Regelingen

Kennis op Maat-Projecten

Het programma Kennis op Maat reserveert jaarlijks 2,5 miljoen euro (exclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek. De projecten binnen Kennis op Maat moeten gericht zijn op MKB-ers in de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. LNV vraagt bijzondere aandacht (maar niet exclusief) voor boeren en tuinders, de toekomstige boeren en tuinders (nu nog in het groene onderwijs) en erfbetreders.

Status: de oproep voor KoM-projecten is gesloten.

Volledige tekst oproep Kennis op Maat 
Indienformulier (Word)
Format begroting (Excel)
(Word)
Indienmodule
Email: info@landbouwwatervoedsel.nl of kennis.opmaat@wur.nl

Samenwerkingsovereenkomst

Eindrapportage (KoM)


PPS-projecten Landbouw, Water, Voedsel

Via PPS-projecten geven de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem invulling aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Jaarlijks wordt een oproep gedaan voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een PPS-idee ingediend met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. De sluitingstermijn voor het indienen van PPS-ideeën is 16 mei. De indieners krijgen daarna een advies over de mate waarin het PPS-idee past bij de prioriteiten van de oproep, maar het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. Daarna krijgen de indieners tot en met 14 september de gelegenheid om het PPS-idee uit te werken in een PPS-voorstel.

Status: de oproep voor PPS-voorstellen is gesloten.

Tekst van de oproep
Prioriteiten voor PPS-projecten
Schema’s Theory of Change
Toelichting op oproep (powerpoint)
Veelgestelde vragen en antwoorden
Indienmodule

Indieningsformulieren
Wanneer u een PPS-project wilt indienen, moet u gebruik maken van het vaste format.

Format PPS-voorstel
Format begroting
Format PPS-proposal (English)
Format budget (English)
Addendum format voor voorstel met TKI LSH

Projectovereenkomst
Na honorering moet een projectovereenkomst worden opgesteld. Om te voorkomen dat veel tijd verloren gaat met het opstellen van de projectovereenkomst, is een modelovereenkomst opgesteld volgens de relevante wettelijke kaders gesteld door de Nederlandse overheid en de EU. (NB: u blijft er ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor dat gemaakte afspraken conform het Staatssteunkader zijn.) De getekende projectovereenkomst dient uiterlijk 1 april 2022 door ons ontvangen te zijn. Als dit niet gehaald wordt vervalt de honorering.

Model projectovereenkomst
Model consortium agreement (English)
Model consortium agreement incl. Nagoya (English)

Mutatieformulieren
Mutatieformulier lopende projecten

Verantwoordingsformulieren
Format jaar- en eindrapportage
Format annual and endreport