Ionselectieve elektrodialyse voor duurzaam terugwinnen van nutriënten

Projectnummer: LWV20.022
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A1 – Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie
Projectleider: Wilfred Appelman

Om waardevolle stoffen zoals nutriënten te kunnen hergebruiken en daarmee kringlopen te sluiten, bijvoorbeeld in de glastuinbouw, dienen zogenaamde ballastzouten (bv. natrium of chloride) zoveel mogelijk selectief te worden verwijderd uit het recirculerende water. In dit project wordt een selectief elektrodialyseproces (voor scheiding van ionen met dezelfde valentie) ontwikkeld en in de praktijk gedemonstreerd door toepassing van ion-selectieve membranen en optimalisatie van de operatiecondities.

Website