KoM20004 Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw

Projectnummer: 20004
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2020 – 2021
Budget publiek: € 103.000
Budget privaat:  € 27.000
Projectleider: Fogelina Cuperus 
Betrokken partijen:  Agrifirm, LTO-DAW, Verbond van Verzekeraars, Wageningen University & Research 

Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat de biodiversiteit onder druk staat. Deze afname wordt als een ernstige bedreiging gezien voor de toekomst van de kwantiteit en stabiliteit van agrarische productie omdat het noodzakelijke ecosysteemdiensten ondermijnd en op scherp zet: bestuiving, biologische plaagbestrijding, bodemdiensten, gerelateerde productieniveaus en de waarde van het natuurlijk kapitaal staan op het spel. Begrippen als kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw moedigen het publieke debat aan en grote ketenpartijen
ondernemen actie. Het Deltaplan biodiversiteitsherstel biedt een landelijk platform om tot een concrete realisatie te komen van herstel van biodiversiteit. Agrariërs hebben hierin een sleutelpositie: het agrarisch landschap heeft een groot potentieel om biodiversiteitsherstel mogelijk te maken. Om concrete invulling te geven aan biodiversiteitsherstel in het agrarisch gebied is het noodzakelijk een helder handelingsperspectief te bieden aan de grootste groep grondgebruikers en –eigenaren in het agrarisch gebied: de boeren. Wanneer de Nederlandse agrariër zich wil bewegen richting een meer natuurinclusieve teelt, is het van belang
uiteen te zetten welke NIL-maatregelen er zijn met positief effect op biodiversiteit, en welke eigenschappen deze maatregelen hebben wat betreft inpasbaarheid, economisch rendement en milieu.

Het doel van dit project is om hieraan tegemoet te komen, door middel van het ontwikkelen van een Digitaal gids biodiverse akkerbouw. Door het praktisch toegankelijk te maken van deze kennis wordt het mogelijk voor alle akkerbouwers om gefundeerde keuzes te maken. Dit vergroot het bereik van NIL en leidt zodoende tot het gezamenlijk werken aan biodiversiteitsherstel in agrarisch gebied.

Het resultaat van deze Digitale praktijkgids natuurinclusieve akkerbouw, is een toegankelijk medium waarin agrariërs overzichtelijk en onafhankelijk hun informatie kunnen vinden, zodat elke agrariër stappen richting een meer NIL-bedrijf kan zetten.