Regelingen

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem geven via verschillende regelingen invulling aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel:

  • PPS-projecten 
  • Kennis-op-Maat-Projecten
  • Seed Money-Projecten

Seed Money Projecten

Status: de oproep voor Seed Money Projecten is geopend tot en met 15 december 2023.

Met Seed Money Projecten worden mkb-ers uit de agrifood- en tuinbouwsector ondersteund bij de opstart van innovatieve, internationale samenwerkingsverbanden. In de projecten staat de vorming van een consortium centraal. Ieder jaar wordt een oproep open gesteld. Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’), waarbij veelal een vervolgproject wordt geformuleerd. Voorwaarde voor een Seed Money Project is dat een lokale probleemeigenaar (bedrijven en/of overheden) participeert. De oproep wordt door de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen georganiseerd.

Seed Money Project indienen

Kennis op Maat-projecten

Status: de oproep voor Kennis op Maat-Projecten is gesloten.

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen periodiek partijen op projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat (KoM). Jaarlijks stelt KoM voor dit programma 2,5 M€ aan WR-capaciteit en 0,2 M€  aan capaciteit bij andere kennisinstellingen  beschikbaar voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek.

Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Het budget van het programma bestaat uit capaciteit van WR en andere kennisinstellingen. Partners moeten minstens 1/3 van het projectbudget bijdragen. Er is ook ruimte voor projecten waarin bedrijven, groene onderwijsinstellingen (HBO en MBO) en WR samenwerken. In dit geval kan de cofinanciering ook van de onderwijsinstellingen komen.

Indieningsdocumenten en formulieren
- Tekst oproep Kennis op Maat 2023
- Format Begroting Kennis op Maat 2023
- Format Projectvoorstel Kennis op Maat 2023
 
Overige formulieren
•  Samenwerkingsovereenkomst
•  Partnership agreement
•  Eindrapportage 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u mailen met info@landbouwwatervoedsel.nl of kennis.opmaat@wur.nl.

PPS-projecten

Status: de oproep voor PPS-projecten is gesloten.

Op 3 april hebben de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hun gezamenlijke oproep geopend voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2024. Het beschikbare budget is circa € 14,5 miljoen per jaar.

De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). De drie topsectoren werken in deze oproep met elkaar samen om zo tot een invulling te komen van de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Tevens wordt opgeroepen tot cross-over samenwerking met Topsectoren Life Sciences & Health en Logistiek.

Budget
Er is circa € 14,5 miljoen (excl. BTW) per jaar beschikbaar. Hiervan wordt € 5 miljoen ingezet als PPS-toeslag, waarvan de helft vrij inzetbaar is bij alle kennisinstellingen. De rest van de middelen betreft WR-capaciteit (€ 8,3 miljoen) en TO2-capaciteit (€ 1,2 miljoen bij Deltares, Marin, NLR, TNO en Wageningen Research.

Indienen
Tot en met 1 september konden volledige projectvoorstellen worden ingediend.

Documenten en formulieren

English documents

Model-consortiumovereenkomst
Voor een PPS-project start moet een contract worden overeengekomen tussen de deelnemers aan de PPS, inclusief een onderzoeksorganisatie. Een contract maken vanaf scratch vergt veel tijd. Het TKI stelt een modelovereenkomst voor, die op verzoek van het TKI-bestuur tot stand is gekomen en geaccordeerd, na een reeks constructieve gesprekken tussen Wageningen University & Research en een aantal grote bedrijven (diverse regels, inclusief EU, zijn hierin verwerkt). Volgt uw PPS-consortium deze modelovereenkomst dan houdt u vaart in de zaak. Download hier de Nederlandstalige modelovereenkomst en de Engelstalige modelovereenkomst.

Mutatieformulieren
Mutatieverzoeken voor startende projecten dienen gelijktijdig met de consortiumovereenkomst te worden ingediend. Mutatieverzoeken voor lopende projecten kunnen jaarlijks worden ingediend vóór 15 april en vóór 15 oktober. Beoordeling vindt plaats aansluitend op deze momenten (dus niet tussentijds).
•  Mutatieformulier nieuwe projecten
•  Mutatieformulier lopende projecten

Verantwoordingsformulieren
•  Format jaar- en eindrapportage
•  Format annual and endreport
•  Directieverklaring

•  Directors' statement
•  Vaststellingsverklaring
•  Modelaccountantscontrole