KoM20001 Kennistransfer Plantgezondheid

Projectnummer: 20001-KOM
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2020 – 2023
Budget publiek: € 1.330.000
Budget privaat:  € 680.000
Projectleider: Marleen Riemens 
Betrokken partijen: BO Akkerbouw, NFO, Glastuinbouw NL, LTO Nederland, Wageningen University & Research 

De Nederlandse land- en tuinbouw is wereldwijd toonaangevend. Tegelijkertijd staat de sector voor een aantal grote uitdagingen: behoud van natuurlijke hulpbronnen, herstel van de biodiversiteit, het tegengaan van (de gevolgen van) klimaatverandering, en een steeds smaller wordend middelenpakket. Plantgezondheid vervult in deze uitdagingen een sleutelrol, zoals ook benoemd in de recent door LNV gepresenteerde Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Met dit Kennis op Maat werkplan Plantgezondheid ambiëren de plantaardige sectoren om de in PPS’en en ander onderzoek ontwikkelde kennis inzetbaar te maken voor het realiseren van de doelen in de toekomstvisie. Tegelijkertijd voorziet dit voorstel in de nadrukkelijke behoefte om van elkaar te leren, zowel tussen sectoren onderling als tussen onderzoek en praktijk. Via samenwerking in zogenaamde innovatiecirkels worden verbinding, uitwisseling en ontsluiting naar verschillende doelgroepengefaciliteerd, waar gewenst ook buiten de reeds betrokken partijen. In 2020 wordt gestart met innovatiecirkels op de thema’s geïntegreerde gewasbescherming, biostimulanten en biocontrol, en biodiversiteit.