Operationaliseren bedwelmen van gevangen zeevissen: zorgen voor en borgen van een beter dierenwelzijn

Projecttitel: Operationaliseren bedwelmen van gevangen zeevissen: zorgen voor en borgen van een beter dierenwelzijn
Missie: LWV 20.294
Missie: Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren
Projectleider: Hans van de Vis

Vanwege maatschappelijke ontwikkelingen is het van belang dat de visserijsector zich richt op duurzame, maatschappelijk geaccepteerde en gewaardeerde producten en productiemethoden. Voor maatschappelijke acceptatie op de (middel)lange termijn en een duurzame ontwikkeling van de sector is aandacht voor dierenwelzijn essentieel. Het ongerief tijdens het doden van gevangen vissen aan boord, is een thema waarop dierenwelzijnsverbetering kan plaatsvinden, door vissen eerst te bedwelmen, waardoor ze bewusteloos raken, voorafgaand aan het doden. In dit verband is het belangrijk om kort in te gaan op diverse tot berichten in tal van media. In tegenstelling tot wat in deze media wordt gemeld, is elektrisch bedwelmen van gevangen vissen, zoals bijvoorbeeld schollen, niet praktijkrijp.
Uit een enquête onder Nederlandse consumenten in 2018 zijn aanwijzingen verkregen dat 72% vindt dat het welzijn van vissen dezelfde bescherming zou moeten hebben als het welzijn van andere slachtdieren bestemd voor consumptie. De willingness-to-pay zou hoog zijn; men wil gemiddeld 20% meer betalen.
Omdat de Nederlandse kottervisserij zich vooral richt op vangst van zeevissen die dichtbij of op de zeebodem leven, richten we ons in dit onderzoek op dit type visserij. Hierbij hebben we de twee voor hen commercieel belangrijke soorten schol (Pleuronectes platessa) en tarbot (Scophthalmus maximus) als soorten gekozen.
Ons doel is: 1) het technisch operationaliseren van bedwelmen van gevangen schollen en tarbotten voordat deze dieren worden gedood; 2) het borgen van de keten zodat een consument er zeker van kan zijn dat de vis die wordt gekocht daadwerkelijk aan boord is bedwelmd, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan arbeidsomstandigheden van de bemanning aan boord; 3) deze verbetering van het welzijn door bedwelmen zichtbaar te maken voor een consument met behulp van bijvoorbeeld de VISwijzer App; 4) verkennen van mogelijkheden om de gekozen vissoorten te verwaarden; en 5) bijdragen aan draagvlak en verspreiden van kennis en de toepassing ervan mogelijk maken bij verschillende stakeholders en in het onderwijs.
Door bij te dragen aan draagvlak rondom bedwelmen van gevangen vissen, te werken aan de verspreiding van kennis en de toepassing ervan, zorgen we ervoor dat resultaten van het project een blauwdruk zijn voor innovatie bij bedrijven, die vissen op schollen en tarbotten en geen deel uitmaken van het projectconsortium.

Website