Regelingen

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem geven via verschillende regelingen invulling aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel:


PPS-projecten

Status: de oproep voor PPS-projectideeën is tot en met 15 mei geopend.

Via PPS-projecten geven de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem invulling aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Jaarlijks wordt een oproep gedaan voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een PPS-idee ingediend met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. De sluitingstermijn voor het indienen van PPS-ideeën is 15 mei. De indieners krijgen daarna een advies over de mate waarin het PPS-idee past bij de prioriteiten van de oproep, maar het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. Daarna krijgen de indieners tot en met 11 september de gelegenheid om het PPS-idee uit te werken in een PPS-voorstel.

Webinars
Op dinsdag 12 april (van 9.00 tot 10.00 uur) en op donderdag 14 april (van 13.00 tot 14.00 uur) worden webinars georganiseerd waarin de oproep nader wordt toegelicht en waarin geïnteresseerden vragen kunnen stellen over de oproep en het indieningsproces. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Matchmaking op cross-over thema’s
Om cross-over projecten te stimuleren met de Topsectoren Life Sciences & Health en Logistiek worden online matchmaking bijeenkomsten georganiseerd. Deze vinden plaats op donderdag 14 april van 10.00 – 11.00 uur (Topsector Logistiek) en op dinsdag 12 april van 15.00 – 16.00 uur (thema Gezondheid & Zorg / Topsector Life Sciences & Health). Zie hiervoor ook de Leidraad bij de oproep (pagina 10/11). Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@landbouwwatervoedsel.nl  o.v.v. naam en organisatie. U kunt bij uw aanmelding aangeven of u tijdens de bijeenkomst een korte pitch wilt geven.


Indieningsdocumenten
·        Volledige tekst van de oproep
·        Leidraad PPS-oproep
·        Format PPS-idee
·        Format PPS-voorstel (te gebruiken in fase 2)
·        Format begroting (te gebruiken in fase 2)
·        Format begroting (te gebruiken in fase 2, EN)
·        Veelgestelde vragen
·        Registratiemodule

------
Projectovereenkomst
Na honorering moet een projectovereenkomst worden opgesteld. Om te voorkomen dat veel tijd verloren gaat met het opstellen van de projectovereenkomst, is een modelovereenkomst opgesteld volgens de relevante wettelijke kaders gesteld door de Nederlandse overheid en de EU. (NB: u blijft er ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor dat gemaakte afspraken conform het Staatssteunkader zijn.)

Formulieren projectovereenkomst
·         Model projectovereenkomst
·         Model consortium agreement (English)
·         Model consortium agreement incl. Nagoya (English)

Mutatieformulieren
·         Mutatieformulier lopende projecten

Verantwoordingsformulieren
·         Format jaar- en eindrapportage
·         Format annual and endreport
·         Directieverklaring
·         Vaststellingsverklaring
·         Model accountantscontrole

Kennis op Maat-Projecten

Het programma Kennis op Maat reserveert jaarlijks 2,5 miljoen euro (exclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek. De projecten binnen Kennis op Maat moeten gericht zijn op MKB-ers in de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. LNV vraagt bijzondere aandacht (maar niet exclusief) voor boeren en tuinders, de toekomstige boeren en tuinders (nu nog in het groene onderwijs) en erfbetreders.

Status maart 2022: De KoM-regeling heeft jaarlijks twee openstellingen (voorjaar en najaar). Voor de openstelling voorjaar 2022 is slechts budget beschikbaar voor een aantal specifieke thema’s. Het gaat om specifieke kennisvragen met betrekking tot de LNV-MMIP’s Landnatuur en Internationale Voedselzekerheid. Meer informatie is hier beschikbaar
Voor de openstelling najaar 2022 is voldoende budget beschikbaar. Deze openstelling is open voor de volle breedte van thema’s binnen de KIA-LWV en de LNV-MMIP’s. Als u overweegt een aanvraag in het najaar 2022 in te dienen, verzoeken we u nu alvast contact op te nemen via kennisopmaat@wur.nl om het idee vooraf te bespreken. Ervaring leert dat afstemming vooraf leidt tot kansrijkere projecten met een snellere start.


Informatie oproep 2021
·        Tekst oproep 2021
·        Indieningsformulier 2021
·        Format begroting 2021

Formulieren
·        Samenwerkingsovereenkomst
·        Partnership agreement
·        Eindrapportage 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u mailen met info@landbouwwatervoedsel.nl of kennis.opmaat@wur.nl.

Seed Money Projecten

Status: de oproep voor Seed Money Projecten is gesloten.

Met Seed Money Projecten worden MKB-ers uit de agrifoodsector ondersteund bij de opstart van innovatieve, internationale samenwerkingsverbanden. In de projecten staat de vorming van een consortium centraal. Ieder jaar wordt een oproep open gesteld. Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’), waarbij veelal een vervolgproject wordt geformuleerd. Voorwaarde voor een Seed Money Project is dat een lokale probleemeigenaar (bedrijven en/of overheden) participeert. De oproep wordt gezamenlijk samen met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen georganiseerd.

·         Volledige tekst oproep 2021
·         Indienformulier 2021 (Word)