PPS Beter Bodembeheer, integraal en naar de praktijk

Projecttitel: PPS Beter Bodembeheer, integraal en naar de praktijk
Projectnummer: LWV20.042
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A2 – Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Het streven in Nederland is dat alle landbouwbodems in Nederland in 2030 duurzaam worden beheerd. De PPS ‘Beter Bodembeheer, integraal naar de praktijk’ ontwikkeld nieuwe kennis en integreert de kennis opgedaan uit eerdere PPS-en rond bodem in de open teelten om dit streefdoel te realiseren. De PPS ontwikkelt op basis hiervan samen met de partners praktische adviezen voor boeren en erfbetreders voor een integraal en duurzaam bodembeheer in de open teelten.