Innovatieve maisteelt – op weg naar chemievrij, minder uitspoeling, biodiverser

Projecttitel: Innovatieve maisteelt – op weg naar chemievrij, minder uitspoeling, biodiverser
Projectnummer: LWV20.008
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A2 – Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Deze PPS werkt aan doorontwikkeling van chemie-vrije maisteelt, i.c.m. minimale grondbewerking (integrale verbetering m.b.t. nitraatuitspoeling, bodemkwaliteit, residuen bijv. glyfosaat, biodiversiteit etc., met minimaal gelijke ruwvoeropbrengst). Er worden innovatieve technieken ingezet om de concurrentiekracht van gras/ ondergewas te reduceren en aangepaste grondbewerkingen als strokenfrees of strokenwoeler. Dit in vervolg op perspectiefvolle recente verkenningen.