Micronutriënten in de kringloop

Projecttitel: Micronutriënten in de kringloop
Projectnummer: LWV20.249
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A1 – Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie
Projectleider: Kees Roest

Dit onderzoek richt zich op het sluiten van de micronutriënten kringloop van een 6 tot 8-tal essentiële micronutriënten in het Nederlandse voedselsysteem binnen wettelijke, milieukundige, economische en technologische kaders. De focus ligt op het directe (via de micronutriënten bevattende stromen) en indirecte (na behandeling van stromen) hergebruik van de micronutriënten. Er is meer aandacht gewenst voor micronutriënten in het agro-voedsel-afval systeem. In het verleden is
gekeken naar het hergebruik van organische reststromen, slibstromen en mest, maar niet vanuit de functionele waarde van micronutriënten hierin. Micronutriënten worden, vergelijkbaar met fosfaat, uit geologische
reserves gewonnen en in de voedselketen per saldo lineair gebruikt. Projectpartners hebben een sterke wens om voor micronutriënten toe te werken naar een circulaire omgang. De projectaanpak omvat het in kaart
brengen van de nutriëntenstromenvrachten en -concentraties in reststromen, de plant-beschikbaarheid van deze micronutriënten en het ontwikkelen van waardeketens voor gerecyclede micronutriënten.