Impact regionale vergisting op bodem, water en kringlopen

Projecttitel: Impact regionale vergisting op bodem, water en kringlopen
Projectnummer: LWV19246
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: A1 - Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie
Looptijd: 2020 – 2024
Projectleider: Jan Peter Lesschen

Cosun en Gasunie ontwikkelen een initiatief voor regionale vergisting van reststromen, al dan niet na raffinage, uit de agro-food sector. Mineralen worden teruggevoerd naar de akkers binnen de regio en sluiten de kringloop. Deze PPS moet wetenschappelijk onderbouwd staven dat het concept een positief effect heeft op de bodem- en waterkwaliteit, het verminderen van broeikasgasemissies en het sluiten van kringlopen. Dit zal door experimenteel en veldonderzoek worden getest.

Website