Test Projecten Krinlooplandbouw

Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie (A1)

2020 

LWV19075 NIRS and manure composition 
LWV19246 Impact regionale vergisting op bodem, water en kringlopen 

2019 


Beter (dan) vergisten 
Circulaire inzet digestaat ter bevordering van bodemleven en       Kringlooptoets 2.0 
Next Level mestverwaarden 

2018 

Biobased opwaarderen mest en digestaat 
Circulaire Bio-economie 
Gebruik je Brijn 
Safe and save water in the fresh produce supply chain 
Verbeteren van de Kringloopwijzer 

2017 

Feed4Foodure – fase 2 
Meerwaarde Mest en Mineralen 2: K en K 
Meerwaarde mest en mineralen 2: MVI

Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater (A2)

2020 

LWV19003 Gewasrestenmanagement tegen ziekten 
LWV19010 Uireka: naar een integraal duurzame uienteelt 
LWV19017 Fysische behandeling aardappelpootgoed tegen ziekteverwerkers 
LWV19041 Fundamentele systeemsprong bloembollen 
LWV19042 Bollencoaster 
LWV19077 Wortelmilieu 
LWV19093 Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand 
LWV19095 Sensing the soil 
LWV19100 Stabiele ecosystemen voor beheersing opkomende plagen in kassen 
LWV19108 Naar een duurzame koolteelt 2 
LWV19119 Duurzame gewasbescherming van bladgewassen 
LWV19139 Biologisch ecosysteem in de circulaire kas 
LWV19158 Biorationals binnen IPM in strijd tegen ondergrondse ziekten 
LWV19162 Functionele biodiversiteit in en om de kas 
LWV19166 Kringloop organische stof en bodemweerbaarheid bevorderen 
LWV19179 Sustainable protection of vegetables against soil diseases 
LWV19180 Weerbaar teeltsysteem 2024 – casus Aardbei 
LWV19193 Duurzame beheersing van onkruiden 
LWV19195 Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw 
LWV19227 AM-DBCs 

2019 


Call NRO SIA 
De Groene Tulp, teeltstrategieën met inzet van groene/low-risk 
Een totaalsysteem voor plaagbestrijding met generalistische predatoren 

FAB+: integratie van natuurlijke plaagbestrijding en doeltreffende diversificatie in plantaardige productiesystemen 
Fytosanitair belangrijk voor Nederland 
Groenbemesters in de praktijk: een stap naar diversificatie van plantaardige productiesystemen  (via Topsector Agri & Food) 
Groenbemesters in de praktijk: een stap naar diversificatie van plantaardige productiesystemen  (via Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) 
Innovatieve alternatieve teeltsystemen voor grondgebonden snijbloemenJaarrond biologische bestrijding 
Milieu-indicator Gewasbescherming 
Natuurlijke plantweerbaarheid tegen echte 
On-site plantpathogeen detectie voor plantgezondheid en fytosanitaire controle 
Optimalisering gezamenlijk grondgebruik akkerbouw en veehouderij 
Ouderdomsresistentie als een nieuwe manier om virusziekten te beheersen 
Slimme bouwplannen voor bodemgezondheid 
Standaardisatie diagnostiek met next generation sequencing 
Strategische kennis preventie bacterieziekten in pootaardappelteelt 
Teelt de grond uit 
Verlagen risico’s voor het optreden van bacteriële ziekten 
Virus- en vectorbeheersing in pootaardappelen 

2018 

Effect van de bodem op weerbaarheid aardappelknollen tegen biotische stress 
Masterplan Fusarium 
Nieuwe bestrijdingsmethoden voor bestrijding van 
Preventiemaatregelen tegen zwartvruchtrot in peer en appel 
Op weg naar virusvrij en afzetgericht telen 
Soil microbial farming to increase plant productivity 
Teelt de grond uit – Fruit 
Understanding Haploid Embryo Formation in Plants 

2017 

Beheersing Stemphylium in bouwplanverband 
Beter bodembeheer 
Biologische bestrijding van schadelijke mijten 
De weerbare plant 
Gewasbescherming Robuust Optimaal Economisch & Natuurlijk (GROEN) 
Integrale ketenaanpak vruchtboomkanker 
Ketenbenadering voor verlaging milieu-impact sierteelt 
Levend of dood, dat is de vraag! 
Naar een duurzame koolteelt 
Optimale diagnostiek door gebruik innovatieve detectiemethoden 
Preventie Ralstonia uitbraken 
Vernieuwing bodembeheer en gewas in het biologische fruitteeltsysteem 
Versterking plantweerbaarheid door aanpassingen plantmicrobioom 
Visuele attractie van plaaginsecten 

2016 

Back2Roots 
Fysisch-chemisch inductie van plantweerbaarheid 
Het nieuwe verwerken van bloembollen 
Plaagvrije tuinbouwproducten in internationale handelsketens 
Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen 
Routes van Xanthomonas campestris die resulteren in zaadinfecties in     Brassica 
Ruwvoerproductie en 
Sturen bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen 
Ziektewerendheid in de champignonteelt 

2015 

Beïnvloeding van wortelontwikkeling door biostimulanten 
Innovatieve efficiënte toedieningstechnieken 
Onderzoek naar mogelijkheden tripsresistentie in prei 
On-site detectie voor verbetering plantgezondheid en fytosanitaire controle 
Programmeringsstudie meeldauw 

2014 

Estimating the effect of oxygen on seed storage

Hergebruik zij- en reststromen (A3)

2020 

LWV19007 Valorisation of fermentation biomass as plant biostimulant 
LWV19023 Dry fractionation of oil-rich crops 
LWV19048 High performance polymers based upon starch 
LWV19065 Brokken maken in de kringlooplandbouw 
LWV19073 De waarde van schimmelbehandeling van laagwaardige biomassa 
LWV19074 Reststromen voor veiligere gewasbescherming 
LWV19132 Electrochemical and enzymatic routes for starch modification 
LWV19134 Starch in adhesives 
LWV19154 CBPM Sustainable Binderless Product Technology 
LWV19187 RES2PULP 
LWV19191 CBPM – Circular Single-Use Catering Products 
WV19192 Productie fosforzuur en organische zuren 
LWV19199 CBPM – Home compostable / Soil degradable PLA 
LWV19220 CBPM Paper-based food packaging 
LWV19221 Tailor-made microbial oils and (hydroxy) fatty acids 

DFI 

Biorefinery of protein containing biomass 
Watertechnology program: purification & separation technology 

2019 

Biobased plasticizers from agricultural (side) streams 
Bio-First: Bio-gebaseerde formuleringen voor ingebedde railsystemen 
Economische effecten kringlooplandbouw 
From sugar beet ‘waste’ to environmentally enhanced detergents (SWEED) 
Groene Chemie (Gochem) 
PROSPEC – Processing of pectin and chitin/chitosan from side streams into functional and high-value ingredients 
Waste-to-Aromatics 

2018 

Biobased biodegradeble nets for horti- and agriculture 
Exploration of electrochemical and integrated bi-catalytic chemo-routes or starch modification 
Kleinschalige Bioraffinage van Nederlandse grondstoffen 
Koolhydraat-gebaseerde schuimen als duurzame vervangers voor expanded polystyreen 
Kunststof bedrijfsafval 
LCA-studie lignine bio-asfalt 
Manufacturing of water-resistant starch containers 
Mild technology for obtaining functional and clean label ingredients from          agricultural co-products 
Non-food-toepassingen van koolhydraten uit suikerbietenraffinage 
Production and evaluation of furanic intermediates and aromatic derivatives from biomass (FIAD) 
Vetverwaarding als onderdeel van kleinschalige bioraffinage 

2017 

Biobased, biodegradable and sprayable cover material 
Cocoashell biorefinery 
Dunwandige biobased voedselverpakkingen via spuitgiettechnologieën 
Environmentally benign process starch derivatisation 
Microbial fatty acid 

2016 

AlgaeLinkages 
Duurzame verpakkingsmaterialen gebaseerd op agrozijstromen 
Gebruik je brijn 
Harness bacterial platform for mono- and diterpene production 
Soluble biobased support structures for digital printing applications

Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen (A4)

2020 
LWV19015 Vermeerdering en veredeling Musca Domestica lijnen 

LWV19028 Pulses optimized for flavour and functionality 

DFI 


Plantaardige eiwitten en postharvest technology  

2019 


Akkerbouw-bouwplan onder klimaatverandering en eiwittransitie 
Fermented plant proteins (FLARE) 
Protein compass 
Protein valorisation from brewers’ spent grain 
Replacing dairy with plant protein in cheese 
Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij 

2018 

Plant meat matters – extended 

2017 

Towards a next generation meat analogues

Biodiversiteit in de kringlooplandbouw (A5)

2020 

LWV19129 Transitie naar een op ecologie gebaseerde kringlooplandbouw 
LWV19160 Robuust telen met biodiversiteit 
LWV19184 Wetenschappelijke bodemvorming onder de voedselbosbouw 
LWV19218 Met precisie naar meer biodiversiteit 
LWV19251 Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw: in theorie en praktijk 
LWV19271 Digitale Gids Natuurinclusieve Landbouw