Koeien & Kansen 2.0: Rendabele melkveehouderij bij het realiseren van complexe milieu-, klimaat- en biodiversiteitsopgaven

Projecttitel: Koeien & Kansen 2.0: Rendabele melkveehouderij bij het realiseren van complexe milieu-, klimaat- en biodiversiteitsopgaven
Projectnummer: LWV20.360
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A1 – Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie
Projectleider: Michael de Haan

17 Melkveebedrijven realiseren toekomstige doelen voor stikstof, broeikasgassen en biodiversiteit tegelijk (integraliteit). Via onderzoek en metingen worden innovaties ontdekt en toegepast, afhankelijk van regio en grondsoort. Denk aan ruwvoerteelt en -voeding, mestmanagement en bodembeheer. Resultaten worden effectief gebruikt via dialoog met sector, onderzoek en overheid.

Website