Duurzame water- en ecosystemen voor klimaatrobuust stedelijk groen

Projecttitel: Duurzame water- en ecosystemen voor klimaatrobuust stedelijk groen
Projectnummer: LWV 20.225
Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
MMIP:  C3 – Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied

Vergroening van steden wordt steeds vaker toegepast als maatregel tegen hitte, mede vanwege andere positieve effecten op biodiversiteit, gezondheid, leefbaarheid en de financiële baten die het oplevert via bijvoorbeeld de belevingswaarde van een stadscentrum. Maar vergroening vergroot ook de verdamping en dus de waterbehoefte in stedelijk gebied, terwijl extreem hoge temperaturen vaak voorkomen in tegelijkertijd droge periodes. In de praktijk kan dit leiden tot verdampingsreductie tijdens droogte en dus minder effectieve verkoeling. De recente zomers van 2018 en 2019 hebben de urgentie van het gekoppelde probleem tussen de stedelijke waterhuishouding, droogte en hittemitigatie goed zichtbaar gemaakt. Over de link tussen hitte en waterbehoefte van groen (voor verkoeling en überhaupt om te overleven) zijn veel vragen.
Dit project start met een inventarisatie van bestaand en kansrijk opgaand groen voor Nederlandse steden, aansluitend op bestaande informatie en bekeken vanuit een ecosysteembenadering. M.b.v. atmosfeermodellen leggen we de relatie tussen verdamping en verkoeling en voeden we het Landelijk Hydrologisch Model waarmee het effect van stedelijke verdamping op het grondwaterpeil geschat kan worden. In een maatschappelijke kosten-baten analyse zullen we verschillende opties voor vergroening evalueren en vergelijken. Door bestaande kennis over klimaatbestendige uitgangsmaterialen te combineren met kennis van natuurlijke (bos)ecosystemen met uitkomsten van het hydrologisch model ontwikkelen we voorbeelden van ruimtelijke ontwerpen voor klimaatbestendige opgaande ecosystemen voor verschillende regio’s en toepassingen.