Valorisatie van biomassastromen (BIOVALOR)

Projecttitel: Valorisatie van biomassastromen (BIOVALOR)
Projectnummer: LWV20.119
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A1 – Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie
Projectleider: Oscar Schoumans

Kringlooplandbouw vraagt om optimaal gebruik van nutriënten uit dierlijke mest en rest‐ en afvalstromen welke beschikbaar zijn in de regio. Het doel van het project is om in de praktijk herwonnen meststoffen te
winnen uit organische reststromen en industrieel afvalwater door toepassing van bestaande en nieuwe technieken waarbij de samenstelling van deze producten beter aansluiten bij de behoeften van het gewas waardoor de benutting van nutriënten toeneemt. Ook wordt er gewerkt aan het verwerken van organische reststromen tot nutriënt‐arme organische bodemverbeteraars voor toepassing op zandgronden en productie van circulaire grondstoffen voor potgrond als vervanging voor fossiel veen. Voor de nieuwe verwerkingsroutes worden voordelen in termen van broeikasgasemissies geschat (met Life Cycle Analysis ‐ LCA’s) en voor de
eindproducten worden emissies van nutriënten naar bodem, water en lucht bepaald om zo afwentelingseffecten te voorkomen.

Website