Robuuste teeltsystemen (A2)

2019

·       Call NRO SIA

·       De Groene Tulp, teeltstrategieën met inzet van groene/low-risk middelen

·       Een totaalsysteem voor plaagbestrijding met generalistische predatoren

·       FAB+: integratie van natuurlijke plaagbestrijding en doeltreffende diversificatie in 
        plantaardige productiesystemen


·       Fytosanitair belangrijk voor Nederland BV

·       Groenbemesters in de praktijk: een stap naar diversificatie van plantaardige productie 
        systemen
 (via Topsector Agri & Food)

·       Groenbemesters in de praktijk: een stap naar diversificatie van plantaardige productie 
        systemen
 (via Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen)

·       Innovatieve alternatieve teeltsystemen voor grondgebonden snijbloemen

·       Jaarrond biologische bestrijding

·       Milieu-indicator Gewasbescherming

·       Natuurlijke plantweerbaarheid tegen echte meeldauw

·       On-site plantpathogeen detectie voor plantgezondheid en fytosanitaire controle

·       Optimalisering gezamenlijk grondgebruik akkerbouw en veehouderij

·       Ouderdomsresistentie als een nieuwe manier om virusziekten en hun verspreiding te 
        beheersen


·       Weerbaarheid

·       Slimme bouwplannen voor bodemgezondheid

·       Standaardisatie diagnostiek met next generation sequencing

·       Strategische kennis voor de preventie van bacterieziekten in de pootaardappelteelt

·       Teelt de grond uit - Fruit 

·       Verlagen risico's voor het optreden van bacteriële ziekten

·       Virus- en vectorbeheersing in pootaardappelen


2018

·       Effect van de bodem op weerbaarheid van aardappelknollen tegen biotische stress

·       Masterplan Fusarium

·       Nieuwe bestrijdingsmethoden voor bestrijding van bodemplagen

·       Ontwikkelen van preventiemaatregelen in de boomgaard om verliezen door 
        zwartvruchtrot in peer en appel te voorkomen


·       Op weg naar virusvrij en afzetgericht telen

·       Soil microbial farming to increase plant productivity

·       Teelt de grond uit - Fruit

·       Understanding Haploid Embryo Formation in Plants


2017

·       Beheersing Stemphylium in bouwplanverband

·       Beter bodembeheer

·       Biologische bestrijding van schadelijke mijten

·       De weerbare plant

·       Gewasbescherming Robuust Optimaal Economisch & Natuurlijk (GROEN)

·       Integrale ketenaanpak vruchtboomkanker

·       Ketenbenadering voor verlaging milieu-impact sierteelt

·       Levend of dood, dat is de vraag!

·       Naar een duurzame koolteelt

·       Optimale diagnostiek door gebruik innovatieve detectiemethoden

·       Preventie Ralstonia uitbraken

·       Vernieuwing bodembeheer en gewas in het biologische fruitteeltsysteem

·       Versterking plantweerbaarheid door aanpassingen van het plant microbioom

·       Visuele attractie van plaaginsecten


2016

·       Back2Roots

·       Fysisch-chemisch inductie van plantweerbaarheid

·       Het nieuwe verwerken van bloembollen

·       Ontwikkeling effectieve en duurzame technieken plaagvrije tuinbouwproducten in   
        internationale handelsketens


·       Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen

·       Routes van Xanthomonas campestris die resulteren in zaadinfecties in Brassica

·       Ruwvoerproductie en bodemmanagement

·       Sturen bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen

·       Ziektewerendheid in de champignonteelt


2015

·       Beïnvloeding van wortelontwikkeling door biostimulanten

·       Innovatieve efficiënte toedieningstechnieken

·       Onderzoek naar mogelijkheden voor het ontwikkelen van tripsresistentie in prei

·       On-site detectie voor verbetering plantgezondheid en fytosanitaire controle

·       Programmeringsstudie meeldauw


2014

·       Estimating the effect of oxygen on seed storage