Regelingen


PPS-projecten Landbouw, Water, Voedsel

Via PPS-projecten geven de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem invulling aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Jaarlijks wordt een oproep gedaan voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een PPS-idee ingediend met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. De sluitingstermijn voor het indienen van PPS-ideeën is 16 mei. De indieners krijgen daarna een advies over de mate waarin het PPS-idee past bij de prioriteiten van de oproep, maar het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. Daarna krijgen de indieners tot en met 14 september de gelegenheid om het PPS-idee uit te werken in een PPS-voorstel.

Status: de oproep is gesloten.

Tekst van de oproep
Prioriteiten voor PPS-projecten
Schema’s Theory of Change
Toelichting op oproep (powerpoint)
Veelgestelde vragen en antwoorden
Format PPS-idee
Format PPS-idea (English)
Format PPS-voorstel
Format PPS-proposal (English)
Format begroting

Format budget (English)
Indienmodule

Meer info
Email: info@landbouwwatervoedsel.nl

Indieningsformulieren
Wanneer u een PPS-project wilt indienen, moet u gebruik maken van het vaste format. De begrotingsspreadsheet is bedoeld als hulpmiddel en hoeft niet te worden ingediend. Alle projectovereenkomsten moeten voldoen aan de relevante wettelijke kaders gesteld door de Nederlandse overheid en de EU. Vanuit TKI Agri & Food en TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen worden geen aanvullende verplichtingen gesteld aan de consortium agreement. Wageningen University & Research heeft een standaard format voor het consortium agreement opgesteld wat gecheckt is op de wettelijke kaders en heeft dit format verplicht gesteld voor alle projecten waar zij als kennisinstelling bij betrokken zijn. 

Consortium agreement (Nederlands)
Consortium agreement (English)

Mutatieformulieren
Mutatieformulier lopende projecten

Verantwoordingsformulieren
Format jaar- en eindrapportage
Directieverklaring
Vaststellingsverklaring
Model accountantscontrole

Kennis-op maat-projecten

Het programma Kennis op Maat reserveert jaarlijks 2,5 miljoen euro (exclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek. De projecten binnen Kennis op Maat moeten gericht zijn op MKB-ers in de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. LNV vraagt bijzondere aandacht (maar niet exclusief) voor boeren en tuinders, de toekomstige boeren en tuinders (nu nog in het groene onderwijs) en erfbetreders.

Volledige tekst oproep Kennis op maat 
Indienformulier (word)
Format begroting (excel)
Indienmodule
Email: info@landbouwwatervoedsel.nl of kennis.opmaat@wur.nl

Status: de oproep voor KoM-projecten is gesloten.