied van detectie en monitoring zijn dringend gewenst omdat de huidige strategieën vaak ontoereikend zijn. Ze houden onvoldoende rekening met diversiteit binnen soorten, evolutie, populatieopbouw van ziekte of plaag. Dit project wil op proactief omgaan met risico’s bij introducties van quarantaineorganismen met behulp van pangenomen.