Effecten van nutriënten op ziekten, plaagorganismen en hun bestrijders

Projecttitel: Effecten van nutriënten op ziekten, plaagorganismen en hun bestrijders
Projectnummer: LWV20.163
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A2 – Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Nutriënten beïnvloeden de weerstand tegen ziekten en plagen, maar dit principe wordt in kassen niet toegepast. Na een uitvoerige literatuurstudie worden kansrijke combinaties van nutriënt/gewas/plaag/ziekte nader bestudeerd. In kortlopende experimenten worden de effecten van nutriënt concentraties op groei en ontwikkeling, de ontwikkeling van de plaag c.q. ziekte, de interactie met biologische bestrijders en diverse andere parameters bestudeerd. Hierna volgen opschalingsproeven. Dit onderzoek zal telers extra bouwstenen geven voor een weerbaar teeltsysteem.