Projecten Kringlooplandbouw

Kennis-op-Maat

2020
KoM20001Kennistransfer Plantgezondheid
KoM20004 Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw 
KoM20005 De Melkveehouder als koploper naar 2030 
KoM20011 Leerreis Nutriëntenkringloop

Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie (A1)

2020
LWV19075 NIRS and manure composition 
LWV19246 Impact regionale vergisting op bodem, water en kringlopen 

2019
 
AF-18016 Kringlooptoets 2.0 
AF-18047 Beter (dan) vergisten 
AF-18054 Circulaire inzet digestaat bodemleven en biodiversiteit 
AF-18136 Next Level mestverwaarden 

2018 

AF-15204 Gebruik je Brijn 
TU-17003 Safe and save water in the fresh produce supply chain 
AF-17021 Verbeteren van de Kringloopwijzer 
AF-17027 Circulaire Bio-economie 
AF-17502b Biobased opwaarderen mest en digestaat

 
2017 
AF-16123 Feed4Foodure – fase 2 
AF-16137a Meerwaarde Mest en Mineralen 2: K en K 
AF-16137b Meerwaarde mest en mineralen 2: MVI

Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater (A2)

2020
LWV19003 Gewasrestenmanagement tegen ziekten 
LWV19010 Uireka: naar een integraal duurzame uienteelt 
LWV19017 Fysische behandeling aardappelpootgoed tegen ziekteverwerkers 
LWV19041 Fundamentele systeemsprong bloembollen 
LWV19042 Bollencoaster 
LWV19077 Wortelmilieu 
LWV19093 Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand 
LWV19095 Sensing the soil 
LWV19100 Stabiele ecosystemen voor beheersing opkomende plagen in kassen 
LWV19108 Naar een duurzame koolteelt 2 
LWV19119 Duurzame gewasbescherming van bladgewassen 
LWV19139 Biologisch ecosysteem in de circulaire kas 
LWV19158 Biorationals binnen IPM in strijd tegen ondergrondse ziekten 
LWV19162 Functionele biodiversiteit in en om de kas 
LWV19166 Kringloop organische stof en bodemweerbaarheid bevorderen 
LWV19179 Sustainable protection of vegetables against soil diseases 
LWV19180 Weerbaar teeltsysteem 2024 – casus Aardbei 
LWV19193 Duurzame beheersing van onkruiden 
LWV19195 Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw 
LWV19227 AM-DBCs 

2019
 
Call NRO SIA 
Optimalisering gezamenlijk grondgebruik akkerbouw en veehouderij
AF-18032 Slimme bouwplannen voor bodemgezondheid 
AF-18085 Groenbemesters in de praktijk 
TU-18007 Natuurlijke plantweerbaarheid tegen echte meeldauw
TU-18028 Strategische kennis preventie bacterieziekten in pootaardappelteelt 
TU-18040 Innovatieve alternatieve teeltsystemen grondgebonden snijbloemen
TU-18046 Teelt de grond uit 
TU-18049 Virus- en vectorbeheersing in pootaardappelen 
TU-18079 Standaardisatie diagnostiek met next generation sequencing 
TU-18088 FAB+: integratie natuurlijke plaagbestrijding en diversificatie 
TU-18095 Fytosanitair belangrijk voor Nederland BV
TU-18110 Jaarrond biologische bestrijding
TU-18115 De Groene Tulp, teeltstrategieën met inzet van groene/low-risk 
TU-18126 Verlagen risico’s voor het optreden van bacteriële ziekten 
TU-18128 Totaalsysteem voor plaagbestrijding met generalistische predatoren 

TU-18143 Milieu-indicator Gewasbescherming
TU-18148 On-site plantpathogeen-detectie 
TU-18150 Groenbemesters in de praktijk 
TU-18153 Ouderdomsresistentie om virusziekten te beheersen 

2018 
Soil microbial farming to increase plant productivity
AF-17003 Effect bodem op weerbaarheid aardappelknollen 
TU-1406-084/TU-1606-084 Bestrijding bodemplagen in glastuinbouw en zomerbloemen 
TU-1605-032 Preventiemaatregelen tegen zwartvruchtrot in peer en appel
TU-1605-074 Op weg naar virusvrij en afzetgericht telen 
TU-1605-079 Masterplan Fusarium 
TU-17004 Teelt de grond uit – Fruit
TU-17009 Understanding Haploid Embryo Formation in Plants 

2017 
Vernieuwing bodembeheer en gewas in het biologische fruitteeltsysteem
AF-16064 Beter bodembeheer 
AF-16186 Gewasbescherming Robuust Optimaal Economisch & Natuurlijk
TU-1406-040 Levend of dood, dat is de vraag! 
TU-1605-028 Beheersing Stemphylium in bouwplanverband
TU-1605-029 Optimale diagnostiek door gebruik innovatieve detectiemethoden
TU-1605-033 Integrale ketenaanpak vruchtboomkanker
TU-1605-041 Versterking plantweerbaarheid door aanpassingen plantmicrobioom
TU-1605-048 Naar een duurzame koolteelt
TU-1605-075 Visuele attractie van plaaginsecten 
TU-1605-082 Preventie Ralstonia uitbraken 
TU-1605-090 Ketenbenadering voor verlaging milieu-impact sierteelt 
TU-1605-081 Biologische bestrijding van schadelijke mijten
TU-1604-046 De weerbare plant 

2016 
Back2Roots
AF-15261 Sturen bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen 
AF-15284 Ruwvoerproductie en bodemmanagement 
TU-1509-020 Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen
TU-1509-044 Routes van Xanthomonas campestris die resulteren in zaadinfecties in Brassica
TU-1509-050 Ziektewerendheid in de champignonteelt 
TU-1509-072 Het nieuwe verwerken van bloembollen 
TU-1509-084 Fysisch-chemisch inductie van plantweerbaarheid 
TU-1509-094 Plaagvrije tuinbouwproducten in internationale handelsketens 

2015 
TU-1409-014 Onderzoek naar mogelijkheden tripsresistentie in prei 
TU-1406-038 On-site detectie voor verbetering plantgezondheid en fytosanitaire controle 
TU-1406-043 Beïnvloeding van wortelontwikkeling door biostimulanten 

TU-1406-044 Innovatieve efficiënte toedieningstechnieken 
TU-1406-085 Programmeringsstudie meeldauw 

2014 
TU-1310-027 Estimating the effect of oxygen on seed storage

Hergebruik zij- en reststromen (A3)

2020
LWV19007 Valorisation of fermentation biomass as plant biostimulant 
LWV19023 Dry fractionation of oil-rich crops 
LWV19048 High performance polymers based upon starch 
LWV19065 Brokken maken in de kringlooplandbouw 
LWV19073 De waarde van schimmelbehandeling van laagwaardige biomassa 
LWV19074 Reststromen voor veiligere gewasbescherming 
LWV19132 Electrochemical and enzymatic routes for starch modification 
LWV19134 Starch in adhesives 
LWV19154 CBPM Sustainable Binderless Product Technology 
LWV19187 RES2PULP 
LWV19191 CBPM – Circular Single-Use Catering Products 
LWV19192 Productie fosforzuur en organische zuren 
LWV19199 CBPM – Home compostable / Soil degradable PLA 
LWV19220 CBPM Paper-based food packaging 
LWV19221 Tailor-made microbial oils and (hydroxy) fatty acids 

2019
Economische effecten kringlooplandbouw
Groene Chemie (Gochem)
AF-18003 From sugar beet ‘waste’ to environmentally enhanced detergents (SWEED) 
AF-18004 Biobased plasticizers from agricultural (side) streams
AF-18015 Waste-to-Aromatics 
AF-18030 PROSPEC 
AF-18062 Bio-First: Bio-gebaseerde formuleringen voor ingebedde railsystemen 
 
2018 
Kunststof bedrijfsafval 
LCA-studie lignine bio-asfalt
Vetverwaarding als onderdeel van kleinschalige bioraffinage
AF-17010 Biobased biodegradeble nets for horti- and agriculture
AF-17024 Non-food-toepassingen van koolhydraten uit suikerbietenraffinage 
AF-17029 Production and evaluation of furanic intermediates and aromatic derivatives from biomass (FIAD) 
AF-17037 Koolhydraat-gebaseerde schuimen als duurzame vervangers voor expanded polystyreen
AF-17052a Kleinschalige bioraffinage van Nederlandse grondstoffen
AF-17102a Mild technology for obtaining functional and clean label ingredients from agricultural co-products 
AF-17102b Exploration of electrochemical and integrated bi-catalytic chemo-routes or starch modification 
AF-17102c Manufacturing of water-resistant starch containers 

2017 
AF-16007 Dunwandige biobased voedselverpakkingen via spuitgiettechnologieën
AF-16072 Environmentally benign process starch derivatisation 
AF-16104 Cocoashell biorefinery 
AF-16156 Microbial fatty acid 
AF-16165 Biobased, biodegradable and sprayable cover material 

2016 
AF-14322 AlgaeLinkages
AF-15204 Gebruik je brijn 
AF-15210 Soluble biobased support structures for digital printing applications 
AF-15233 Duurzame verpakkingsmaterialen gebaseerd op agrozijstromen 
AF-15263 Harness bacterial platform for mono- and diterpene production 

Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen (A4)

2020
LWV19015 Vermeerdering en veredeling Musca Domestica lijnen 
LWV19028 Pulses optimized for flavour and functionalit y 

2019
AF-18017 Protein compass 
AF-18037 Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij 
AF-18050 Protein valorisation from brewers’ spent grain 
AF-18057 Replacing dairy with plant protein in cheese 
AF-18081 Fermented plant proteins 

2018 
AF-17002 Towards a next generation analogues for animal protein based emulsions 

2017
AF-16011 Towards a next generation meat analogues 

Biodiversiteit in de kringlooplandbouw (A5)

2020
LWV19129 Transitie naar een op ecologie gebaseerde kringlooplandbouw 
LWV19160 Robuust telen met biodiversiteit 
LWV19184 Wetenschappelijke bodemvorming onder de voedselbosbouw 
LWV19218 Met precisie naar meer biodiversiteit 
LWV19251 Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw: in theorie en praktijk 
LWV19271 Digitale Gids Natuurinclusieve Landbouw

EU-projecten

AF-EU-20002 | FERTIMANURE 
AF-EU-20020 | EJP (European Joint Programme)-SOIL 
AF-EU-20021 | SUSINCHAIN 
AF-EU-20030 | Go_GRASS 
AF-EU-20032 | Enzycle 
AF-EU-20033 | MODEL2BIO 

AF-EU-17001 | Resolve, REnewable SOLVEnts with high performance in applications and improved toxicity profiles
AF-EU-17002 | Zelcor; Zero Waste Ligno-Cellulosic Biorefineries by Integrated Lignin Valorisation 
AF-EU-17003 | STAR4BBI, Standards and Regulations for the Bio-based Industry
AF-EU-17004 | Agroinlog 
AF-EU-17005 | Macrocascade
AF-EU-17007 | Gentore 
AF-EU-17008 | SusPigSys 
AF-EU-17009 | EUPig 
AF-EU-17010 | Freewalk 
AF-EU-17011 | Inno4Grass 
AF-EU-17013 |Legvalue 
AF-EU 17025 | TransVac2 
AF-EU-17026 | Medaid 
AF-EU-17027 | VetBioNet 
AF-EU-17028 | Agrilink 
AF-EU-17030 | Fairway 
AF-EU-17031 | IWMPraise 
AF-EU-17034 | Systemic 
AF-EU-17035 | Plaid 
AF-EU-17036 |Aquaexcel 
AF-EU-17038 |Pigs 
AF-EU-17039 | EnergyKeeper 
AF-EU-17041 | Vivaldi AF-EU-16002 | Micro Algae Biorefinery

AF-EU-16003 | Macrofuels
AF-EU-16004 | Pulp2Value
AF-EU-16009 | EuroDairy
AF-EU-16011 | LANDMARK 
AF-EU-16013 | Smart AKIS 

AF-EU-15001 | Biotrade2020+
AF-EU-15002 | Simwood- Sustainable Innovative Mobilisation of Wood for the Bioeconomy 
AF-EU-15006 | SAPHIR
AF-EU-15007 | Camelina and crambe Oil crops as Sources of Medium-chain Oils for Specialty oleochemicals 
AF-EU-15021 | RECARE
AF-EU-15022 | Zoonoses Anticipation and Preparedness Initiative (ZAPI) 
AF-EU-15025 | Adaptation and Mitigation through Bio-Succinate Innovation (ADMIT Bio-SuccInnovate) 
AF-EU-15028 | Hennovation
AF-EU-15029 | AnimalChange (AN Integration of Mitigation and Adaptation options for sustainable Livestock production under climate CHANGE) 
AF-EU-15030 | Bright Farm by Precision Livestock Farming
AF-EU-15035 | SIGMA: Mondiale monitoring landbouwproductie 
AF-EU-15040 | iSQUAPER: Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China 
AF-EU-15041 | Low temperature hydrogen production from second generation biomass

AF-EU-14001 | VMERGE 
AF-EU-14002 | BioEconomy Regional Strategy Toolkit
AF-EU-14003 | RENESENG
AF-EU-14004 | Drive4EU 
AF-EU-14005 | EDUFLUVAC
AF-EU-14006 | MIRACLES: Multi-product Integrated Biorefinery of Algae
AF-EU-14007 | Grow2Build
AF-EU-14008 | Open-Bio 
AF-EU-14005 | EDUFLUVAC
AF-EU-14009 | EFFORT 
AF-EU-14014 | ENREMELK 
AF-EU-14015 | FLINT, providing a data-infrastructure 
AF-EU-14018 | Biorefine/Innofer 
AF-EU-14019 | Feed-a-Gene

AF-EU-13001 | GreenCook
AF-EU-13003 | SPLASH: Sustainable PoLymers from Algae Sugars and Hydrocarbons
AF-EU-13004 | GRATITUDE
AF-EU-13005 | Duurzame Aquacultuur in de grensregio Vlaanderen Nederland, Fase II
AF-EU-13007 | FUEL4ME – FUture European League 4 Microalgal Energy
AF-EU-13008 | S2BIOM
AF-EU-13009 | BIOECOSIM
AF-EU-13010 | HYSOL AF-EU-13029 |  Strengthening Networking on Biomass Research and Bio-waste Conversion – Biotechnology for Europe India Integration 
AF-EU-13018 | Interplay
AF-EU-13022 | AUTOGRASSMILK