Regelingen

Oproep voor PPS-projecten Landbouw, Water, Voedsel

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem openen op 1 april 2020 hun eerste gezamenlijke oproep voor PPS-projecten die invulling geven aan de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

De nieuwe projecten starten in 2021. Het beschikbare budget is ca. € 15 miljoen per jaar. De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS) De drie topsectoren werken in deze oproep voor de eerste keer met elkaar samen om zo tot een invulling te komen van de nieuwe, gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een projectidee ingediend met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën is 31 mei. De indieners krijgen daarna een advies over de mate waarin het voorstel past bij de prioriteiten van de oproep, maar het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. Daarna krijgen de indieners tot en met 14 september 2020 de gelegenheid om het projectidee uit te werken in een onderzoeksvoorstel.

Volledige tekst van de oproep
Format voor indienen projectidee
Indienen

Kennis-op maat-projecten

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het nieuwe programma Kennis op Maat. Het programma reserveert jaarlijks 3 miljoen euro (inclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek.
Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Het budget van het programma bestaat uit WR-capaciteit, dit betekent dat het subsidie is die bij Wageningen Research besteed dient te worden. Private partijen moeten minstens 1/3 van het projectbudget bijdragen. Een deel van het budget is gereserveerd voor samenwerking van bedrijven, groene onderwijsinstellingen (HBO en MBO) en WR. In dit geval kan de cofinanciering ook van de onderwijsinstellingen komen.

Doelgroepen projecten
De projecten binnen Kennis op Maat moeten gericht zijn op MKB-ers in de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. LNV vraagt bijzondere aandacht (maar niet exclusief) voor boeren en tuinders, de toekomstige boeren en tuinders (nu nog in het groene onderwijs) en erfbetreders.

Thema’s
Kennis op Maat zoekt projecten die de kennisdoorstroming bevorderen – in het bijzonder - op onderstaande thema’s:
- Bevorderen van robuuste teeltsystemen;
- Vergroten van biodiversiteit binnen een natuurinclusieve landbouw;
- Vergroten van klimaatadaptatie (warmte, water) in de stad door slimmere inzet van groen;
- Sluiten van de mineralenkringloop in de land- en tuinbouw (mest, emissies); - - Vergroten van klimaatadaptatie op boeren- of tuindersbedrijf;
- Maatregelen om de veehouderij integraal te verduurzamen;
- Gewaardeerd voedsel, vermindering voedselverspilling, betere verdienmodellen voor primaire sector;
- Productie van duurzaam eiwit voor humane en dierlijk voedsel;
- De mogelijkheden van robotica, IT en big data;
- Het verminderen van de energiegebruik en de CO2-uitstoot;
- Vermindering van de uitstoot van stikstof op het boerenerf.

Projectomvang
Projectomvang en projectduur zijn niet gelimiteerd zolang doelen, budget en looptijd met elkaar in balans zijn. Projecten met een looptijd van meer dan twee jaar hebben een go-no go na 2 jaar. Jaarlijks wordt het programma drie keer opengesteld voor indienen van nieuwe projecten: in maart (deadline 1 april), in juni (deadline 1 juli) en in november (deadline 1 december). Deze laatste deadline is voor projecten, die in 2021 starten. Voor de eerste openstelling is de deadline 1 april 2020. Voor deze openstelling is 1 miljoen euro publiek budget beschikbaar. Het streven is dat de toegekende projecten op 1 mei 2020 van start gaan.

Status: de regeling is op dit moment gesloten