Landelijk Centrum voor Biotoetsen (C4B)

Projecttitel: Landelijk Centrum voor Biotoetsen (C4B)
Projectnummer: LWV20.316
Missie: Sleuteltechnologieën
MMIP:  ST2 Biotechnologie en veredeling

Het intensieve gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de sierteelt heeft ongewenste emissies naar bodem- en oppervlaktewater en afname van de biodiversiteit tot gevolg. De maatschappij wil naar verduurzaming van de agrarische sector. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat het product veilig is en ook verantwoord is geproduceerd. Omwonenden en werknemers moeten kunnen vertrouwen op een gezonde en veilige leef- en werkomgeving. Dus moeten de risico’s van het gebruik van chemische gewasbescherming in de productie van voedsel en sierteeltproducten geminimaliseerd worden. Telers voelen deze verplichting als een randvoorwaarde voor leveren, het is echter niet eenvoudig om duurzame methodes om te zetten naar praktijktoepassingen. Bovendien verplichten supermarkten en handelsbedrijven e leveranciers om een sierteelt product af te leveren met zo weinig mogelijk residuen. Omdat het pakket aan beschikbare chemische gewasbeschermingsmiddelen in een hoog tempo kleiner wordt zal de teler gebruik moeten gaan maken van robuustere rassen die minder input vragen. Dit vereist een gerichte veredeling op deze eigenschappen. De sierteeltsector kan zich (nog) niet meten met de groentezaad sector als het over R&D gaat. Dit komt doordat de omzet van individuele gewassen in beide sectoren niet te vergelijken is.. In de sierteelt is door de heterogeniteit in gewassen ook nog geen sterke cultuur van samenwerken, men veredelt verschillende gewassen, elk met hun eigen ziekte en plaag problemen. De kleinere veredelingsbedrijven in de sector hebben noch de kennis, noch voldoende middelen om zelfstandig een pakket bio-toetsen te ontwikkelen. Deze biotoetsen en daarmee fenotypische data van de gebruikte rassen zijn een noodzaak voor een succesvolle resistentieveredeling, die het gebruik van chemische middelen kan terugdringen.
Een groep van dertien bedrijven uit de sierteeltsector heeft zich rondom het thema ziekteresistentie verenigd in het Centrum voor Biotoetsen (C4B) om de benodigde innovaties te verwezenlijken. Het op gang brengen van deze pre-competitieve en structurele samenwerking is een belangrijk doel ban dit project. Deze samenwerking is erop gericht om voor een breed scala aan gewassen voor de belangrijkste ziektes en plagen betrouwbare, objectieve biotoetsen te ontwikkelen. Een belangrijke innovatie in dit project is het opzetten van een centrale collectie aan referentie pathogenen en plantenrassen die essentieel zijn voor betrouwbare biotoetsen. Om het gebruik van biotoetsen langdurig te borgen voor de sector zal in dit project een kennisdelingsprogramma ontwikkeld worden die de partners in het project bijschoolt en ondersteunt bij langjarige implementatie van de kennis uit dit project in hun veredelingsprogramma’s.