Regelingen

Oproep voor PPS-projecten Landbouw, Water, Voedsel

Via PPS-projecten geven de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem invulling aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Jaarlijks wordt een oproep gedaan voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een projectidee ingediend met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën is eind mei. De indieners krijgen daarna een advies over de mate waarin het voorstel past bij de prioriteiten van de oproep, maar het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. Daarna krijgen de indieners tot en met half september de gelegenheid om het projectidee uit te werken in een onderzoeksvoorstel.

Tekst van de oproep 2020

Status: de oproep is gesloten.

Kennis-op maat-projecten

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het nieuwe programma Kennis op Maat. Wageningen Research (WR) reserveert voor dit programma jaarlijks 2,5 miljoen euro (exclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek.

Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Het budget van het programma bestaat uit WR-capaciteit. Private partijen moeten minstens 1/3 van het projectbudget bijdragen. Een deel van het budget is gereserveerd voor samenwerking van bedrijven, groene onderwijsinstellingen (HBO en MBO) en WR. In dit geval kan de cofinanciering ook van de onderwijsinstellingen komen. De tweede oproep van 2020 staat nu open. De deadline van indienen van voorstellen 1 juli 2020 24.00 uur. Het streven is dat de toegekende projecten op 1 september 2020 van start gaan.

Status: de regeling is op dit moment gesloten