Robuuste teeltsystemen (A2)

2019

·       Call NRO SIA

·        De Groene Tulp, teeltstrategieën met inzet van groene/low-risk middelen

·        Een totaalsysteem voor plaagbestrijding met generalistische predatoren

·        FAB+: integratie van natuurlijke plaagbestrijding en doeltreffende diversificatie in 
        plantaardige productiesystemen


·        Fytosanitair belangrijk voor Nederland BV

·        Groenbemesters in de praktijk: een stap naar diversificatie van plantaardige productie 
        systemen
 (via Topsector Agri & Food)

·        Groenbemesters in de praktijk: een stap naar diversificatie van plantaardige productie 
        systemen
 (via Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen)

·        Innovatieve alternatieve teeltsystemen voor grondgebonden snijbloemen

·        Jaarrond biologische bestrijding·        Milieu-indicator Gewasbescherming·        Natuurlijke 
        plantweerbaarheid tegen echte meeldauw


·        On-site plantpathogeen detectie voor plantgezondheid en fytosanitaire controle

·       Optimalisering gezamenlijk grondgebruik akkerbouw en veehouderij

·        Ouderdomsresistentie als een nieuwe manier om virusziekten en hun verspreiding te 
        beheersen


·        Weerbaarheid

·        Slimme bouwplannen voor bodemgezondheid

·        Standaardisatie diagnostiek met next generation sequencing

·        Strategische kennis voor de preventie van bacterieziekten in de pootaardappelteelt

·        Teelt de grond uit - Fruit 

·        Verlagen risico's voor het optreden van bacteriële ziekten

·        Virus- en vectorbeheersing in pootaardappelen


2018

·        Effect van de bodem op weerbaarheid van aardappelknollen tegen biotische stress

·        Masterplan Fusarium

·        Nieuwe bestrijdingsmethoden voor bestrijding van bodemplagen

·        Ontwikkelen van preventiemaatregelen in de boomgaard om verliezen door 
        zwartvruchtrot in peer en appel te voorkomen


·        Op weg naar virusvrij en afzetgericht telen

·       Soil microbial farming to increase plant productivity

·        Teelt de grond uit - Fruit

·        Understanding Haploid Embryo Formation in Plants


2017

·        Beheersing Stemphylium in bouwplanverband

·        Beter bodembeheer

·        Biologische bestrijding van schadelijke mijten

·        De weerbare plant

·        Gewasbescherming Robuust Optimaal Economisch & Natuurlijk (GROEN)

·        Integrale ketenaanpak vruchtboomkanker

·        Ketenbenadering voor verlaging milieu-impact sierteelt

·        Levend of dood, dat is de vraag!

·        Naar een duurzame koolteelt

·        Optimale diagnostiek door gebruik innovatieve detectiemethoden

·        Preventie Ralstonia uitbraken

·        Vernieuwing bodembeheer en gewas in het biologische fruitteeltsysteem

·        Versterking plantweerbaarheid door aanpassingen van het plant microbioom

·        Visuele attractie van plaaginsecten


2016

·       Back2Roots

·        Fysisch-chemisch inductie van plantweerbaarheid

·        Het nieuwe verwerken van bloembollen

·        Ontwikkeling effectieve en duurzame technieken plaagvrije tuinbouwproducten in   
        internationale handelsketens


·        Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen

·        Routes van Xanthomonas campestris die resulteren in zaadinfecties in Brassica

·        Ruwvoerproductie en bodemmanagement

·        Sturen bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen

·        Ziektewerendheid in de champignonteelt


2015

·        Beïnvloeding van wortelontwikkeling door biostimulanten

·        Innovatieve efficiënte toedieningstechnieken

·        Onderzoek naar mogelijkheden voor het ontwikkelen van tripsresistentie in prei

·        On-site detectie voor verbetering plantgezondheid en fytosanitaire controle

·        Programmeringsstudie meeldauw


2014

·        Estimating the effect of oxygen on seed storage