Masterplan Fusarium 2.0

Projecttitel: Masterplan Fusarium 2.0
Projectnummer: LWV20.154
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A2 – Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Binnen het voorgaande Masterplan Fusarium zijn er stappen gezet om de problemen met Fusarium pathogenen in verschillende kasteelten aan te pakken. In dit vervolgproject worden geboekte resultaten verder gebruikt om te komen tot gerichte ingrepen in de verspreiding van het pathogeen door de teelt, verspreiding in de plant en interactie met resistentiemechanismes, en het gericht inzetten van geschikte organismen ter beheersing, verhoging van bodemweerbaarheid en combinaties daarvan.