Rol van gewasresten voor bladpathogenen van suikerbiet in bouwplanverband

Projecttitel: Rol van gewasresten voor bladpathogenen van suikerbiet in bouwplanverband
Projectnummer: LWV20.167
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A2 – Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Het project is gericht op een integrale systeemaanpak voor een plantaardig productiesysteem met minder risico op ziekten. In robuuste gewasrotatiesystemen kunnen de waardplantenvrije periodes benut worden om populaties van plantenpathogenen terug te dringen door een optimale gewasrotatie in combinatie met maatregelen die het overleven van de populaties verder beperken. Hiervoor is kennis nodig van de rol van resten van diverse gewassen, groenbemesters en onkruiden voor de overleving van ziekteverwekkers van de in de rotatie geteelde gewassen. In het project wordt het optreden van de bladpathogene schimmels Cercospora beticola, Stemphylium beticola en Ramularia beticola in de gewasrotatie onderzocht. De kolonisatie van gewasresten door de pathogenen wordt met behulp van moleculaire toetsen gemeten, vooral ook in de rotatie in jaren zonder de teelt van suikerbiet. De binnen dit project onderzochte monsters zijn afkomstig uit een rotatieproef (PPS ‘Integrale aanpak voor de akkerbouw op zand’ gestart in 2020) en worden gebruikt in PPS ‘Gewasrestmanagement tegen ziekten’ voor de analyse van Alternaria solani, een pathogeen in aardappel. In het beoogde project wordt efficiënt gebruik gemaakt van de DNA monsters om de suikerbiet-ziekteverwekkers in de gewasresten te meten en op deze manier de kennis van de rol van de diverse gewasresten voor de diverse gewas-specifieke pathogenen in teeltsystemen verder te ontwikkelen. De projectresultaten zijn essentieel voor een systeemaanpak die gebruik maakt van gewasrestmanagement in gewasrotatie met als doel risico’s op biotische stress door ziekteverwekkers te voorkomen.