Regelingen


PPS-projecten Landbouw, Water, Voedsel

Via PPS-projecten geven de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem invulling aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Jaarlijks wordt een oproep gedaan voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een projectidee ingediend met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën is eind mei. De indieners krijgen daarna een advies over de mate waarin het voorstel past bij de prioriteiten van de oproep, maar het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. Daarna krijgen de indieners tot en met half september de gelegenheid om het projectidee uit te werken in een onderzoeksvoorstel.

Status: de oproep is gesloten.

Tekst van de oproep 2020
Advies honorering projecten oproep 2020

Meer info
Email: info@landbouwwatervoedsel.nl

Reviewcommissies
De reviewcommissies voor de PPS-oproep bestaan uit 6 tot 8 leden vanuit overheid, bedrijfs-leven/maatschappelijke organisatie en kennisinstellingen. Alle commissies hebben een onafhankelijk voorzitter en secretaris, beiden nemen niet deel aan de beoordeling. Leden die betrokken zijn bij een project nemen niet deel aan de beoordeling. Via deze link vindt u het overzicht van de leden van de reviewcommissies.

Indieningsformulieren
Wanneer u een voorstel voor een PPS-project wilt indienen, moet u gebruik maken van het vaste format. De begrotingsspreadsheet is bedoeld als hulpmiddel en hoeft niet te worden ingediend. Alle projectovereenkomsten moeten voldoen aan de relevante wettelijke kaders gesteld door de Nederlandse overheid en de EU. Vanuit TKI Agri & Food en TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen worden geen aanvullende verplichtingen gesteld aan de consortium agreement. Wageningen University & Research heeft een standaard format voor het consortium agreement opgesteld wat gecheckt is op de wettelijke kaders en heeft dit format verplicht gesteld voor alle projecten waar zij als kennisinstelling bij betrokken zijn. 

Format projectidee
Format projectvoorstel
Format project proposal (English version)
Format begroting
Consortium agreement (Nederlands)
Consortium agreement (English)

Mutatieformulieren
Mutatieformulier lopende projecten

Verantwoordingsformulieren
Format jaar- en eindrapportage
Directieverklaring
Vaststellingsverklaring
Model accountantscontrole

Kennis-op maat-projecten

Het programma Kennis op Maat reserveert jaarlijks 2,5 miljoen euro (exclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek. De projecten binnen Kennis op Maat moeten gericht zijn op MKB-ers in de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. LNV vraagt bijzondere aandacht (maar niet exclusief) voor boeren en tuinders, de toekomstige boeren en tuinders (nu nog in het groene onderwijs) en erfbetreders.

Volledige tekst oproep Kennis op Maat
Format projectaanvraag
Format netwerkactiviteiten
Email: info@landbouwwatervoedsel.nl of kennis.opmaat@wur.nl

Status: de oproep voor KoM-projecten is gesloten.